Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in Telugu and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in Telugu:

అథ పంచమో‌உధ్యాయః |

అర్జున ఉవాచ |
సంన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి |
యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్ || 1 ||

శ్రీభగవానువాచ |
సంన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిఃశ్రేయసకరావుభౌ |
తయోస్తు కర్మసంన్యాసాత్కర్మయోగో విశిష్యతే || 2 ||

ఙ్ఞేయః స నిత్యసంన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి |
నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ప్రముచ్యతే || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః |
ఏకమప్యాస్థితః సమ్యగుభయోర్విందతే ఫలమ్ || 4 ||

యత్సాంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే |
ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి || 5 ||

సంన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయోగతః |
యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ నచిరేణాధిగచ్ఛతి || 6 ||

యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః |
సర్వభూతాత్మభూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే || 7 ||

నైవ కించిత్కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్త్వవిత్ |
పశ్యఞ్శృణ్వన్స్పృశంజిఘ్రన్నశ్నన్గచ్ఛన్స్వపఞ్శ్వసన్ || 8 ||

ప్రలపన్విసృజన్గృహ్ణన్నున్మిషన్నిమిషన్నపి |
ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్ || 9 ||

బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః |
లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా || 10 ||

కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలైరింద్రియైరపి |
యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే || 11 ||

యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వా శాంతిమాప్నోతి నైష్ఠికీమ్ |
అయుక్తః కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే || 12 ||

సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ |
నవద్వారే పురే దేహీ నైవ కుర్వన్న కారయన్ || 13 ||

న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః |
న కర్మఫలసంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే || 14 ||

నాదత్తే కస్యచిత్పాపం న చైవ సుకృతం విభుః |
అఙ్ఞానేనావృతం ఙ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః || 15 ||

ఙ్ఞానేన తు తదఙ్ఞానం యేషాం నాశితమాత్మనః |
తేషామాదిత్యవజ్ఙ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరమ్ || 16 ||

తద్బుద్ధయస్తదాత్మానస్తన్నిష్ఠాస్తత్పరాయణాః |
గచ్ఛంత్యపునరావృత్తిం ఙ్ఞాననిర్ధూతకల్మషాః || 17 ||

విద్యావినయసంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని |
శుని చైవ శ్వపాకే చ పండితాః సమదర్శినః || 18 ||

ఇహైవ తైర్జితః సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః |
నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాద్బ్రహ్మణి తే స్థితాః || 19 ||

న ప్రహృష్యేత్ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ప్రాప్య చాప్రియమ్ |
స్థిరబుద్ధిరసంమూఢో బ్రహ్మవిద్బ్రహ్మణి స్థితః || 20 ||

బాహ్యస్పర్శేష్వసక్తాత్మా విందత్యాత్మని యత్సుఖమ్ |
స బ్రహ్మయోగయుక్తాత్మా సుఖమక్షయమశ్నుతే || 21 ||

యే హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే |
ఆద్యంతవంతః కౌంతేయ న తేషు రమతే బుధః || 22 ||

శక్నోతీహైవ యః సోఢుం ప్రాక్శరీరవిమోక్షణాత్ |
కామక్రోధోద్భవం వేగం స యుక్తః స సుఖీ నరః || 23 ||

యో‌உంతఃసుఖో‌உంతరారామస్తథాంతర్జ్యోతిరేవ యః |
స యోగీ బ్రహ్మనిర్వాణం బ్రహ్మభూతో‌உధిగచ్ఛతి || 24 ||

లభంతే బ్రహ్మనిర్వాణమృషయః క్షీణకల్మషాః |
ఛిన్నద్వైధా యతాత్మానః సర్వభూతహితే రతాః || 25 ||

కామక్రోధవియుక్తానాం యతీనాం యతచేతసామ్ |
అభితో బ్రహ్మనిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనామ్ || 26 ||

స్పర్శాన్కృత్వా బహిర్బాహ్యాంశ్చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువోః |
ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణౌ || 27 ||

యతేంద్రియమనోబుద్ధిర్మునిర్మోక్షపరాయణః |
విగతేచ్ఛాభయక్రోధో యః సదా ముక్త ఏవ సః || 28 ||

భోక్తారం యఙ్ఞతపసాం సర్వలోకమహేశ్వరమ్ |
సుహృదం సర్వభూతానాం ఙ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్ఛతి || 29 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

కర్మసంన్యాసయోగో నామ పంచమో‌உధ్యాయః ||5 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in English:

atha pancamo‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
samnyasam karmanam krsna punaryogam ca samsasi |
yacchreya etayorekam tanme brūhi suniscitam || 1 ||

sribhagavanuvaca |
samnyasah karmayogasca nihsreyasakaravubhau |
tayostu karmasamnyasatkarmayogo visisyate || 2 ||

nneyah sa nityasamnyasi yo na dvesti na kanksati |
nirdvandvo hi mahabaho sukham bandhatpramucyate || 3 ||

sankhyayogau prthagbalah pravadanti na panditah |
ekamapyasthitah samyagubhayorvindate phalam || 4 ||

yatsankhyaih prapyate sthanam tadyogairapi gamyate |
ekam sankhyam ca yogam ca yah pasyati sa pasyati || 5 ||

samnyasastu mahabaho duhkhamaptumayogatah |
yogayukto munirbrahma nacirenadhigacchati || 6 ||

yogayukto visuddhatma vijitatma jitendriyah |
sarvabhūtatmabhūtatma kurvannapi na lipyate || 7 ||

naiva kincitkaromiti yukto manyeta tattvavit |
pasyansrnvansprsanjighrannasnangacchansvapansvasan || 8 ||

pralapanvisrjangrhnannunmisannimisannapi |
indriyanindriyarthesu vartanta iti dharayan || 9 ||

brahmanyadhaya karmani sangam tyaktva karoti yah |
lipyate na sa papena padmapatramivambhasa || 10 ||

kayena manasa buddhya kevalairindriyairapi |
yoginah karma kurvanti sangam tyaktvatmasuddhaye || 11 ||

yuktah karmaphalam tyaktva santimapnoti naisthikim |
ayuktah kamakarena phale sakto nibadhyate || 12 ||

sarvakarmani manasa samnyasyaste sukham vasi |
navadvare pure dehi naiva kurvanna karayan || 13 ||

na kartrtvam na karmani lokasya srjati prabhuh |
na karmaphalasamyogam svabhavastu pravartate || 14 ||

nadatte kasyacitpapam na caiva sukrtam vibhuh |
annanenavrtam nnanam tena muhyanti jantavah || 15 ||

nnanena tu tadannanam yesam nasitamatmanah |
tesamadityavajnnanam prakasayati tatparam || 16 ||

tadbuddhayastadatmanastannisthastatparayanah |
gacchantyapunaravrttim nnananirdhūtakalmasah || 17 ||

vidyavinayasampanne brahmane gavi hastini |
suni caiva svapake ca panditah samadarsinah || 18 ||

ihaiva tairjitah sargo yesam samye sthitam manah |
nirdosam hi samam brahma tasmadbrahmani te sthitah || 19 ||

na prahrsyetpriyam prapya nodvijetprapya capriyam |
sthirabuddhirasammūdho brahmavidbrahmani sthitah || 20 ||

bahyasparsesvasaktatma vindatyatmani yatsukham |
sa brahmayogayuktatma sukhamaksayamasnute || 21 ||

ye hi samsparsaja bhoga duhkhayonaya eva te |
adyantavantah kaunteya na tesu ramate budhah || 22 ||

saknotihaiva yah sodhum praksariravimoksanat |
kamakrodhodbhavam vegam sa yuktah sa sukhi narah || 23 ||

yo‌உntahsukho‌உntararamastathantarjyotireva yah |
sa yogi brahmanirvanam brahmabhūto‌உdhigacchati || 24 ||

labhante brahmanirvanamrsayah ksinakalmasah |
chinnadvaidha yatatmanah sarvabhūtahite ratah || 25 ||

kamakrodhaviyuktanam yatinam yatacetasam |
abhito brahmanirvanam vartate viditatmanam || 26 ||

sparsankrtva bahirbahyamscaksuscaivantare bhruvoh |
pranapanau samau krtva nasabhyantaracarinau || 27 ||

yatendriyamanobuddhirmunirmoksaparayanah |
vigatecchabhayakrodho yah sada mukta eva sah || 28 ||

bhoktaram yannatapasam sarvalokamahesvaram |
suhrdam sarvabhūtanam nnatva mam santimrcchati || 29 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasūpanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

karmasamnyasayogo nama pancamo‌உdhyayah ||5 ||