Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in Malayalam and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in Malayalam and English

577 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in Malayalam:

അഥ ഷഷ്ഠോ‌உധ്യായഃ |

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
അനാശ്രിതഃ കര്മഫലം കാര്യം കര്മ കരോതി യഃ |
സ സംന്യാസീ ച യോഗീ ച ന നിരഗ്നിര്ന ചാക്രിയഃ || 1 ||

യം സംന്യാസമിതി പ്രാഹുര്യോഗം തം വിദ്ധി പാംഡവ |
ന ഹ്യസംന്യസ്തസംകല്പോ യോഗീ ഭവതി കശ്ചന || 2 ||

ആരുരുക്ഷോര്മുനേര്യോഗം കര്മ കാരണമുച്യതേ |
യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമഃ കാരണമുച്യതേ || 3 ||

Srimad Bhagavad GitaSrimad-Bhagavad-Gita-1

യദാ ഹി നേന്ദ്രിയാര്ഥേഷു ന കര്മസ്വനുഷജ്ജതേ |
സര്വസംകല്പസംന്യാസീ യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ || 4 ||

ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം നാത്മാനമവസാദയേത് |
ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ || 5 ||

ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാ ജിതഃ |
അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വര്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത് || 6 ||

ജിതാത്മനഃ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ |
ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ || 7 ||

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ |
യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗീ സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ || 8 ||

സുഹൃന്മിത്രാര്യുദാസീനമധ്യസ്ഥദ്വേഷ്യബന്ധുഷു |
സാധുഷ്വപി ച പാപേഷു സമബുദ്ധിര്വിശിഷ്യതേ || 9 ||

യോഗീ യുഞ്ജീത സതതമാത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ |
ഏകാകീ യതചിത്താത്മാ നിരാശീരപരിഗ്രഹഃ || 10 ||

ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മനഃ |
നാത്യുച്ഛ്രിതം നാതിനീചം ചൈലാജിനകുശോത്തരമ് || 11 ||

തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യതചിത്തേന്ദ്രിയക്രിയാഃ |
ഉപവിശ്യാസനേ യുഞ്ജ്യാദ്യോഗമാത്മവിശുദ്ധയേ || 12 ||

സമം കായശിരോഗ്രീവം ധാരയന്നചലം സ്ഥിരഃ |
സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശശ്ചാനവലോകയന് || 13 ||

പ്രശാന്താത്മാ വിഗതഭീര്ബ്രഹ്മചാരിവ്രതേ സ്ഥിതഃ |
മനഃ സംയമ്യ മച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ || 14 ||

യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗീ നിയതമാനസഃ |
ശാന്തിം നിര്വാണപരമാം മത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി || 15 ||

നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോ‌உസ്തി ന ചൈകാന്തമനശ്നതഃ |
ന ചാതിസ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാര്ജുന || 16 ||

യുക്താഹാരവിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കര്മസു |
യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഹാ || 17 ||

യദാ വിനിയതം ചിത്തമാത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതേ |
നിഃസ്പൃഹഃ സര്വകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തദാ || 18 ||

യഥാ ദീപോ നിവാതസ്ഥോ നേങ്ഗതേ സോപമാ സ്മൃതാ |
യോഗിനോ യതചിത്തസ്യ യുഞ്ജതോ യോഗമാത്മനഃ || 19 ||

യത്രോപരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗസേവയാ |
യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി || 20 ||

സുഖമാത്യന്തികം യത്തദ്ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയമ് |
വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്ത്വതഃ || 21 ||

യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേ നാധികം തതഃ |
യസ്മിന്സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യതേ || 22 ||

തം വിദ്യാദ്ദുഃഖസംയോഗവിയോഗം യോഗസംജ്ഞിതമ് |
സ നിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ‌உനിര്വിണ്ണചേതസാ || 23 ||

സംകല്പപ്രഭവാന്കാമാംസ്ത്യക്ത്വാ സര്വാനശേഷതഃ |
മനസൈവേന്ദ്രിയഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തതഃ || 24 ||

ശനൈഃ ശനൈരുപരമേദ്ബുദ്ധ്യാ ധൃതിഗൃഹീതയാ |
ആത്മസംസ്ഥം മനഃ കൃത്വാ ന കിംചിദപി ചിന്തയേത് || 25 ||

യതോ യതോ നിശ്ചരതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരമ് |
തതസ്തതോ നിയമ്യൈതദാത്മന്യേവ വശം നയേത് || 26 ||

പ്രശാന്തമനസം ഹ്യേനം യോഗിനം സുഖമുത്തമമ് |
ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതമകല്മഷമ് || 27 ||

യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗീ വിഗതകല്മഷഃ |
സുഖേന ബ്രഹ്മസംസ്പര്ശമത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ || 28 ||

സര്വഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സര്വഭൂതാനി ചാത്മനി |
ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സര്വത്ര സമദര്ശനഃ || 29 ||

യോ മാം പശ്യതി സര്വത്ര സര്വം ച മയി പശ്യതി |
തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി || 30 ||

സര്വഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതഃ |
സര്വഥാ വര്തമാനോ‌உപി സ യോഗീ മയി വര്തതേ || 31 ||

ആത്മൗപമ്യേന സര്വത്ര സമം പശ്യതി യോ‌உര്ജുന |
സുഖം വാ യദി വാ ദുഃഖം സ യോഗീ പരമോ മതഃ || 32 ||

അര്ജുന ഉവാച |
യോ‌உയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്തഃ സാമ്യേന മധുസൂദന |
ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാത്സ്ഥിതിം സ്ഥിരാമ് || 33 ||

ചഞ്ചലം ഹി മനഃ കൃഷ്ണ പ്രമാഥി ബലവദ്ദൃഢമ് |
തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരമ് || 34 ||

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുര്നിഗ്രഹം ചലമ് |
അഭ്യാസേന തു കൗന്തേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ || 35 ||

അസംയതാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതിഃ |
വശ്യാത്മനാ തു യതതാ ശക്യോ‌உവാപ്തുമുപായതഃ || 36 ||

അര്ജുന ഉവാച |
അയതിഃ ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗാച്ചലിതമാനസഃ |
അപ്രാപ്യ യോഗസംസിദ്ധിം കാം ഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി || 37 ||

കച്ചിന്നോഭയവിഭ്രഷ്ടശ്ഛിന്നാഭ്രമിവ നശ്യതി |
അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണഃ പഥി || 38 ||

ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ഛേത്തുമര്ഹസ്യശേഷതഃ |
ത്വദന്യഃ സംശയസ്യാസ്യ ഛേത്താ ന ഹ്യുപപദ്യതേ || 39 ||

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
പാര്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ |
ന ഹി കല്യാണകൃത്കശ്ചിദ്ദുര്ഗതിം താത ഗച്ഛതി || 40 ||

പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതീഃ സമാഃ |
ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ‌உഭിജായതേ || 41 ||

അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാമ് |
ഏതദ്ധി ദുര്ലഭതരം ലോകേ ജന്മ യദീദൃശമ് || 42 ||

തത്ര തം ബുദ്ധിസംയോഗം ലഭതേ പൗര്വദേഹികമ് |
യതതേ ച തതോ ഭൂയഃ സംസിദ്ധൗ കുരുനന്ദന || 43 ||

പൂര്വാഭ്യാസേന തേനൈവ ഹ്രിയതേ ഹ്യവശോ‌உപി സഃ |
ജിജ്ഞാസുരപി യോഗസ്യ ശബ്ദബ്രഹ്മാതിവര്തതേ || 44 ||

പ്രയത്നാദ്യതമാനസ്തു യോഗീ സംശുദ്ധകില്ബിഷഃ |
അനേകജന്മസംസിദ്ധസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിമ് || 45 ||

തപസ്വിഭ്യോ‌உധികോ യോഗീ ജ്ഞാനിഭ്യോ‌உപി മതോ‌உധികഃ |
കര്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗീ തസ്മാദ്യോഗീ ഭവാര്ജുന || 46 ||

യോഗിനാമപി സര്വേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ |
ശ്രദ്ധാവാന്ഭജതേ യോ മാം സ മേ യുക്തതമോ മതഃ || 47 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

ആത്മസംയമയോഗോ നാമ ഷഷ്ഠോ‌உധ്യായഃ ||6 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in English:

atha sastho‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
anasritah karmaphalam karyam karma karoti yah |
sa samnyasi ca yogi ca na niragnirna cakriyah || 1 ||

yam samnyasamiti prahuryogam tam viddhi pandava |
na hyasamnyastasankalpo yogi bhavati kascana || 2 ||

aruruksormuneryogam karma karanamucyate |
yogarudhasya tasyaiva samah karanamucyate || 3 ||

yada hi nendriyarthesu na karmasvanusajjate |
sarvasankalpasamnyasi yogarudhastadocyate || 4 ||

uddharedatmanatmanam natmanamavasadayet |
atmaiva hyatmano bandhuratmaiva ripuratmanah || 5 ||

bandhuratmatmanastasya yenatmaivatmana jitah |
anatmanastu satrutve vartetatmaiva satruvat || 6 ||

jitatmanah prasantasya paramatma samahitah |
sitosnasukhaduhkhesu tatha manapamanayoh || 7 ||

nnanavinnanatrptatma kutastho vijitendriyah |
yukta ityucyate yogi samalostasmakancanah || 8 ||

suhrnmitraryudasinamadhyasthadvesyabandhusu |
sadhusvapi ca papesu samabuddhirvisisyate || 9 ||

yogi yunjita satatamatmanam rahasi sthitah |
ekaki yatacittatma nirasiraparigrahah || 10 ||

sucau dese pratisthapya sthiramasanamatmanah |
natyucchritam natinicam cailajinakusottaram || 11 ||

tatraikagram manah krtva yatacittendriyakriyah |
upavisyasane yunjyadyogamatmavisuddhaye || 12 ||

samam kayasirogrivam dharayannacalam sthirah |
sampreksya nasikagram svam disascanavalokayan || 13 ||

prasantatma vigatabhirbrahmacarivrate sthitah |
manah samyamya maccitto yukta asita matparah || 14 ||

yunjannevam sadatmanam yogi niyatamanasah |
santim nirvanaparamam matsamsthamadhigacchati || 15 ||

natyasnatastu yogo‌உsti na caikantamanasnatah |
na catisvapnasilasya jagrato naiva carjuna || 16 ||

yuktaharaviharasya yuktacestasya karmasu |
yuktasvapnavabodhasya yogo bhavati duhkhaha || 17 ||

yada viniyatam cittamatmanyevavatisthate |
nihsprhah sarvakamebhyo yukta ityucyate tada || 18 ||

yatha dipo nivatastho nengate sopama smrta |
yogino yatacittasya yunjato yogamatmanah || 19 ||

yatroparamate cittam niruddham yogasevaya |
yatra caivatmanatmanam pasyannatmani tusyati || 20 ||

sukhamatyantikam yattadbuddhigrahyamatindriyam |
vetti yatra na caivayam sthitascalati tattvatah || 21 ||

yam labdhva caparam labham manyate nadhikam tatah |
yasminsthito na duhkhena gurunapi vicalyate || 22 ||

tam vidyadduhkhasamyogaviyogam yogasamnnitam |
sa niscayena yoktavyo yogo‌உnirvinnacetasa || 23 ||

sankalpaprabhavankamamstyaktva sarvanasesatah |
manasaivendriyagramam viniyamya samantatah || 24 ||

sanaih sanairuparamedbuddhya dhrtigrhitaya |
atmasamstham manah krtva na kincidapi cintayet || 25 ||

yato yato niscarati manascancalamasthiram |
tatastato niyamyaitadatmanyeva vasam nayet || 26 ||

prasantamanasam hyenam yoginam sukhamuttamam |
upaiti santarajasam brahmabhutamakalmasam || 27 ||

yunjannevam sadatmanam yogi vigatakalmasah |
sukhena brahmasamsparsamatyantam sukhamasnute || 28 ||

sarvabhutasthamatmanam sarvabhutani catmani |
iksate yogayuktatma sarvatra samadarsanah || 29 ||

yo mam pasyati sarvatra sarvam ca mayi pasyati |
tasyaham na pranasyami sa ca me na pranasyati || 30 ||

sarvabhutasthitam yo mam bhajatyekatvamasthitah |
sarvatha vartamano‌உpi sa yogi mayi vartate || 31 ||

atmaupamyena sarvatra samam pasyati yo‌உrjuna |
sukham va yadi va duhkham sa yogi paramo matah || 32 ||

arjuna uvaca |
yo‌உyam yogastvaya proktah samyena madhusudana |
etasyaham na pasyami cancalatvatsthitim sthiram || 33 ||

cancalam hi manah krsna pramathi balavaddrdham |
tasyaham nigraham manye vayoriva suduskaram || 34 ||

sribhagavanuvaca |
asamsayam mahabaho mano durnigraham calam |
abhyasena tu kaunteya vairagyena ca grhyate || 35 ||

asamyatatmana yogo dusprapa iti me matih |
vasyatmana tu yatata sakyo‌உvaptumupayatah || 36 ||

arjuna uvaca |
ayatih sraddhayopeto yogaccalitamanasah |
aprapya yogasamsiddhim kam gatim krsna gacchati || 37 ||

kaccinnobhayavibhrastaschinnabhramiva nasyati |
apratistho mahabaho vimudho brahmanah pathi || 38 ||

etanme samsayam krsna chettumarhasyasesatah |
tvadanyah samsayasyasya chetta na hyupapadyate || 39 ||

sribhagavanuvaca |
partha naiveha namutra vinasastasya vidyate |
na hi kalyanakrtkasciddurgatim tata gacchati || 40 ||

prapya punyakrtam lokanusitva sasvatih samah |
sucinam srimatam gehe yogabhrasto‌உbhijayate || 41 ||

athava yoginameva kule bhavati dhimatam |
etaddhi durlabhataram loke janma yadidrsam || 42 ||

tatra tam buddhisamyogam labhate paurvadehikam |
yatate ca tato bhuyah samsiddhau kurunandana || 43 ||

purvabhyasena tenaiva hriyate hyavaso‌உpi sah |
jinnasurapi yogasya sabdabrahmativartate || 44 ||

prayatnadyatamanastu yogi samsuddhakilbisah |
anekajanmasamsiddhastato yati param gatim || 45 ||

tapasvibhyo‌உdhiko yogi nnanibhyo‌உpi mato‌உdhikah |
karmibhyascadhiko yogi tasmadyogi bhavarjuna || 46 ||

yoginamapi sarvesam madgatenantaratmana |
sraddhavanbhajate yo mam sa me yuktatamo matah || 47 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

atmasamyamayogo nama sastho‌உdhyayah ||6 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *