Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in Tamil and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in Tamil and English

441 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in Tamil:

அத ஷஷ்டோ‌உத்யாயஃ |

ஶ்ரீபகவானுவாச |
அனாஶ்ரிதஃ கர்மபலம் கார்யம் கர்ம கரோதி யஃ |
ஸ ஸம்ன்யாஸீ ச யோகீ ச ன னிரக்னிர்ன சாக்ரியஃ || 1 ||

யம் ஸம்ன்யாஸமிதி ப்ராஹுர்யோகம் தம் வித்தி பாம்டவ |
ன ஹ்யஸம்ன்யஸ்தஸம்கல்போ யோகீ பவதி கஶ்சன || 2 ||

ஆருருக்ஷோர்முனேர்யோகம் கர்ம காரணமுச்யதே |
யோகாரூடஸ்ய தஸ்யைவ ஶமஃ காரணமுச்யதே || 3 ||

Srimad Bhagavad Gita

யதா ஹி னேன்த்ரியார்தேஷு ன கர்மஸ்வனுஷஜ்ஜதே |
ஸர்வஸம்கல்பஸம்ன்யாஸீ யோகாரூடஸ்ததோச்யதே || 4 ||

உத்தரேதாத்மனாத்மானம் னாத்மானமவஸாதயேத் |
ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ பன்துராத்மைவ ரிபுராத்மனஃ || 5 ||

பன்துராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய யேனாத்மைவாத்மனா ஜிதஃ |
அனாத்மனஸ்து ஶத்ருத்வே வர்தேதாத்மைவ ஶத்ருவத் || 6 ||

ஜிதாத்மனஃ ப்ரஶான்தஸ்ய பரமாத்மா ஸமாஹிதஃ |
ஶீதோஷ்ணஸுகதுஃகேஷு ததா மானாபமானயோஃ || 7 ||

ஜ்ஞானவிஜ்ஞானத்றுப்தாத்மா கூடஸ்தோ விஜிதேன்த்ரியஃ |
யுக்த இத்யுச்யதே யோகீ ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சனஃ || 8 ||

ஸுஹ்றுன்மித்ரார்யுதாஸீனமத்யஸ்தத்வேஷ்யபன்துஷு |
ஸாதுஷ்வபி ச பாபேஷு ஸமபுத்திர்விஶிஷ்யதே || 9 ||

யோகீ யுஞ்ஜீத ஸததமாத்மானம் ரஹஸி ஸ்திதஃ |
ஏகாகீ யதசித்தாத்மா னிராஶீரபரிக்ரஹஃ || 10 ||

ஶுசௌ தேஶே ப்ரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரமாஸனமாத்மனஃ |
னாத்யுச்ச்ரிதம் னாதினீசம் சைலாஜினகுஶோத்தரம் || 11 ||

தத்ரைகாக்ரம் மனஃ க்றுத்வா யதசித்தேன்த்ரியக்ரியாஃ |
உபவிஶ்யாஸனே யுஞ்ஜ்யாத்யோகமாத்மவிஶுத்தயே || 12 ||

ஸமம் காயஶிரோக்ரீவம் தாரயன்னசலம் ஸ்திரஃ |
ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய னாஸிகாக்ரம் ஸ்வம் திஶஶ்சானவலோகயன் || 13 ||

ப்ரஶான்தாத்மா விகதபீர்ப்ரஹ்மசாரிவ்ரதே ஸ்திதஃ |
மனஃ ஸம்யம்ய மச்சித்தோ யுக்த ஆஸீத மத்பரஃ || 14 ||

யுஞ்ஜன்னேவம் ஸதாத்மானம் யோகீ னியதமானஸஃ |
ஶான்திம் னிர்வாணபரமாம் மத்ஸம்ஸ்தாமதிகச்சதி || 15 ||

னாத்யஶ்னதஸ்து யோகோ‌உஸ்தி ன சைகான்தமனஶ்னதஃ |
ன சாதிஸ்வப்னஶீலஸ்ய ஜாக்ரதோ னைவ சார்ஜுன || 16 ||

யுக்தாஹாரவிஹாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மஸு |
யுக்தஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துஃகஹா || 17 ||

யதா வினியதம் சித்தமாத்மன்யேவாவதிஷ்டதே |
னிஃஸ்ப்றுஹஃ ஸர்வகாமேப்யோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா || 18 ||

யதா தீபோ னிவாதஸ்தோ னேங்கதே ஸோபமா ஸ்ம்றுதா |
யோகினோ யதசித்தஸ்ய யுஞ்ஜதோ யோகமாத்மனஃ || 19 ||

யத்ரோபரமதே சித்தம் னிருத்தம் யோகஸேவயா |
யத்ர சைவாத்மனாத்மானம் பஶ்யன்னாத்மனி துஷ்யதி || 20 ||

ஸுகமாத்யன்திகம் யத்தத்புத்திக்ராஹ்யமதீன்த்ரியம் |
வேத்தி யத்ர ன சைவாயம் ஸ்திதஶ்சலதி தத்த்வதஃ || 21 ||

யம் லப்த்வா சாபரம் லாபம் மன்யதே னாதிகம் ததஃ |
யஸ்மின்ஸ்திதோ ன துஃகேன குருணாபி விசால்யதே || 22 ||

தம் வித்யாத்துஃகஸம்யோகவியோகம் யோகஸம்ஜ்ஞிதம் |
ஸ னிஶ்சயேன யோக்தவ்யோ யோகோ‌உனிர்விண்ணசேதஸா || 23 ||

ஸம்கல்பப்ரபவான்காமாம்ஸ்த்யக்த்வா ஸர்வானஶேஷதஃ |
மனஸைவேன்த்ரியக்ராமம் வினியம்ய ஸமன்ததஃ || 24 ||

ஶனைஃ ஶனைருபரமேத்புத்த்யா த்றுதிக்றுஹீதயா |
ஆத்மஸம்ஸ்தம் மனஃ க்றுத்வா ன கிம்சிதபி சின்தயேத் || 25 ||

யதோ யதோ னிஶ்சரதி மனஶ்சஞ்சலமஸ்திரம் |
ததஸ்ததோ னியம்யைததாத்மன்யேவ வஶம் னயேத் || 26 ||

ப்ரஶான்தமனஸம் ஹ்யேனம் யோகினம் ஸுகமுத்தமம் |
உபைதி ஶான்தரஜஸம் ப்ரஹ்மபூதமகல்மஷம் || 27 ||

யுஞ்ஜன்னேவம் ஸதாத்மானம் யோகீ விகதகல்மஷஃ |
ஸுகேன ப்ரஹ்மஸம்ஸ்பர்ஶமத்யன்தம் ஸுகமஶ்னுதே || 28 ||

ஸர்வபூதஸ்தமாத்மானம் ஸர்வபூதானி சாத்மனி |
ஈக்ஷதே யோகயுக்தாத்மா ஸர்வத்ர ஸமதர்ஶனஃ || 29 ||

யோ மாம் பஶ்யதி ஸர்வத்ர ஸர்வம் ச மயி பஶ்யதி |
தஸ்யாஹம் ன ப்ரணஶ்யாமி ஸ ச மே ன ப்ரணஶ்யதி || 30 ||

ஸர்வபூதஸ்திதம் யோ மாம் பஜத்யேகத்வமாஸ்திதஃ |
ஸர்வதா வர்தமானோ‌உபி ஸ யோகீ மயி வர்ததே || 31 ||

ஆத்மௌபம்யேன ஸர்வத்ர ஸமம் பஶ்யதி யோ‌உர்ஜுன |
ஸுகம் வா யதி வா துஃகம் ஸ யோகீ பரமோ மதஃ || 32 ||

அர்ஜுன உவாச |
யோ‌உயம் யோகஸ்த்வயா ப்ரோக்தஃ ஸாம்யேன மதுஸூதன |
ஏதஸ்யாஹம் ன பஶ்யாமி சஞ்சலத்வாத்ஸ்திதிம் ஸ்திராம் || 33 ||

சஞ்சலம் ஹி மனஃ க்றுஷ்ண ப்ரமாதி பலவத்த்றுடம் |
தஸ்யாஹம் னிக்ரஹம் மன்யே வாயோரிவ ஸுதுஷ்கரம் || 34 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
அஸம்ஶயம் மஹாபாஹோ மனோ துர்னிக்ரஹம் சலம் |
அப்யாஸேன து கௌன்தேய வைராக்யேண ச க்றுஹ்யதே || 35 ||

அஸம்யதாத்மனா யோகோ துஷ்ப்ராப இதி மே மதிஃ |
வஶ்யாத்மனா து யததா ஶக்யோ‌உவாப்துமுபாயதஃ || 36 ||

அர்ஜுன உவாச |
அயதிஃ ஶ்ரத்தயோபேதோ யோகாச்சலிதமானஸஃ |
அப்ராப்ய யோகஸம்ஸித்திம் காம் கதிம் க்றுஷ்ண கச்சதி || 37 ||

கச்சின்னோபயவிப்ரஷ்டஶ்சின்னாப்ரமிவ னஶ்யதி |
அப்ரதிஷ்டோ மஹாபாஹோ விமூடோ ப்ரஹ்மணஃ பதி || 38 ||

ஏதன்மே ஸம்ஶயம் க்றுஷ்ண சேத்துமர்ஹஸ்யஶேஷதஃ |
த்வதன்யஃ ஸம்ஶயஸ்யாஸ்ய சேத்தா ன ஹ்யுபபத்யதே || 39 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
பார்த னைவேஹ னாமுத்ர வினாஶஸ்தஸ்ய வித்யதே |
ன ஹி கல்யாணக்றுத்கஶ்சித்துர்கதிம் தாத கச்சதி || 40 ||

ப்ராப்ய புண்யக்றுதாம் லோகானுஷித்வா ஶாஶ்வதீஃ ஸமாஃ |
ஶுசீனாம் ஶ்ரீமதாம் கேஹே யோகப்ரஷ்டோ‌உபிஜாயதே || 41 ||

அதவா யோகினாமேவ குலே பவதி தீமதாம் |
ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்ம யதீத்றுஶம் || 42 ||

தத்ர தம் புத்திஸம்யோகம் லபதே பௌர்வதேஹிகம் |
யததே ச ததோ பூயஃ ஸம்ஸித்தௌ குருனன்தன || 43 ||

பூர்வாப்யாஸேன தேனைவ ஹ்ரியதே ஹ்யவஶோ‌உபி ஸஃ |
ஜிஜ்ஞாஸுரபி யோகஸ்ய ஶப்தப்ரஹ்மாதிவர்ததே || 44 ||

ப்ரயத்னாத்யதமானஸ்து யோகீ ஸம்ஶுத்தகில்பிஷஃ |
அனேகஜன்மஸம்ஸித்தஸ்ததோ யாதி பராம் கதிம் || 45 ||

தபஸ்விப்யோ‌உதிகோ யோகீ ஜ்ஞானிப்யோ‌உபி மதோ‌உதிகஃ |
கர்மிப்யஶ்சாதிகோ யோகீ தஸ்மாத்யோகீ பவார்ஜுன || 46 ||

யோகினாமபி ஸர்வேஷாம் மத்கதேனான்தராத்மனா |
ஶ்ரத்தாவான்பஜதே யோ மாம் ஸ மே யுக்ததமோ மதஃ || 47 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

ஆத்மஸம்யமயோகோ னாம ஷஷ்டோ‌உத்யாயஃ ||6 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in English:

atha sastho‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
anasritah karmaphalam karyam karma karoti yah |
sa samnyasi ca yogi ca na niragnirna cakriyah || 1 ||

yam samnyasamiti prahuryogam tam viddhi pandava |
na hyasamnyastasankalpo yogi bhavati kascana || 2 ||

aruruksormuneryogam karma karanamucyate |
yogarudhasya tasyaiva samah karanamucyate || 3 ||

yada hi nendriyarthesu na karmasvanusajjate |
sarvasankalpasamnyasi yogarudhastadocyate || 4 ||

uddharedatmanatmanam natmanamavasadayet |
atmaiva hyatmano bandhuratmaiva ripuratmanah || 5 ||

bandhuratmatmanastasya yenatmaivatmana jitah |
anatmanastu satrutve vartetatmaiva satruvat || 6 ||

jitatmanah prasantasya paramatma samahitah |
sitosnasukhaduhkhesu tatha manapamanayoh || 7 ||

nnanavinnanatrptatma kutastho vijitendriyah |
yukta ityucyate yogi samalostasmakancanah || 8 ||

suhrnmitraryudasinamadhyasthadvesyabandhusu |
sadhusvapi ca papesu samabuddhirvisisyate || 9 ||

yogi yunjita satatamatmanam rahasi sthitah |
ekaki yatacittatma nirasiraparigrahah || 10 ||

sucau dese pratisthapya sthiramasanamatmanah |
natyucchritam natinicam cailajinakusottaram || 11 ||

tatraikagram manah krtva yatacittendriyakriyah |
upavisyasane yunjyadyogamatmavisuddhaye || 12 ||

samam kayasirogrivam dharayannacalam sthirah |
sampreksya nasikagram svam disascanavalokayan || 13 ||

prasantatma vigatabhirbrahmacarivrate sthitah |
manah samyamya maccitto yukta asita matparah || 14 ||

yunjannevam sadatmanam yogi niyatamanasah |
santim nirvanaparamam matsamsthamadhigacchati || 15 ||

natyasnatastu yogo‌உsti na caikantamanasnatah |
na catisvapnasilasya jagrato naiva carjuna || 16 ||

yuktaharaviharasya yuktacestasya karmasu |
yuktasvapnavabodhasya yogo bhavati duhkhaha || 17 ||

yada viniyatam cittamatmanyevavatisthate |
nihsprhah sarvakamebhyo yukta ityucyate tada || 18 ||

yatha dipo nivatastho nengate sopama smrta |
yogino yatacittasya yunjato yogamatmanah || 19 ||

yatroparamate cittam niruddham yogasevaya |
yatra caivatmanatmanam pasyannatmani tusyati || 20 ||

sukhamatyantikam yattadbuddhigrahyamatindriyam |
vetti yatra na caivayam sthitascalati tattvatah || 21 ||

yam labdhva caparam labham manyate nadhikam tatah |
yasminsthito na duhkhena gurunapi vicalyate || 22 ||

tam vidyadduhkhasamyogaviyogam yogasamnnitam |
sa niscayena yoktavyo yogo‌உnirvinnacetasa || 23 ||

sankalpaprabhavankamamstyaktva sarvanasesatah |
manasaivendriyagramam viniyamya samantatah || 24 ||

sanaih sanairuparamedbuddhya dhrtigrhitaya |
atmasamstham manah krtva na kincidapi cintayet || 25 ||

yato yato niscarati manascancalamasthiram |
tatastato niyamyaitadatmanyeva vasam nayet || 26 ||

prasantamanasam hyenam yoginam sukhamuttamam |
upaiti santarajasam brahmabhutamakalmasam || 27 ||

yunjannevam sadatmanam yogi vigatakalmasah |
sukhena brahmasamsparsamatyantam sukhamasnute || 28 ||

sarvabhutasthamatmanam sarvabhutani catmani |
iksate yogayuktatma sarvatra samadarsanah || 29 ||

yo mam pasyati sarvatra sarvam ca mayi pasyati |
tasyaham na pranasyami sa ca me na pranasyati || 30 ||

sarvabhutasthitam yo mam bhajatyekatvamasthitah |
sarvatha vartamano‌உpi sa yogi mayi vartate || 31 ||

atmaupamyena sarvatra samam pasyati yo‌உrjuna |
sukham va yadi va duhkham sa yogi paramo matah || 32 ||

arjuna uvaca |
yo‌உyam yogastvaya proktah samyena madhusudana |
etasyaham na pasyami cancalatvatsthitim sthiram || 33 ||

cancalam hi manah krsna pramathi balavaddrdham |
tasyaham nigraham manye vayoriva suduskaram || 34 ||

sribhagavanuvaca |
asamsayam mahabaho mano durnigraham calam |
abhyasena tu kaunteya vairagyena ca grhyate || 35 ||

asamyatatmana yogo dusprapa iti me matih |
vasyatmana tu yatata sakyo‌உvaptumupayatah || 36 ||

arjuna uvaca |
ayatih sraddhayopeto yogaccalitamanasah |
aprapya yogasamsiddhim kam gatim krsna gacchati || 37 ||

kaccinnobhayavibhrastaschinnabhramiva nasyati |
apratistho mahabaho vimudho brahmanah pathi || 38 ||

etanme samsayam krsna chettumarhasyasesatah |
tvadanyah samsayasyasya chetta na hyupapadyate || 39 ||

sribhagavanuvaca |
partha naiveha namutra vinasastasya vidyate |
na hi kalyanakrtkasciddurgatim tata gacchati || 40 ||

prapya punyakrtam lokanusitva sasvatih samah |
sucinam srimatam gehe yogabhrasto‌உbhijayate || 41 ||

athava yoginameva kule bhavati dhimatam |
etaddhi durlabhataram loke janma yadidrsam || 42 ||

tatra tam buddhisamyogam labhate paurvadehikam |
yatate ca tato bhuyah samsiddhau kurunandana || 43 ||

purvabhyasena tenaiva hriyate hyavaso‌உpi sah |
jinnasurapi yogasya sabdabrahmativartate || 44 ||

prayatnadyatamanastu yogi samsuddhakilbisah |
anekajanmasamsiddhastato yati param gatim || 45 ||

tapasvibhyo‌உdhiko yogi nnanibhyo‌உpi mato‌உdhikah |
karmibhyascadhiko yogi tasmadyogi bhavarjuna || 46 ||

yoginamapi sarvesam madgatenantaratmana |
sraddhavanbhajate yo mam sa me yuktatamo matah || 47 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

atmasamyamayogo nama sastho‌உdhyayah ||6 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *