Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in Telugu and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in Telugu and English

418 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in Telugu:

అథ షష్ఠో‌உధ్యాయః |

శ్రీభగవానువాచ |
అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః |
స సంన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః || 1 ||

యం సంన్యాసమితి ప్రాహుర్యోగం తం విద్ధి పాండవ |
న హ్యసంన్యస్తసంకల్పో యోగీ భవతి కశ్చన || 2 ||

ఆరురుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే |
యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే || 3 ||

Srimad Bhagavad Gita

యదా హి నేంద్రియార్థేషు న కర్మస్వనుషజ్జతే |
సర్వసంకల్పసంన్యాసీ యోగారూఢస్తదోచ్యతే || 4 ||

ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ |
ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధురాత్మైవ రిపురాత్మనః || 5 ||

బంధురాత్మాత్మనస్తస్య యేనాత్మైవాత్మనా జితః |
అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్ || 6 ||

జితాత్మనః ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః |
శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః || 7 ||

ఙ్ఞానవిఙ్ఞానతృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియః |
యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగీ సమలోష్టాశ్మకాంచనః || 8 ||

సుహృన్మిత్రార్యుదాసీనమధ్యస్థద్వేష్యబంధుషు |
సాధుష్వపి చ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే || 9 ||

యోగీ యుంజీత సతతమాత్మానం రహసి స్థితః |
ఏకాకీ యతచిత్తాత్మా నిరాశీరపరిగ్రహః || 10 ||

శుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః |
నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతినీచం చైలాజినకుశోత్తరమ్ || 11 ||

తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యతచిత్తేంద్రియక్రియాః |
ఉపవిశ్యాసనే యుంజ్యాద్యోగమాత్మవిశుద్ధయే || 12 ||

సమం కాయశిరోగ్రీవం ధారయన్నచలం స్థిరః |
సంప్రేక్ష్య నాసికాగ్రం స్వం దిశశ్చానవలోకయన్ || 13 ||

ప్రశాంతాత్మా విగతభీర్బ్రహ్మచారివ్రతే స్థితః |
మనః సంయమ్య మచ్చిత్తో యుక్త ఆసీత మత్పరః || 14 ||

యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగీ నియతమానసః |
శాంతిం నిర్వాణపరమాం మత్సంస్థామధిగచ్ఛతి || 15 ||

నాత్యశ్నతస్తు యోగో‌உస్తి న చైకాంతమనశ్నతః |
న చాతిస్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున || 16 ||

యుక్తాహారవిహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు |
యుక్తస్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖహా || 17 ||

యదా వినియతం చిత్తమాత్మన్యేవావతిష్ఠతే |
నిఃస్పృహః సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా || 18 ||

యథా దీపో నివాతస్థో నేంగతే సోపమా స్మృతా |
యోగినో యతచిత్తస్య యుంజతో యోగమాత్మనః || 19 ||

యత్రోపరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగసేవయా |
యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి || 20 ||

సుఖమాత్యంతికం యత్తద్బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియమ్ |
వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్త్వతః || 21 ||

యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః |
యస్మిన్స్థితో న దుఃఖేన గురుణాపి విచాల్యతే || 22 ||

తం విద్యాద్దుఃఖసంయోగవియోగం యోగసంఙ్ఞితమ్ |
స నిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో‌உనిర్విణ్ణచేతసా || 23 ||

సంకల్పప్రభవాన్కామాంస్త్యక్త్వా సర్వానశేషతః |
మనసైవేంద్రియగ్రామం వినియమ్య సమంతతః || 24 ||

శనైః శనైరుపరమేద్బుద్ధ్యా ధృతిగృహీతయా |
ఆత్మసంస్థం మనః కృత్వా న కించిదపి చింతయేత్ || 25 ||

యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలమస్థిరమ్ |
తతస్తతో నియమ్యైతదాత్మన్యేవ వశం నయేత్ || 26 ||

ప్రశాంతమనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమమ్ |
ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతమకల్మషమ్ || 27 ||

యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగీ విగతకల్మషః |
సుఖేన బ్రహ్మసంస్పర్శమత్యంతం సుఖమశ్నుతే || 28 ||

సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని |
ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః || 29 ||

యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి |
తస్యాహం న ప్రణశ్యామి స చ మే న ప్రణశ్యతి || 30 ||

సర్వభూతస్థితం యో మాం భజత్యేకత్వమాస్థితః |
సర్వథా వర్తమానో‌உపి స యోగీ మయి వర్తతే || 31 ||

ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యో‌உర్జున |
సుఖం వా యది వా దుఃఖం స యోగీ పరమో మతః || 32 ||

అర్జున ఉవాచ |
యో‌உయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన |
ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్స్థితిం స్థిరామ్ || 33 ||

చంచలం హి మనః కృష్ణ ప్రమాథి బలవద్దృఢమ్ |
తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరమ్ || 34 ||

శ్రీభగవానువాచ |
అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలమ్ |
అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే || 35 ||

అసంయతాత్మనా యోగో దుష్ప్రాప ఇతి మే మతిః |
వశ్యాత్మనా తు యతతా శక్యో‌உవాప్తుముపాయతః || 36 ||

అర్జున ఉవాచ |
అయతిః శ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చలితమానసః |
అప్రాప్య యోగసంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్ఛతి || 37 ||

కచ్చిన్నోభయవిభ్రష్టశ్ఛిన్నాభ్రమివ నశ్యతి |
అప్రతిష్ఠో మహాబాహో విమూఢో బ్రహ్మణః పథి || 38 ||

ఏతన్మే సంశయం కృష్ణ ఛేత్తుమర్హస్యశేషతః |
త్వదన్యః సంశయస్యాస్య ఛేత్తా న హ్యుపపద్యతే || 39 ||

శ్రీభగవానువాచ |
పార్థ నైవేహ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే |
న హి కల్యాణకృత్కశ్చిద్దుర్గతిం తాత గచ్ఛతి || 40 ||

ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకానుషిత్వా శాశ్వతీః సమాః |
శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టో‌உభిజాయతే || 41 ||

అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతామ్ |
ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మ యదీదృశమ్ || 42 ||

తత్ర తం బుద్ధిసంయోగం లభతే పౌర్వదేహికమ్ |
యతతే చ తతో భూయః సంసిద్ధౌ కురునందన || 43 ||

పూర్వాభ్యాసేన తేనైవ హ్రియతే హ్యవశో‌உపి సః |
జిఙ్ఞాసురపి యోగస్య శబ్దబ్రహ్మాతివర్తతే || 44 ||

ప్రయత్నాద్యతమానస్తు యోగీ సంశుద్ధకిల్బిషః |
అనేకజన్మసంసిద్ధస్తతో యాతి పరాం గతిమ్ || 45 ||

తపస్విభ్యో‌உధికో యోగీ ఙ్ఞానిభ్యో‌உపి మతో‌உధికః |
కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగీ తస్మాద్యోగీ భవార్జున || 46 ||

యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా |
శ్రద్ధావాన్భజతే యో మాం స మే యుక్తతమో మతః || 47 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

ఆత్మసంయమయోగో నామ షష్ఠో‌உధ్యాయః ||6 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in English:

atha sastho‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
anasritah karmaphalam karyam karma karoti yah |
sa samnyasi ca yogi ca na niragnirna cakriyah || 1 ||

yam samnyasamiti prahuryogam tam viddhi pandava |
na hyasamnyastasankalpo yogi bhavati kascana || 2 ||

aruruksormuneryogam karma karanamucyate |
yogarudhasya tasyaiva samah karanamucyate || 3 ||

yada hi nendriyarthesu na karmasvanusajjate |
sarvasankalpasamnyasi yogarudhastadocyate || 4 ||

uddharedatmanatmanam natmanamavasadayet |
atmaiva hyatmano bandhuratmaiva ripuratmanah || 5 ||

bandhuratmatmanastasya yenatmaivatmana jitah |
anatmanastu satrutve vartetatmaiva satruvat || 6 ||

jitatmanah prasantasya paramatma samahitah |
sitosnasukhaduhkhesu tatha manapamanayoh || 7 ||

nnanavinnanatrptatma kutastho vijitendriyah |
yukta ityucyate yogi samalostasmakancanah || 8 ||

suhrnmitraryudasinamadhyasthadvesyabandhusu |
sadhusvapi ca papesu samabuddhirvisisyate || 9 ||

yogi yunjita satatamatmanam rahasi sthitah |
ekaki yatacittatma nirasiraparigrahah || 10 ||

sucau dese pratisthapya sthiramasanamatmanah |
natyucchritam natinicam cailajinakusottaram || 11 ||

tatraikagram manah krtva yatacittendriyakriyah |
upavisyasane yunjyadyogamatmavisuddhaye || 12 ||

samam kayasirogrivam dharayannacalam sthirah |
sampreksya nasikagram svam disascanavalokayan || 13 ||

prasantatma vigatabhirbrahmacarivrate sthitah |
manah samyamya maccitto yukta asita matparah || 14 ||

yunjannevam sadatmanam yogi niyatamanasah |
santim nirvanaparamam matsamsthamadhigacchati || 15 ||

natyasnatastu yogo‌உsti na caikantamanasnatah |
na catisvapnasilasya jagrato naiva carjuna || 16 ||

yuktaharaviharasya yuktacestasya karmasu |
yuktasvapnavabodhasya yogo bhavati duhkhaha || 17 ||

yada viniyatam cittamatmanyevavatisthate |
nihsprhah sarvakamebhyo yukta ityucyate tada || 18 ||

yatha dipo nivatastho nengate sopama smrta |
yogino yatacittasya yunjato yogamatmanah || 19 ||

yatroparamate cittam niruddham yogasevaya |
yatra caivatmanatmanam pasyannatmani tusyati || 20 ||

sukhamatyantikam yattadbuddhigrahyamatindriyam |
vetti yatra na caivayam sthitascalati tattvatah || 21 ||

yam labdhva caparam labham manyate nadhikam tatah |
yasminsthito na duhkhena gurunapi vicalyate || 22 ||

tam vidyadduhkhasamyogaviyogam yogasamnnitam |
sa niscayena yoktavyo yogo‌உnirvinnacetasa || 23 ||

sankalpaprabhavankamamstyaktva sarvanasesatah |
manasaivendriyagramam viniyamya samantatah || 24 ||

sanaih sanairuparamedbuddhya dhrtigrhitaya |
atmasamstham manah krtva na kincidapi cintayet || 25 ||

yato yato niscarati manascancalamasthiram |
tatastato niyamyaitadatmanyeva vasam nayet || 26 ||

prasantamanasam hyenam yoginam sukhamuttamam |
upaiti santarajasam brahmabhutamakalmasam || 27 ||

yunjannevam sadatmanam yogi vigatakalmasah |
sukhena brahmasamsparsamatyantam sukhamasnute || 28 ||

sarvabhutasthamatmanam sarvabhutani catmani |
iksate yogayuktatma sarvatra samadarsanah || 29 ||

yo mam pasyati sarvatra sarvam ca mayi pasyati |
tasyaham na pranasyami sa ca me na pranasyati || 30 ||

sarvabhutasthitam yo mam bhajatyekatvamasthitah |
sarvatha vartamano‌உpi sa yogi mayi vartate || 31 ||

atmaupamyena sarvatra samam pasyati yo‌உrjuna |
sukham va yadi va duhkham sa yogi paramo matah || 32 ||

arjuna uvaca |
yo‌உyam yogastvaya proktah samyena madhusudana |
etasyaham na pasyami cancalatvatsthitim sthiram || 33 ||

cancalam hi manah krsna pramathi balavaddrdham |
tasyaham nigraham manye vayoriva suduskaram || 34 ||

sribhagavanuvaca |
asamsayam mahabaho mano durnigraham calam |
abhyasena tu kaunteya vairagyena ca grhyate || 35 ||

asamyatatmana yogo dusprapa iti me matih |
vasyatmana tu yatata sakyo‌உvaptumupayatah || 36 ||

arjuna uvaca |
ayatih sraddhayopeto yogaccalitamanasah |
aprapya yogasamsiddhim kam gatim krsna gacchati || 37 ||

kaccinnobhayavibhrastaschinnabhramiva nasyati |
apratistho mahabaho vimudho brahmanah pathi || 38 ||

etanme samsayam krsna chettumarhasyasesatah |
tvadanyah samsayasyasya chetta na hyupapadyate || 39 ||

sribhagavanuvaca |
partha naiveha namutra vinasastasya vidyate |
na hi kalyanakrtkasciddurgatim tata gacchati || 40 ||

prapya punyakrtam lokanusitva sasvatih samah |
sucinam srimatam gehe yogabhrasto‌உbhijayate || 41 ||

athava yoginameva kule bhavati dhimatam |
etaddhi durlabhataram loke janma yadidrsam || 42 ||

tatra tam buddhisamyogam labhate paurvadehikam |
yatate ca tato bhuyah samsiddhau kurunandana || 43 ||

purvabhyasena tenaiva hriyate hyavaso‌உpi sah |
jinnasurapi yogasya sabdabrahmativartate || 44 ||

prayatnadyatamanastu yogi samsuddhakilbisah |
anekajanmasamsiddhastato yati param gatim || 45 ||

tapasvibhyo‌உdhiko yogi nnanibhyo‌உpi mato‌உdhikah |
karmibhyascadhiko yogi tasmadyogi bhavarjuna || 46 ||

yoginamapi sarvesam madgatenantaratmana |
sraddhavanbhajate yo mam sa me yuktatamo matah || 47 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

atmasamyamayogo nama sastho‌உdhyayah ||6 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *