Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Kannada and English

576 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Kannada:

ಅಥ ಸಪ್ತಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ |

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತಮನಾಃ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ಮದಾಶ್ರಯಃ |
ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಙ್ಞಾಸ್ಯಸಿ ತಚ್ಛೃಣು || 1 ||

ಙ್ಞಾನಂ ತೇ‌உಹಂ ಸವಿಙ್ಞಾನಮಿದಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯಶೇಷತಃ |
ಯಜ್ಙ್ಞಾತ್ವಾ ನೇಹ ಭೂಯೋ‌உನ್ಯಜ್ಙ್ಞಾತವ್ಯಮವಶಿಷ್ಯತೇ || 2 ||

ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿದ್ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ |
ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ಮಾಂ ವೇತ್ತಿ ತತ್ತ್ವತಃ || 3 ||

ಭೂಮಿರಾಪೋ‌உನಲೋ ವಾಯುಃ ಖಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವ ಚ |
ಅಹಂಕಾರ ಇತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನಾ ಪ್ರಕೃತಿರಷ್ಟಧಾ || 4 ||

Srimad Bhagawad Gita

ಅಪರೇಯಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಾಮ್ |
ಜೀವಭೂತಾಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್ || 5 ||

ಏತದ್ಯೋನೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣೀತ್ಯುಪಧಾರಯ |
ಅಹಂ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಲಯಸ್ತಥಾ || 6 ||

ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತ್ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ |
ಮಯಿ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣಾ ಇವ || 7 ||

ರಸೋ‌உಹಮಪ್ಸು ಕೌಂತೇಯ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿಸೂರ್ಯಯೋಃ |
ಪ್ರಣವಃ ಸರ್ವವೇದೇಷು ಶಬ್ದಃ ಖೇ ಪೌರುಷಂ ನೃಷು || 8 ||

ಪುಣ್ಯೋ ಗಂಧಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಚ ತೇಜಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ವಿಭಾವಸೌ |
ಜೀವನಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತಪಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತಪಸ್ವಿಷು || 9 ||

ಬೀಜಂ ಮಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಸನಾತನಮ್ |
ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಮತಾಮಸ್ಮಿ ತೇಜಸ್ತೇಜಸ್ವಿನಾಮಹಮ್ || 10 ||

ಬಲಂ ಬಲವತಾಂ ಚಾಹಂ ಕಾಮರಾಗವಿವರ್ಜಿತಮ್ |
ಧರ್ಮಾವಿರುದ್ಧೋ ಭೂತೇಷು ಕಾಮೋ‌உಸ್ಮಿ ಭರತರ್ಷಭ || 11 ||

ಯೇ ಚೈವ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾ ಭಾವಾ ರಾಜಸಾಸ್ತಾಮಸಾಶ್ಚ ಯೇ |
ಮತ್ತ ಏವೇತಿ ತಾನ್ವಿದ್ಧಿ ನ ತ್ವಹಂ ತೇಷು ತೇ ಮಯಿ || 12 ||

ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣಮಯೈರ್ಭಾವೈರೇಭಿಃ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ |
ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಮಾಮೇಭ್ಯಃ ಪರಮವ್ಯಯಮ್ || 13 ||

ದೈವೀ ಹ್ಯೇಷಾ ಗುಣಮಯೀ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ |
ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿ ತೇ || 14 ||

ನ ಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ನರಾಧಮಾಃ |
ಮಾಯಯಾಪಹೃತಙ್ಞಾನಾ ಆಸುರಂ ಭಾವಮಾಶ್ರಿತಾಃ || 15 ||

ಚತುರ್ವಿಧಾ ಭಜಂತೇ ಮಾಂ ಜನಾಃ ಸುಕೃತಿನೋ‌உರ್ಜುನ |
ಆರ್ತೋ ಜಿಙ್ಞಾಸುರರ್ಥಾರ್ಥೀ ಙ್ಞಾನೀ ಚ ಭರತರ್ಷಭ || 16 ||

ತೇಷಾಂ ಙ್ಞಾನೀ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಏಕಭಕ್ತಿರ್ವಿಶಿಷ್ಯತೇ |
ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಙ್ಞಾನಿನೋ‌உತ್ಯರ್ಥಮಹಂ ಸ ಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯಃ || 17 ||

ಉದಾರಾಃ ಸರ್ವ ಏವೈತೇ ಙ್ಞಾನೀ ತ್ವಾತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಮ್ |
ಆಸ್ಥಿತಃ ಸ ಹಿ ಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಮಾಮೇವಾನುತ್ತಮಾಂ ಗತಿಮ್ || 18 ||

ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೇ ಙ್ಞಾನವಾನ್ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೇ |
ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮಾ ಸುದುರ್ಲಭಃ || 19 ||

ಕಾಮೈಸ್ತೈಸ್ತೈರ್ಹೃತಙ್ಞಾನಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ‌உನ್ಯದೇವತಾಃ |
ತಂ ತಂ ನಿಯಮಮಾಸ್ಥಾಯ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ನಿಯತಾಃ ಸ್ವಯಾ || 20 ||

ಯೋ ಯೋ ಯಾಂ ಯಾಂ ತನುಂ ಭಕ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾರ್ಚಿತುಮಿಚ್ಛತಿ |
ತಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಚಲಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಾಮೇವ ವಿದಧಾಮ್ಯಹಮ್ || 21 ||

ಸ ತಯಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯುಕ್ತಸ್ತಸ್ಯಾರಾಧನಮೀಹತೇ |
ಲಭತೇ ಚ ತತಃ ಕಾಮಾನ್ಮಯೈವ ವಿಹಿತಾನ್ಹಿ ತಾನ್ || 22 ||

ಅಂತವತ್ತು ಫಲಂ ತೇಷಾಂ ತದ್ಭವತ್ಯಲ್ಪಮೇಧಸಾಮ್ |
ದೇವಾಂದೇವಯಜೋ ಯಾಂತಿ ಮದ್ಭಕ್ತಾ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಪಿ || 23 ||

ಅವ್ಯಕ್ತಂ ವ್ಯಕ್ತಿಮಾಪನ್ನಂ ಮನ್ಯಂತೇ ಮಾಮಬುದ್ಧಯಃ |
ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನಂತೋ ಮಮಾವ್ಯಯಮನುತ್ತಮಮ್ || 24 ||

ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋಗಮಾಯಾಸಮಾವೃತಃ |
ಮೂಢೋ‌உಯಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಲೋಕೋ ಮಾಮಜಮವ್ಯಯಮ್ || 25 ||

ವೇದಾಹಂ ಸಮತೀತಾನಿ ವರ್ತಮಾನಾನಿ ಚಾರ್ಜುನ |
ಭವಿಷ್ಯಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಮಾಂ ತು ವೇದ ನ ಕಶ್ಚನ || 26 ||

ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಸಮುತ್ಥೇನ ದ್ವಂದ್ವಮೋಹೇನ ಭಾರತ |
ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸಂಮೋಹಂ ಸರ್ಗೇ ಯಾಂತಿ ಪರಂತಪ || 27 ||

ಯೇಷಾಂ ತ್ವಂತಗತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಮ್ |
ತೇ ದ್ವಂದ್ವಮೋಹನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಭಜಂತೇ ಮಾಂ ದೃಢವ್ರತಾಃ || 28 ||

ಜರಾಮರಣಮೋಕ್ಷಾಯ ಮಾಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯತಂತಿ ಯೇ |
ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ವಿದುಃ ಕೃತ್ಸ್ನಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕರ್ಮ ಚಾಖಿಲಮ್ || 29 ||

ಸಾಧಿಭೂತಾಧಿದೈವಂ ಮಾಂ ಸಾಧಿಯಙ್ಞಂ ಚ ಯೇ ವಿದುಃ |
ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ‌உಪಿ ಚ ಮಾಂ ತೇ ವಿದುರ್ಯುಕ್ತಚೇತಸಃ || 30 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ಙ್ಞಾನವಿಙ್ಞಾನಯೋಗೋ ನಾಮ ಸಪ್ತಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||7 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in English:

atha saptamo‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
mayyasaktamanah partha yogam yunjanmadasrayah |
asamsayam samagram mam yatha nnasyasi tacchrnu || 1 ||

nnanam te‌உham savinnanamidam vaksyamyasesatah |
yajnnatva neha bhuyo‌உnyajnnatavyamavasisyate || 2 ||

manusyanam sahasresu kascidyatati siddhaye |
yatatamapi siddhanam kascinmam vetti tattvatah || 3 ||

bhumirapo‌உnalo vayuh kham mano buddhireva ca |
ahankara itiyam me bhinna prakrtirastadha || 4 ||

apareyamitastvanyam prakrtim viddhi me param |
jivabhutam mahabaho yayedam dharyate jagat || 5 ||

etadyonini bhutani sarvanityupadharaya |
aham krtsnasya jagatah prabhavah pralayastatha || 6 ||

mattah parataram nanyatkincidasti dhananjaya |
mayi sarvamidam protam sutre manigana iva || 7 ||

raso‌உhamapsu kaunteya prabhasmi sasisuryayoh |
pranavah sarvavedesu sabdah khe paurusam nrsu || 8 ||

punyo gandhah prthivyam ca tejascasmi vibhavasau |
jivanam sarvabhutesu tapascasmi tapasvisu || 9 ||

bijam mam sarvabhutanam viddhi partha sanatanam |
buddhirbuddhimatamasmi tejastejasvinamaham || 10 ||

balam balavatam caham kamaragavivarjitam |
dharmaviruddho bhutesu kamo‌உsmi bharatarsabha || 11 ||

ye caiva sattvika bhava rajasastamasasca ye |
matta eveti tanviddhi na tvaham tesu te mayi || 12 ||

tribhirgunamayairbhavairebhih sarvamidam jagat |
mohitam nabhijanati mamebhyah paramavyayam || 13 ||

daivi hyesa gunamayi mama maya duratyaya |
mameva ye prapadyante mayametam taranti te || 14 ||

na mam duskrtino mudhah prapadyante naradhamah |
mayayapahrtannana asuram bhavamasritah || 15 ||

caturvidha bhajante mam janah sukrtino‌உrjuna |
arto jinnasurartharthi nnani ca bharatarsabha || 16 ||

tesam nnani nityayukta ekabhaktirvisisyate |
priyo hi nnanino‌உtyarthamaham sa ca mama priyah || 17 ||

udarah sarva evaite nnani tvatmaiva me matam |
asthitah sa hi yuktatma mamevanuttamam gatim || 18 ||

bahunam janmanamante nnanavanmam prapadyate |
vasudevah sarvamiti sa mahatma sudurlabhah || 19 ||

kamaistaistairhrtannanah prapadyante‌உnyadevatah |
tam tam niyamamasthaya prakrtya niyatah svaya || 20 ||

yo yo yam yam tanum bhaktah sraddhayarcitumicchati |
tasya tasyacalam sraddham tameva vidadhamyaham || 21 ||

sa taya sraddhaya yuktastasyaradhanamihate |
labhate ca tatah kamanmayaiva vihitanhi tan || 22 ||

antavattu phalam tesam tadbhavatyalpamedhasam |
devandevayajo yanti madbhakta yanti mamapi || 23 ||

avyaktam vyaktimapannam manyante mamabuddhayah |
param bhavamajananto mamavyayamanuttamam || 24 ||

naham prakasah sarvasya yogamayasamavrtah |
mudho‌உyam nabhijanati loko mamajamavyayam || 25 ||

vedaham samatitani vartamanani carjuna |
bhavisyani ca bhutani mam tu veda na kascana || 26 ||

icchadvesasamutthena dvandvamohena bharata |
sarvabhutani sammoham sarge yanti parantapa || 27 ||

yesam tvantagatam papam jananam punyakarmanam |
te dvandvamohanirmukta bhajante mam drdhavratah || 28 ||

jaramaranamoksaya mamasritya yatanti ye |
te brahma tadviduh krtsnamadhyatmam karma cakhilam || 29 ||

sadhibhutadhidaivam mam sadhiyannam ca ye viduh |
prayanakale‌உpi ca mam te viduryuktacetasah || 30 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

nnanavinnanayogo nama saptamo‌உdhyayah ||7 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *