Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Malayalam and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Malayalam and English

503 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Malayalam:

അഥ സപ്തമോ‌உധ്യായഃ |

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
മയ്യാസക്തമനാഃ പാര്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ |
അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു || 1 ||

ജ്ഞാനം തേ‌உഹം സവിജ്ഞാനമിദം വക്ഷ്യാമ്യശേഷതഃ |
യജ്ജ്ഞാത്വാ നേഹ ഭൂയോ‌உന്യജ്ജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യതേ || 2 ||

മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യതതി സിദ്ധയേ |
യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്ത്വതഃ || 3 ||

ഭൂമിരാപോ‌உനലോ വായുഃ ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവ ച |
അഹംകാര ഇതീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടധാ || 4 ||

Srimad Bhagawad Gita

അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാമ് |
ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യയേദം ധാര്യതേ ജഗത് || 5 ||

ഏതദ്യോനീനി ഭൂതാനി സര്വാണീത്യുപധാരയ |
അഹം കൃത്സ്നസ്യ ജഗതഃ പ്രഭവഃ പ്രലയസ്തഥാ || 6 ||

മത്തഃ പരതരം നാന്യത്കിംചിദസ്തി ധനംജയ |
മയി സര്വമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണാ ഇവ || 7 ||

രസോ‌உഹമപ്സു കൗന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശിസൂര്യയോഃ |
പ്രണവഃ സര്വവേദേഷു ശബ്ദഃ ഖേ പൗരുഷം നൃഷു || 8 ||

പുണ്യോ ഗന്ധഃ പൃഥിവ്യാം ച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസൗ |
ജീവനം സര്വഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്വിഷു || 9 ||

ബീജം മാം സര്വഭൂതാനാം വിദ്ധി പാര്ഥ സനാതനമ് |
ബുദ്ധിര്ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹമ് || 10 ||

ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗവിവര്ജിതമ് |
ധര്മാവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോ‌உസ്മി ഭരതര്ഷഭ || 11 ||

യേ ചൈവ സാത്ത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്താമസാശ്ച യേ |
മത്ത ഏവേതി താന്വിദ്ധി ന ത്വഹം തേഷു തേ മയി || 12 ||

ത്രിഭിര്ഗുണമയൈര്ഭാവൈരേഭിഃ സര്വമിദം ജഗത് |
മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേഭ്യഃ പരമവ്യയമ് || 13 ||

ദൈവീ ഹ്യേഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ |
മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ || 14 ||

ന മാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഃ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാഃ |
മായയാപഹൃതജ്ഞാനാ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ || 15 ||

ചതുര്വിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാഃ സുകൃതിനോ‌உര്ജുന |
ആര്തോ ജിജ്ഞാസുരര്ഥാര്ഥീ ജ്ഞാനീ ച ഭരതര്ഷഭ || 16 ||

തേഷാം ജ്ഞാനീ നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിര്വിശിഷ്യതേ |
പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോ‌உത്യര്ഥമഹം സ ച മമ പ്രിയഃ || 17 ||

ഉദാരാഃ സര്വ ഏവൈതേ ജ്ഞാനീ ത്വാത്മൈവ മേ മതമ് |
ആസ്ഥിതഃ സ ഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതിമ് || 18 ||

ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാന്മാം പ്രപദ്യതേ |
വാസുദേവഃ സര്വമിതി സ മഹാത്മാ സുദുര്ലഭഃ || 19 ||

കാമൈസ്തൈസ്തൈര്ഹൃതജ്ഞാനാഃ പ്രപദ്യന്തേ‌உന്യദേവതാഃ |
തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാഃ സ്വയാ || 20 ||

യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്തഃ ശ്രദ്ധയാര്ചിതുമിച്ഛതി |
തസ്യ തസ്യാചലാം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹമ് || 21 ||

സ തയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്തസ്തസ്യാരാധനമീഹതേ |
ലഭതേ ച തതഃ കാമാന്മയൈവ വിഹിതാന്ഹി താന് || 22 ||

അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യല്പമേധസാമ് |
ദേവാന്ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി || 23 ||

അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയഃ |
പരം ഭാവമജാനന്തോ മമാവ്യയമനുത്തമമ് || 24 ||

നാഹം പ്രകാശഃ സര്വസ്യ യോഗമായാസമാവൃതഃ |
മൂഢോ‌உയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയമ് || 25 ||

വേദാഹം സമതീതാനി വര്തമാനാനി ചാര്ജുന |
ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കശ്ചന || 26 ||

ഇച്ഛാദ്വേഷസമുത്ഥേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത |
സര്വഭൂതാനി സംമോഹം സര്ഗേ യാന്തി പരംതപ || 27 ||

യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകര്മണാമ് |
തേ ദ്വന്ദ്വമോഹനിര്മുക്താ ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ || 28 ||

ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യതന്തി യേ |
തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദുഃ കൃത്സ്നമധ്യാത്മം കര്മ ചാഖിലമ് || 29 ||

സാധിഭൂതാധിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ച യേ വിദുഃ |
പ്രയാണകാലേ‌உപി ച മാം തേ വിദുര്യുക്തചേതസഃ || 30 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗോ നാമ സപ്തമോ‌உധ്യായഃ ||7 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in English:

atha saptamo‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
mayyasaktamanah partha yogam yunjanmadasrayah |
asamsayam samagram mam yatha nnasyasi tacchrnu || 1 ||

nnanam te‌உham savinnanamidam vaksyamyasesatah |
yajnnatva neha bhuyo‌உnyajnnatavyamavasisyate || 2 ||

manusyanam sahasresu kascidyatati siddhaye |
yatatamapi siddhanam kascinmam vetti tattvatah || 3 ||

bhumirapo‌உnalo vayuh kham mano buddhireva ca |
ahankara itiyam me bhinna prakrtirastadha || 4 ||

apareyamitastvanyam prakrtim viddhi me param |
jivabhutam mahabaho yayedam dharyate jagat || 5 ||

etadyonini bhutani sarvanityupadharaya |
aham krtsnasya jagatah prabhavah pralayastatha || 6 ||

mattah parataram nanyatkincidasti dhananjaya |
mayi sarvamidam protam sutre manigana iva || 7 ||

raso‌உhamapsu kaunteya prabhasmi sasisuryayoh |
pranavah sarvavedesu sabdah khe paurusam nrsu || 8 ||

punyo gandhah prthivyam ca tejascasmi vibhavasau |
jivanam sarvabhutesu tapascasmi tapasvisu || 9 ||

bijam mam sarvabhutanam viddhi partha sanatanam |
buddhirbuddhimatamasmi tejastejasvinamaham || 10 ||

balam balavatam caham kamaragavivarjitam |
dharmaviruddho bhutesu kamo‌உsmi bharatarsabha || 11 ||

ye caiva sattvika bhava rajasastamasasca ye |
matta eveti tanviddhi na tvaham tesu te mayi || 12 ||

tribhirgunamayairbhavairebhih sarvamidam jagat |
mohitam nabhijanati mamebhyah paramavyayam || 13 ||

daivi hyesa gunamayi mama maya duratyaya |
mameva ye prapadyante mayametam taranti te || 14 ||

na mam duskrtino mudhah prapadyante naradhamah |
mayayapahrtannana asuram bhavamasritah || 15 ||

caturvidha bhajante mam janah sukrtino‌உrjuna |
arto jinnasurartharthi nnani ca bharatarsabha || 16 ||

tesam nnani nityayukta ekabhaktirvisisyate |
priyo hi nnanino‌உtyarthamaham sa ca mama priyah || 17 ||

udarah sarva evaite nnani tvatmaiva me matam |
asthitah sa hi yuktatma mamevanuttamam gatim || 18 ||

bahunam janmanamante nnanavanmam prapadyate |
vasudevah sarvamiti sa mahatma sudurlabhah || 19 ||

kamaistaistairhrtannanah prapadyante‌உnyadevatah |
tam tam niyamamasthaya prakrtya niyatah svaya || 20 ||

yo yo yam yam tanum bhaktah sraddhayarcitumicchati |
tasya tasyacalam sraddham tameva vidadhamyaham || 21 ||

sa taya sraddhaya yuktastasyaradhanamihate |
labhate ca tatah kamanmayaiva vihitanhi tan || 22 ||

antavattu phalam tesam tadbhavatyalpamedhasam |
devandevayajo yanti madbhakta yanti mamapi || 23 ||

avyaktam vyaktimapannam manyante mamabuddhayah |
param bhavamajananto mamavyayamanuttamam || 24 ||

naham prakasah sarvasya yogamayasamavrtah |
mudho‌உyam nabhijanati loko mamajamavyayam || 25 ||

vedaham samatitani vartamanani carjuna |
bhavisyani ca bhutani mam tu veda na kascana || 26 ||

icchadvesasamutthena dvandvamohena bharata |
sarvabhutani sammoham sarge yanti parantapa || 27 ||

yesam tvantagatam papam jananam punyakarmanam |
te dvandvamohanirmukta bhajante mam drdhavratah || 28 ||

jaramaranamoksaya mamasritya yatanti ye |
te brahma tadviduh krtsnamadhyatmam karma cakhilam || 29 ||

sadhibhutadhidaivam mam sadhiyannam ca ye viduh |
prayanakale‌உpi ca mam te viduryuktacetasah || 30 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

nnanavinnanayogo nama saptamo‌உdhyayah ||7 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *