Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Telugu and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Telugu and English

498 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Telugu:

అథ సప్తమో‌உధ్యాయః |

శ్రీభగవానువాచ |
మయ్యాసక్తమనాః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః |
అసంశయం సమగ్రం మాం యథా ఙ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు || 1 ||

ఙ్ఞానం తే‌உహం సవిఙ్ఞానమిదం వక్ష్యామ్యశేషతః |
యజ్ఙ్ఞాత్వా నేహ భూయో‌உన్యజ్ఙ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే || 2 ||

మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే |
యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్త్వతః || 3 ||

భూమిరాపో‌உనలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధిరేవ చ |
అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా || 4 ||

Srimad Bhagawad Gita

అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరామ్ |
జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్ || 5 ||

ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ |
అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవః ప్రలయస్తథా || 6 ||

మత్తః పరతరం నాన్యత్కించిదస్తి ధనంజయ |
మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ || 7 ||

రసో‌உహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశిసూర్యయోః |
ప్రణవః సర్వవేదేషు శబ్దః ఖే పౌరుషం నృషు || 8 ||

పుణ్యో గంధః పృథివ్యాం చ తేజశ్చాస్మి విభావసౌ |
జీవనం సర్వభూతేషు తపశ్చాస్మి తపస్విషు || 9 ||

బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనమ్ |
బుద్ధిర్బుద్ధిమతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహమ్ || 10 ||

బలం బలవతాం చాహం కామరాగవివర్జితమ్ |
ధర్మావిరుద్ధో భూతేషు కామో‌உస్మి భరతర్షభ || 11 ||

యే చైవ సాత్త్వికా భావా రాజసాస్తామసాశ్చ యే |
మత్త ఏవేతి తాన్విద్ధి న త్వహం తేషు తే మయి || 12 ||

త్రిభిర్గుణమయైర్భావైరేభిః సర్వమిదం జగత్ |
మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయమ్ || 13 ||

దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా |
మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే || 14 ||

న మాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః |
మాయయాపహృతఙ్ఞానా ఆసురం భావమాశ్రితాః || 15 ||

చతుర్విధా భజంతే మాం జనాః సుకృతినో‌உర్జున |
ఆర్తో జిఙ్ఞాసురర్థార్థీ ఙ్ఞానీ చ భరతర్షభ || 16 ||

తేషాం ఙ్ఞానీ నిత్యయుక్త ఏకభక్తిర్విశిష్యతే |
ప్రియో హి ఙ్ఞానినో‌உత్యర్థమహం స చ మమ ప్రియః || 17 ||

ఉదారాః సర్వ ఏవైతే ఙ్ఞానీ త్వాత్మైవ మే మతమ్ |
ఆస్థితః స హి యుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాం గతిమ్ || 18 ||

బహూనాం జన్మనామంతే ఙ్ఞానవాన్మాం ప్రపద్యతే |
వాసుదేవః సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః || 19 ||

కామైస్తైస్తైర్హృతఙ్ఞానాః ప్రపద్యంతే‌உన్యదేవతాః |
తం తం నియమమాస్థాయ ప్రకృత్యా నియతాః స్వయా || 20 ||

యో యో యాం యాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితుమిచ్ఛతి |
తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహమ్ || 21 ||

స తయా శ్రద్ధయా యుక్తస్తస్యారాధనమీహతే |
లభతే చ తతః కామాన్మయైవ విహితాన్హి తాన్ || 22 ||

అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసామ్ |
దేవాందేవయజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి || 23 ||

అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామబుద్ధయః |
పరం భావమజానంతో మమావ్యయమనుత్తమమ్ || 24 ||

నాహం ప్రకాశః సర్వస్య యోగమాయాసమావృతః |
మూఢో‌உయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయమ్ || 25 ||

వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున |
భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేద న కశ్చన || 26 ||

ఇచ్ఛాద్వేషసముత్థేన ద్వంద్వమోహేన భారత |
సర్వభూతాని సంమోహం సర్గే యాంతి పరంతప || 27 ||

యేషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణామ్ |
తే ద్వంద్వమోహనిర్ముక్తా భజంతే మాం దృఢవ్రతాః || 28 ||

జరామరణమోక్షాయ మామాశ్రిత్య యతంతి యే |
తే బ్రహ్మ తద్విదుః కృత్స్నమధ్యాత్మం కర్మ చాఖిలమ్ || 29 ||

సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధియఙ్ఞం చ యే విదుః |
ప్రయాణకాలే‌உపి చ మాం తే విదుర్యుక్తచేతసః || 30 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

ఙ్ఞానవిఙ్ఞానయోగో నామ సప్తమో‌உధ్యాయః ||7 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in English:

atha saptamo‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
mayyasaktamanah partha yogam yunjanmadasrayah |
asamsayam samagram mam yatha nnasyasi tacchrnu || 1 ||

nnanam te‌உham savinnanamidam vaksyamyasesatah |
yajnnatva neha bhuyo‌உnyajnnatavyamavasisyate || 2 ||

manusyanam sahasresu kascidyatati siddhaye |
yatatamapi siddhanam kascinmam vetti tattvatah || 3 ||

bhumirapo‌உnalo vayuh kham mano buddhireva ca |
ahankara itiyam me bhinna prakrtirastadha || 4 ||

apareyamitastvanyam prakrtim viddhi me param |
jivabhutam mahabaho yayedam dharyate jagat || 5 ||

etadyonini bhutani sarvanityupadharaya |
aham krtsnasya jagatah prabhavah pralayastatha || 6 ||

mattah parataram nanyatkincidasti dhananjaya |
mayi sarvamidam protam sutre manigana iva || 7 ||

raso‌உhamapsu kaunteya prabhasmi sasisuryayoh |
pranavah sarvavedesu sabdah khe paurusam nrsu || 8 ||

punyo gandhah prthivyam ca tejascasmi vibhavasau |
jivanam sarvabhutesu tapascasmi tapasvisu || 9 ||

bijam mam sarvabhutanam viddhi partha sanatanam |
buddhirbuddhimatamasmi tejastejasvinamaham || 10 ||

balam balavatam caham kamaragavivarjitam |
dharmaviruddho bhutesu kamo‌உsmi bharatarsabha || 11 ||

ye caiva sattvika bhava rajasastamasasca ye |
matta eveti tanviddhi na tvaham tesu te mayi || 12 ||

tribhirgunamayairbhavairebhih sarvamidam jagat |
mohitam nabhijanati mamebhyah paramavyayam || 13 ||

daivi hyesa gunamayi mama maya duratyaya |
mameva ye prapadyante mayametam taranti te || 14 ||

na mam duskrtino mudhah prapadyante naradhamah |
mayayapahrtannana asuram bhavamasritah || 15 ||

caturvidha bhajante mam janah sukrtino‌உrjuna |
arto jinnasurartharthi nnani ca bharatarsabha || 16 ||

tesam nnani nityayukta ekabhaktirvisisyate |
priyo hi nnanino‌உtyarthamaham sa ca mama priyah || 17 ||

udarah sarva evaite nnani tvatmaiva me matam |
asthitah sa hi yuktatma mamevanuttamam gatim || 18 ||

bahunam janmanamante nnanavanmam prapadyate |
vasudevah sarvamiti sa mahatma sudurlabhah || 19 ||

kamaistaistairhrtannanah prapadyante‌உnyadevatah |
tam tam niyamamasthaya prakrtya niyatah svaya || 20 ||

yo yo yam yam tanum bhaktah sraddhayarcitumicchati |
tasya tasyacalam sraddham tameva vidadhamyaham || 21 ||

sa taya sraddhaya yuktastasyaradhanamihate |
labhate ca tatah kamanmayaiva vihitanhi tan || 22 ||

antavattu phalam tesam tadbhavatyalpamedhasam |
devandevayajo yanti madbhakta yanti mamapi || 23 ||

avyaktam vyaktimapannam manyante mamabuddhayah |
param bhavamajananto mamavyayamanuttamam || 24 ||

naham prakasah sarvasya yogamayasamavrtah |
mudho‌உyam nabhijanati loko mamajamavyayam || 25 ||

vedaham samatitani vartamanani carjuna |
bhavisyani ca bhutani mam tu veda na kascana || 26 ||

icchadvesasamutthena dvandvamohena bharata |
sarvabhutani sammoham sarge yanti parantapa || 27 ||

yesam tvantagatam papam jananam punyakarmanam |
te dvandvamohanirmukta bhajante mam drdhavratah || 28 ||

jaramaranamoksaya mamasritya yatanti ye |
te brahma tadviduh krtsnamadhyatmam karma cakhilam || 29 ||

sadhibhutadhidaivam mam sadhiyannam ca ye viduh |
prayanakale‌உpi ca mam te viduryuktacetasah || 30 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

nnanavinnanayogo nama saptamo‌உdhyayah ||7 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *