Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Malayalam and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Malayalam:

അഥ അഷ്ടമോ‌உധ്യായഃ |

അര്ജുന ഉവാച |
കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കര്മ പുരുഷോത്തമ |
അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തമധിദൈവം കിമുച്യതേ || 1 ||

അധിയജ്ഞഃ കഥം കോ‌உത്ര ദേഹേ‌உസ്മിന്മധുസൂദന |
പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോ‌உസി നിയതാത്മഭിഃ || 2 ||

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ‌உധ്യാത്മമുച്യതേ |
ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസര്ഗഃ കര്മസംജ്ഞിതഃ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

അധിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവഃ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതമ് |
അധിയജ്ഞോ‌உഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വര || 4 ||

അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരന്മുക്ത്വാ കലേവരമ് |
യഃ പ്രയാതി സ മദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ || 5 ||

യം യം വാപി സ്മരന്ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കലേവരമ് |
തം തമേവൈതി കൗന്തേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ || 6 ||

തസ്മാത്സര്വേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുധ്യ ച |
മയ്യര്പിതമനോബുദ്ധിര്മാമേവൈഷ്യസ്യസംശയമ് || 7 ||

അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിനാ |
പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാര്ഥാനുചിന്തയന് || 8 ||

കവിം പുരാണമനുശാസിതാരമണോരണീയംസമനുസ്മരേദ്യഃ |
സര്വസ്യ ധാതാരമചിന്ത്യരൂപമാദിത്യവര്ണം തമസഃ പരസ്താത് || 9 ||

പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ |
ഭ്രുവോര്മധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക്സ തം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യമ് || 10 ||

യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തി യദ്യതയോ വീതരാഗാഃ |
യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവക്ഷ്യേ || 11 ||

സര്വദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോ ഹൃദി നിരുധ്യ ച |
മൂര്ധ്ന്യാധായാത്മനഃ പ്രാണമാസ്ഥിതോ യോഗധാരണാമ് || 12 ||

ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരന്മാമനുസ്മരന് |
യഃ പ്രയാതി ത്യജന്ദേഹം സ യാതി പരമാം ഗതിമ് || 13 ||

അനന്യചേതാഃ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ |
തസ്യാഹം സുലഭഃ പാര്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ || 14 ||

മാമുപേത്യ പുനര്ജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതമ് |
നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ || 15 ||

ആബ്രഹ്മഭുവനാല്ലോകാഃ പുനരാവര്തിനോ‌உര്ജുന |
മാമുപേത്യ തു കൗന്തേയ പുനര്ജന്മ ന വിദ്യതേ || 16 ||

സഹസ്രയുഗപര്യന്തമഹര്യദ്ബ്രഹ്മണോ വിദുഃ |
രാത്രിം യുഗസഹസ്രാന്താം തേ‌உഹോരാത്രവിദോ ജനാഃ || 17 ||

അവ്യക്താദ്വ്യക്തയഃ സര്വാഃ പ്രഭവന്ത്യഹരാഗമേ |
രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്തസംജ്ഞകേ || 18 ||

ഭൂതഗ്രാമഃ സ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ |
രാത്ര്യാഗമേ‌உവശഃ പാര്ഥ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ || 19 ||

പരസ്തസ്മാത്തു ഭാവോ‌உന്യോ‌உവ്യക്തോ‌உവ്യക്താത്സനാതനഃ |
യഃ സ സര്വേഷു ഭൂതേഷു നശ്യത്സു ന വിനശ്യതി || 20 ||

അവ്യക്തോ‌உക്ഷര ഇത്യുക്തസ്തമാഹുഃ പരമാം ഗതിമ് |
യം പ്രാപ്യ ന നിവര്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ || 21 ||

പുരുഷഃ സ പരഃ പാര്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയാ |
യസ്യാന്തഃസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സര്വമിദം തതമ് || 22 ||

യത്ര കാലേ ത്വനാവൃത്തിമാവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ |
പ്രയാതാ യാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതര്ഷഭ || 23 ||

അഗ്നിര്ജോതിരഹഃ ശുക്ലഃ ഷണ്മാസാ ഉത്തരായണമ് |
തത്ര പ്രയാതാ ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ || 24 ||

ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണഃ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനമ് |
തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിര്യോഗീ പ്രാപ്യ നിവര്തതേ || 25 ||

ശുക്ലകൃഷ്ണേ ഗതീ ഹ്യേതേ ജഗതഃ ശാശ്വതേ മതേ |
ഏകയാ യാത്യനാവൃത്തിമന്യയാവര്തതേ പുനഃ || 26 ||

നൈതേ സൃതീ പാര്ഥ ജാനന്യോഗീ മുഹ്യതി കശ്ചന |
തസ്മാത്സര്വേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാര്ജുന || 27 ||

വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപഃസു ചൈവ ദാനേഷു യത്പുണ്യഫലം പ്രദിഷ്ടമ് |
അത്യേതി തത്സര്വമിദം വിദിത്വായോഗീ പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യമ് || 28 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗോ നാമാഷ്ടമോ‌உധ്യായഃ ||8 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in English:

atha astamo‌உdhysyah |

arjuna uvsca |
kim tadbrahma kimadhystmam kim karma purusottama |
adhibhntam ca kim proktamadhidaivam kimucyate || 1 ||

adhiyannah katham ko‌உtra dehe‌உsminmadhusndana |
praysnaksle ca katham nneyo‌உsi niyatstmabhih || 2 ||

sribhagavsnuvsca |
aksaram brahma paramam svabhsvo‌உdhystmamucyate |
bhntabhsvodbhavakaro visargah karmasamnnitah || 3 ||

adhibhntam ksaro bhsvah purusascsdhidaivatam |
adhiyanno‌உhamevstra dehe dehabhrtsm vara || 4 ||

antaksle ca msmeva smaranmuktvs kalevaram |
yah praysti sa madbhsvam ysti nsstyatra samsayah || 5 ||

yam yam vspi smaranbhsvam tyajatyante kalevaram |
tam tamevaiti kaunteya sads tadbhsvabhsvitah || 6 ||

tasmstsarvesu kslesu msmanusmara yudhya ca |
mayyarpitamanobuddhirmsmevaisyasyasamsayam || 7 ||

abhyssayogayuktena cetass nsnyagsmins |
paramam purusam divyam ysti psrthsnucintayan || 8 ||

kavim pursnamanusssitsramanoraniyamsamanusmaredyah |
sarvasya dhstsramacintyarnpamsdityavarnam tamasah parastst || 9 ||

praysnaksle manasscalena bhaktys yukto yogabalena caiva |
bhruvormadhye prsnamsvesya samyaksa tam param purusamupaiti divyam || 10 ||

yadaksaram vedavido vadanti visanti yadyatayo vitarsgsh |
yadicchanto brahmacaryam caranti tatte padam sangrahena pravaksye || 11 ||

sarvadvsrsni samyamya mano hrdi nirudhya ca |
mnrdhnysdhsystmanah prsnamssthito yogadhsransm || 12 ||

omityeksksaram brahma vysharanmsmanusmaran |
yah praysti tyajandeham sa ysti paramsm gatim || 13 ||

ananyacetsh satatam yo msm smarati nityasah |
tasysham sulabhah psrtha nityayuktasya yoginah || 14 ||

msmupetya punarjanma duhkhslayamasssvatam |
nspnuvanti mahstmsnah samsiddhim paramsm gatsh || 15 ||

sbrahmabhuvanslloksh punarsvartino‌உrjuna |
msmupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate || 16 ||

sahasrayugaparyantamaharyadbrahmano viduh |
rstrim yugasahasrsntsm te‌உhorstravido jansh || 17 ||

avyaktsdvyaktayah sarvsh prabhavantyaharsgame |
rstrysgame praliyante tatraivsvyaktasamnnake || 18 ||

bhntagrsmah sa evsyam bhntvs bhntvs praliyate |
rstrysgame‌உvasah psrtha prabhavatyaharsgame || 19 ||

parastasmsttu bhsvo‌உnyo‌உvyakto‌உvyaktstsanstanah |
yah sa sarvesu bhntesu nasyatsu na vinasyati || 20 ||

avyakto‌உksara ityuktastamshuh paramsm gatim |
yam prspya na nivartante taddhsma paramam mama || 21 ||

purusah sa parah psrtha bhaktys labhyastvananyays |
yasysntahsthsni bhntsni yena sarvamidam tatam || 22 ||

yatra ksle tvansvrttimsvrttim caiva yoginah |
praysts ysnti tam kslam vaksysmi bharatarsabha || 23 ||

agnirjotirahah suklah sanmsss uttarsyanam |
tatra praysts gacchanti brahma brahmavido jansh || 24 ||

dhnmo rstristaths krsnah sanmsss daksinsyanam |
tatra csndramasam jyotiryogi prspya nivartate || 25 ||

suklakrsne gati hyete jagatah sssvate mate |
ekays ystyansvrttimanyaysvartate punah || 26 ||

naite srti psrtha jsnanyogi muhyati kascana |
tasmstsarvesu kslesu yogayukto bhavsrjuna || 27 ||

vedesu yannesu tapahsu caiva dsnesu yatpunyaphalam pradistam |
atyeti tatsarvamidam viditvsyogi param sthsnamupaiti csdyam || 28 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitssnpanisatsu brahmavidysysm yogassstre srikrsnsrjunasamvsde

aksarabrahmayogo nsmsstamo‌உdhysyah ||8 ||