Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Tamil and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Tamil and English

367 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Tamil:

அத அஷ்டமோ‌உத்யாயஃ |

அர்ஜுன உவாச |
கிம் தத்ப்ரஹ்ம கிமத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம |
அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தமதிதைவம் கிமுச்யதே || 1 ||

அதியஜ்ஞஃ கதம் கோ‌உத்ர தேஹே‌உஸ்மின்மதுஸூதன |
ப்ரயாணகாலே ச கதம் ஜ்ஞேயோ‌உஸி னியதாத்மபிஃ || 2 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
அக்ஷரம் ப்ரஹ்ம பரமம் ஸ்வபாவோ‌உத்யாத்மமுச்யதே |
பூதபாவோத்பவகரோ விஸர்கஃ கர்மஸம்ஜ்ஞிதஃ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

அதிபூதம் க்ஷரோ பாவஃ புருஷஶ்சாதிதைவதம் |
அதியஜ்ஞோ‌உஹமேவாத்ர தேஹே தேஹப்றுதாம் வர || 4 ||

அன்தகாலே ச மாமேவ ஸ்மரன்முக்த்வா கலேவரம் |
யஃ ப்ரயாதி ஸ மத்பாவம் யாதி னாஸ்த்யத்ர ஸம்ஶயஃ || 5 ||

யம் யம் வாபி ஸ்மரன்பாவம் த்யஜத்யன்தே கலேவரம் |
தம் தமேவைதி கௌன்தேய ஸதா தத்பாவபாவிதஃ || 6 ||

தஸ்மாத்ஸர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்ய ச |
மய்யர்பிதமனோபுத்திர்மாமேவைஷ்யஸ்யஸம்ஶயம் || 7 ||

அப்யாஸயோகயுக்தேன சேதஸா னான்யகாமினா |
பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்தானுசின்தயன் || 8 ||

கவிம் புராணமனுஶாஸிதாரமணோரணீயம்ஸமனுஸ்மரேத்யஃ |
ஸர்வஸ்ய தாதாரமசின்த்யரூபமாதித்யவர்ணம் தமஸஃ பரஸ்தாத் || 9 ||

ப்ரயாணகாலே மனஸாசலேன பக்த்யா யுக்தோ யோகபலேன சைவ |
ப்ருவோர்மத்யே ப்ராணமாவேஶ்ய ஸம்யக்ஸ தம் பரம் புருஷமுபைதி திவ்யம் || 10 ||

யதக்ஷரம் வேதவிதோ வதன்தி விஶன்தி யத்யதயோ வீதராகாஃ |
யதிச்சன்தோ ப்ரஹ்மசர்யம் சரன்தி தத்தே பதம் ஸம்க்ரஹேண ப்ரவக்ஷ்யே || 11 ||

ஸர்வத்வாராணி ஸம்யம்ய மனோ ஹ்றுதி னிருத்ய ச |
மூர்த்ன்யாதாயாத்மனஃ ப்ராணமாஸ்திதோ யோகதாரணாம் || 12 ||

ஓமித்யேகாக்ஷரம் ப்ரஹ்ம வ்யாஹரன்மாமனுஸ்மரன் |
யஃ ப்ரயாதி த்யஜன்தேஹம் ஸ யாதி பரமாம் கதிம் || 13 ||

அனன்யசேதாஃ ஸததம் யோ மாம் ஸ்மரதி னித்யஶஃ |
தஸ்யாஹம் ஸுலபஃ பார்த னித்யயுக்தஸ்ய யோகினஃ || 14 ||

மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துஃகாலயமஶாஶ்வதம் |
னாப்னுவன்தி மஹாத்மானஃ ஸம்ஸித்திம் பரமாம் கதாஃ || 15 ||

ஆப்ரஹ்மபுவனால்லோகாஃ புனராவர்தினோ‌உர்ஜுன |
மாமுபேத்ய து கௌன்தேய புனர்ஜன்ம ன வித்யதே || 16 ||

ஸஹஸ்ரயுகபர்யன்தமஹர்யத்ப்ரஹ்மணோ விதுஃ |
ராத்ரிம் யுகஸஹஸ்ரான்தாம் தே‌உஹோராத்ரவிதோ ஜனாஃ || 17 ||

அவ்யக்தாத்வ்யக்தயஃ ஸர்வாஃ ப்ரபவன்த்யஹராகமே |
ராத்ர்யாகமே ப்ரலீயன்தே தத்ரைவாவ்யக்தஸம்ஜ்ஞகே || 18 ||

பூதக்ராமஃ ஸ ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா ப்ரலீயதே |
ராத்ர்யாகமே‌உவஶஃ பார்த ப்ரபவத்யஹராகமே || 19 ||

பரஸ்தஸ்மாத்து பாவோ‌உன்யோ‌உவ்யக்தோ‌உவ்யக்தாத்ஸனாதனஃ |
யஃ ஸ ஸர்வேஷு பூதேஷு னஶ்யத்ஸு ன வினஶ்யதி || 20 ||

அவ்யக்தோ‌உக்ஷர இத்யுக்தஸ்தமாஹுஃ பரமாம் கதிம் |
யம் ப்ராப்ய ன னிவர்தன்தே தத்தாம பரமம் மம || 21 ||

புருஷஃ ஸ பரஃ பார்த பக்த்யா லப்யஸ்த்வனன்யயா |
யஸ்யான்தஃஸ்தானி பூதானி யேன ஸர்வமிதம் ததம் || 22 ||

யத்ர காலே த்வனாவ்றுத்திமாவ்றுத்திம் சைவ யோகினஃ |
ப்ரயாதா யான்தி தம் காலம் வக்ஷ்யாமி பரதர்ஷப || 23 ||

அக்னிர்ஜோதிரஹஃ ஶுக்லஃ ஷண்மாஸா உத்தராயணம் |
தத்ர ப்ரயாதா கச்சன்தி ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிதோ ஜனாஃ || 24 ||

தூமோ ராத்ரிஸ்ததா க்றுஷ்ணஃ ஷண்மாஸா தக்ஷிணாயனம் |
தத்ர சான்த்ரமஸம் ஜ்யோதிர்யோகீ ப்ராப்ய னிவர்ததே || 25 ||

ஶுக்லக்றுஷ்ணே கதீ ஹ்யேதே ஜகதஃ ஶாஶ்வதே மதே |
ஏகயா யாத்யனாவ்றுத்திமன்யயாவர்ததே புனஃ || 26 ||

னைதே ஸ்றுதீ பார்த ஜானன்யோகீ முஹ்யதி கஶ்சன |
தஸ்மாத்ஸர்வேஷு காலேஷு யோகயுக்தோ பவார்ஜுன || 27 ||

வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபஃஸு சைவ தானேஷு யத்புண்யபலம் ப்ரதிஷ்டம் |
அத்யேதி தத்ஸர்வமிதம் விதித்வாயோகீ பரம் ஸ்தானமுபைதி சாத்யம் || 28 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

அக்ஷரப்ரஹ்மயோகோ னாமாஷ்டமோ‌உத்யாயஃ ||8 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in English:

atha astamo‌உdhysyah |

arjuna uvsca |
kim tadbrahma kimadhystmam kim karma purusottama |
adhibhntam ca kim proktamadhidaivam kimucyate || 1 ||

adhiyannah katham ko‌உtra dehe‌உsminmadhusndana |
praysnaksle ca katham nneyo‌உsi niyatstmabhih || 2 ||

sribhagavsnuvsca |
aksaram brahma paramam svabhsvo‌உdhystmamucyate |
bhntabhsvodbhavakaro visargah karmasamnnitah || 3 ||

adhibhntam ksaro bhsvah purusascsdhidaivatam |
adhiyanno‌உhamevstra dehe dehabhrtsm vara || 4 ||

antaksle ca msmeva smaranmuktvs kalevaram |
yah praysti sa madbhsvam ysti nsstyatra samsayah || 5 ||

yam yam vspi smaranbhsvam tyajatyante kalevaram |
tam tamevaiti kaunteya sads tadbhsvabhsvitah || 6 ||

tasmstsarvesu kslesu msmanusmara yudhya ca |
mayyarpitamanobuddhirmsmevaisyasyasamsayam || 7 ||

abhyssayogayuktena cetass nsnyagsmins |
paramam purusam divyam ysti psrthsnucintayan || 8 ||

kavim pursnamanusssitsramanoraniyamsamanusmaredyah |
sarvasya dhstsramacintyarnpamsdityavarnam tamasah parastst || 9 ||

praysnaksle manasscalena bhaktys yukto yogabalena caiva |
bhruvormadhye prsnamsvesya samyaksa tam param purusamupaiti divyam || 10 ||

yadaksaram vedavido vadanti visanti yadyatayo vitarsgsh |
yadicchanto brahmacaryam caranti tatte padam sangrahena pravaksye || 11 ||

sarvadvsrsni samyamya mano hrdi nirudhya ca |
mnrdhnysdhsystmanah prsnamssthito yogadhsransm || 12 ||

omityeksksaram brahma vysharanmsmanusmaran |
yah praysti tyajandeham sa ysti paramsm gatim || 13 ||

ananyacetsh satatam yo msm smarati nityasah |
tasysham sulabhah psrtha nityayuktasya yoginah || 14 ||

msmupetya punarjanma duhkhslayamasssvatam |
nspnuvanti mahstmsnah samsiddhim paramsm gatsh || 15 ||

sbrahmabhuvanslloksh punarsvartino‌உrjuna |
msmupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate || 16 ||

sahasrayugaparyantamaharyadbrahmano viduh |
rstrim yugasahasrsntsm te‌உhorstravido jansh || 17 ||

avyaktsdvyaktayah sarvsh prabhavantyaharsgame |
rstrysgame praliyante tatraivsvyaktasamnnake || 18 ||

bhntagrsmah sa evsyam bhntvs bhntvs praliyate |
rstrysgame‌உvasah psrtha prabhavatyaharsgame || 19 ||

parastasmsttu bhsvo‌உnyo‌உvyakto‌உvyaktstsanstanah |
yah sa sarvesu bhntesu nasyatsu na vinasyati || 20 ||

avyakto‌உksara ityuktastamshuh paramsm gatim |
yam prspya na nivartante taddhsma paramam mama || 21 ||

purusah sa parah psrtha bhaktys labhyastvananyays |
yasysntahsthsni bhntsni yena sarvamidam tatam || 22 ||

yatra ksle tvansvrttimsvrttim caiva yoginah |
praysts ysnti tam kslam vaksysmi bharatarsabha || 23 ||

agnirjotirahah suklah sanmsss uttarsyanam |
tatra praysts gacchanti brahma brahmavido jansh || 24 ||

dhnmo rstristaths krsnah sanmsss daksinsyanam |
tatra csndramasam jyotiryogi prspya nivartate || 25 ||

suklakrsne gati hyete jagatah sssvate mate |
ekays ystyansvrttimanyaysvartate punah || 26 ||

naite srti psrtha jsnanyogi muhyati kascana |
tasmstsarvesu kslesu yogayukto bhavsrjuna || 27 ||

vedesu yannesu tapahsu caiva dsnesu yatpunyaphalam pradistam |
atyeti tatsarvamidam viditvsyogi param sthsnamupaiti csdyam || 28 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitssnpanisatsu brahmavidysysm yogassstre srikrsnsrjunasamvsde

aksarabrahmayogo nsmsstamo‌உdhysyah ||8 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *