Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Telugu and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Telugu:

అథ అష్టమో‌உధ్యాయః |

అర్జున ఉవాచ |
కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ |
అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తమధిదైవం కిముచ్యతే || 1 ||

అధియఙ్ఞః కథం కో‌உత్ర దేహే‌உస్మిన్మధుసూదన |
ప్రయాణకాలే చ కథం ఙ్ఞేయో‌உసి నియతాత్మభిః || 2 ||

శ్రీభగవానువాచ |
అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో‌உధ్యాత్మముచ్యతే |
భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మసంఙ్ఞితః || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

అధిభూతం క్షరో భావః పురుషశ్చాధిదైవతమ్ |
అధియఙ్ఞో‌உహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర || 4 ||

అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కలేవరమ్ |
యః ప్రయాతి స మద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః || 5 ||

యం యం వాపి స్మరన్భావం త్యజత్యంతే కలేవరమ్ |
తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావితః || 6 ||

తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ |
మయ్యర్పితమనోబుద్ధిర్మామేవైష్యస్యసంశయమ్ || 7 ||

అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా |
పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయన్ || 8 ||

కవిం పురాణమనుశాసితారమణోరణీయంసమనుస్మరేద్యః |
సర్వస్య ధాతారమచింత్యరూపమాదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ || 9 ||

ప్రయాణకాలే మనసాచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగబలేన చైవ |
భ్రువోర్మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్స తం పరం పురుషముపైతి దివ్యమ్ || 10 ||

యదక్షరం వేదవిదో వదంతి విశంతి యద్యతయో వీతరాగాః |
యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే || 11 ||

సర్వద్వారాణి సంయమ్య మనో హృది నిరుధ్య చ |
మూర్ధ్న్యాధాయాత్మనః ప్రాణమాస్థితో యోగధారణామ్ || 12 ||

ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్మామనుస్మరన్ |
యః ప్రయాతి త్యజందేహం స యాతి పరమాం గతిమ్ || 13 ||

అనన్యచేతాః సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః |
తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః || 14 ||

మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతమ్ |
నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః || 15 ||

ఆబ్రహ్మభువనాల్లోకాః పునరావర్తినో‌உర్జున |
మాముపేత్య తు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే || 16 ||

సహస్రయుగపర్యంతమహర్యద్బ్రహ్మణో విదుః |
రాత్రిం యుగసహస్రాంతాం తే‌உహోరాత్రవిదో జనాః || 17 ||

అవ్యక్తాద్వ్యక్తయః సర్వాః ప్రభవంత్యహరాగమే |
రాత్ర్యాగమే ప్రలీయంతే తత్రైవావ్యక్తసంఙ్ఞకే || 18 ||

భూతగ్రామః స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే |
రాత్ర్యాగమే‌உవశః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే || 19 ||

పరస్తస్మాత్తు భావో‌உన్యో‌உవ్యక్తో‌உవ్యక్తాత్సనాతనః |
యః స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి || 20 ||

అవ్యక్తో‌உక్షర ఇత్యుక్తస్తమాహుః పరమాం గతిమ్ |
యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ || 21 ||

పురుషః స పరః పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా |
యస్యాంతఃస్థాని భూతాని యేన సర్వమిదం తతమ్ || 22 ||

యత్ర కాలే త్వనావృత్తిమావృత్తిం చైవ యోగినః |
ప్రయాతా యాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ || 23 ||

అగ్నిర్జోతిరహః శుక్లః షణ్మాసా ఉత్తరాయణమ్ |
తత్ర ప్రయాతా గచ్ఛంతి బ్రహ్మ బ్రహ్మవిదో జనాః || 24 ||

ధూమో రాత్రిస్తథా కృష్ణః షణ్మాసా దక్షిణాయనమ్ |
తత్ర చాంద్రమసం జ్యోతిర్యోగీ ప్రాప్య నివర్తతే || 25 ||

శుక్లకృష్ణే గతీ హ్యేతే జగతః శాశ్వతే మతే |
ఏకయా యాత్యనావృత్తిమన్యయావర్తతే పునః || 26 ||

నైతే సృతీ పార్థ జానన్యోగీ ముహ్యతి కశ్చన |
తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున || 27 ||

వేదేషు యఙ్ఞేషు తపఃసు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టమ్ |
అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వాయోగీ పరం స్థానముపైతి చాద్యమ్ || 28 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

అక్షరబ్రహ్మయోగో నామాష్టమో‌உధ్యాయః ||8 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in English:

atha astamo‌உdhysyah |

arjuna uvsca |
kim tadbrahma kimadhystmam kim karma purusottama |
adhibhntam ca kim proktamadhidaivam kimucyate || 1 ||

adhiyannah katham ko‌உtra dehe‌உsminmadhusndana |
praysnaksle ca katham nneyo‌உsi niyatstmabhih || 2 ||

sribhagavsnuvsca |
aksaram brahma paramam svabhsvo‌உdhystmamucyate |
bhntabhsvodbhavakaro visargah karmasamnnitah || 3 ||

adhibhntam ksaro bhsvah purusascsdhidaivatam |
adhiyanno‌உhamevstra dehe dehabhrtsm vara || 4 ||

antaksle ca msmeva smaranmuktvs kalevaram |
yah praysti sa madbhsvam ysti nsstyatra samsayah || 5 ||

yam yam vspi smaranbhsvam tyajatyante kalevaram |
tam tamevaiti kaunteya sads tadbhsvabhsvitah || 6 ||

tasmstsarvesu kslesu msmanusmara yudhya ca |
mayyarpitamanobuddhirmsmevaisyasyasamsayam || 7 ||

abhyssayogayuktena cetass nsnyagsmins |
paramam purusam divyam ysti psrthsnucintayan || 8 ||

kavim pursnamanusssitsramanoraniyamsamanusmaredyah |
sarvasya dhstsramacintyarnpamsdityavarnam tamasah parastst || 9 ||

praysnaksle manasscalena bhaktys yukto yogabalena caiva |
bhruvormadhye prsnamsvesya samyaksa tam param purusamupaiti divyam || 10 ||

yadaksaram vedavido vadanti visanti yadyatayo vitarsgsh |
yadicchanto brahmacaryam caranti tatte padam sangrahena pravaksye || 11 ||

sarvadvsrsni samyamya mano hrdi nirudhya ca |
mnrdhnysdhsystmanah prsnamssthito yogadhsransm || 12 ||

omityeksksaram brahma vysharanmsmanusmaran |
yah praysti tyajandeham sa ysti paramsm gatim || 13 ||

ananyacetsh satatam yo msm smarati nityasah |
tasysham sulabhah psrtha nityayuktasya yoginah || 14 ||

msmupetya punarjanma duhkhslayamasssvatam |
nspnuvanti mahstmsnah samsiddhim paramsm gatsh || 15 ||

sbrahmabhuvanslloksh punarsvartino‌உrjuna |
msmupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate || 16 ||

sahasrayugaparyantamaharyadbrahmano viduh |
rstrim yugasahasrsntsm te‌உhorstravido jansh || 17 ||

avyaktsdvyaktayah sarvsh prabhavantyaharsgame |
rstrysgame praliyante tatraivsvyaktasamnnake || 18 ||

bhntagrsmah sa evsyam bhntvs bhntvs praliyate |
rstrysgame‌உvasah psrtha prabhavatyaharsgame || 19 ||

parastasmsttu bhsvo‌உnyo‌உvyakto‌உvyaktstsanstanah |
yah sa sarvesu bhntesu nasyatsu na vinasyati || 20 ||

avyakto‌உksara ityuktastamshuh paramsm gatim |
yam prspya na nivartante taddhsma paramam mama || 21 ||

purusah sa parah psrtha bhaktys labhyastvananyays |
yasysntahsthsni bhntsni yena sarvamidam tatam || 22 ||

yatra ksle tvansvrttimsvrttim caiva yoginah |
praysts ysnti tam kslam vaksysmi bharatarsabha || 23 ||

agnirjotirahah suklah sanmsss uttarsyanam |
tatra praysts gacchanti brahma brahmavido jansh || 24 ||

dhnmo rstristaths krsnah sanmsss daksinsyanam |
tatra csndramasam jyotiryogi prspya nivartate || 25 ||

suklakrsne gati hyete jagatah sssvate mate |
ekays ystyansvrttimanyaysvartate punah || 26 ||

naite srti psrtha jsnanyogi muhyati kascana |
tasmstsarvesu kslesu yogayukto bhavsrjuna || 27 ||

vedesu yannesu tapahsu caiva dsnesu yatpunyaphalam pradistam |
atyeti tatsarvamidam viditvsyogi param sthsnamupaiti csdyam || 28 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitssnpanisatsu brahmavidysysm yogassstre srikrsnsrjunasamvsde

aksarabrahmayogo nsmsstamo‌உdhysyah ||8 ||