Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Kannada:

ಅಥ ನವಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ |

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನಸೂಯವೇ |
ಙ್ಞಾನಂ ವಿಙ್ಞಾನಸಹಿತಂ ಯಜ್ಙ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ‌உಶುಭಾತ್ || 1 ||

ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿದಮುತ್ತಮಮ್ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಮ್ || 2 ||

ಅಶ್ರದ್ದಧಾನಾಃ ಪುರುಷಾ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ |
ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೇ ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರವರ್ತ್ಮನಿ || 3 ||

Srimad Bhagavad-Gita

ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿನಾ |
ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನ ಚಾಹಂ ತೇಷ್ವವಸ್ಥಿತಃ || 4 ||

ನ ಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಮ್ |
ಭೂತಭೃನ್ನ ಚ ಭೂತಸ್ಥೋ ಮಮಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ || 5 ||

ಯಥಾಕಾಶಸ್ಥಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ವಾಯುಃ ಸರ್ವತ್ರಗೋ ಮಹಾನ್ |
ತಥಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮತ್ಸ್ಥಾನೀತ್ಯುಪಧಾರಯ || 6 ||

ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಕೌಂತೇಯ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಿಕಾಮ್ |
ಕಲ್ಪಕ್ಷಯೇ ಪುನಸ್ತಾನಿ ಕಲ್ಪಾದೌ ವಿಸೃಜಾಮ್ಯಹಮ್ || 7 ||

ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಮವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಸೃಜಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಭೂತಗ್ರಾಮಮಿಮಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮವಶಂ ಪ್ರಕೃತೇರ್ವಶಾತ್ || 8 ||

ನ ಚ ಮಾಂ ತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಧನಂಜಯ |
ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನಮಸಕ್ತಂ ತೇಷು ಕರ್ಮಸು || 9 ||

ಮಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸೂಯತೇ ಸಚರಾಚರಮ್ |
ಹೇತುನಾನೇನ ಕೌಂತೇಯ ಜಗದ್ವಿಪರಿವರ್ತತೇ || 10 ||

ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಂ ಮೂಢಾ ಮಾನುಷೀಂ ತನುಮಾಶ್ರಿತಮ್ |
ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನಂತೋ ಮಮ ಭೂತಮಹೇಶ್ವರಮ್ || 11 ||

ಮೋಘಾಶಾ ಮೋಘಕರ್ಮಾಣೋ ಮೋಘಙ್ಞಾನಾ ವಿಚೇತಸಃ |
ರಾಕ್ಷಸೀಮಾಸುರೀಂ ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಮೋಹಿನೀಂ ಶ್ರಿತಾಃ || 12 ||

ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಾಶ್ರಿತಾಃ |
ಭಜಂತ್ಯನನ್ಯಮನಸೋ ಙ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿಮವ್ಯಯಮ್ || 13 ||

ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯತಂತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತಾಃ |
ನಮಸ್ಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾ ಉಪಾಸತೇ || 14 ||

ಙ್ಞಾನಯಙ್ಞೇನ ಚಾಪ್ಯನ್ಯೇ ಯಜಂತೋ ಮಾಮುಪಾಸತೇ |
ಏಕತ್ವೇನ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಬಹುಧಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಮ್ || 15 ||

ಅಹಂ ಕ್ರತುರಹಂ ಯಙ್ಞಃ ಸ್ವಧಾಹಮಹಮೌಷಧಮ್ |
ಮಂತ್ರೋ‌உಹಮಹಮೇವಾಜ್ಯಮಹಮಗ್ನಿರಹಂ ಹುತಮ್ || 16 ||

ಪಿತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ |
ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮೋಂಕಾರ ಋಕ್ಸಾಮ ಯಜುರೇವ ಚ || 17 ||

ಗತಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭುಃ ಸಾಕ್ಷೀ ನಿವಾಸಃ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್ |
ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಲಯಃ ಸ್ಥಾನಂ ನಿಧಾನಂ ಬೀಜಮವ್ಯಯಮ್ || 18 ||

ತಪಾಮ್ಯಹಮಹಂ ವರ್ಷಂ ನಿಗೃಹ್ಣಾಮ್ಯುತ್ಸೃಜಾಮಿ ಚ |
ಅಮೃತಂ ಚೈವ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ಸದಸಚ್ಚಾಹಮರ್ಜುನ || 19 ||

ತ್ರೈವಿದ್ಯಾ ಮಾಂ ಸೋಮಪಾಃ ಪೂತಪಾಪಾ ಯಙ್ಞೈರಿಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತೇ |
ತೇ ಪುಣ್ಯಮಾಸಾದ್ಯ ಸುರೇಂದ್ರಲೋಕಮಶ್ನಂತಿ ದಿವ್ಯಾಂದಿವಿ ದೇವಭೋಗಾನ್ || 20 ||

ತೇ ತಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಂ ವಿಶಾಲಂ ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ |
ಏವಂ ತ್ರಯೀಧರ್ಮಮನುಪ್ರಪನ್ನಾ ಗತಾಗತಂ ಕಾಮಕಾಮಾ ಲಭಂತೇ || 21 ||

ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ |
ಏಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಮ್ || 22||
ಯೇ‌உಪ್ಯನ್ಯದೇವತಾ ಭಕ್ತಾ ಯಜಂತೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ |
ತೇ‌உಪಿ ಮಾಮೇವ ಕೌಂತೇಯ ಯಜಂತ್ಯವಿಧಿಪೂರ್ವಕಮ್ || 23 ||

ಅಹಂ ಹಿ ಸರ್ವಯಙ್ಞಾನಾಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ |
ನ ತು ಮಾಮಭಿಜಾನಂತಿ ತತ್ತ್ವೇನಾತಶ್ಚ್ಯವಂತಿ ತೇ || 24 ||

ಯಾಂತಿ ದೇವವ್ರತಾ ದೇವಾನ್ಪಿತೂನ್ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವ್ರತಾಃ |
ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೇಜ್ಯಾ ಯಾಂತಿ ಮದ್ಯಾಜಿನೋ‌உಪಿ ಮಾಮ್ || 25 ||

ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ |
ತದಹಂ ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಮಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ || 26 ||

ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ |
ಯತ್ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೇಯ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಮ್ || 27 ||

ಶುಭಾಶುಭಫಲೈರೇವಂ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ಕರ್ಮಬಂಧನೈಃ |
ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ವಿಮುಕ್ತೋ ಮಾಮುಪೈಷ್ಯಸಿ || 28 ||

ಸಮೋ‌உಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನ ಮೇ ದ್ವೇಷ್ಯೋ‌உಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯಃ |
ಯೇ ಭಜಂತಿ ತು ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಿ ತೇ ತೇಷು ಚಾಪ್ಯಹಮ್ || 29 ||

ಅಪಿ ಚೇತ್ಸುದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೇ ಮಾಮನನ್ಯಭಾಕ್ |
ಸಾಧುರೇವ ಸ ಮಂತವ್ಯಃ ಸಮ್ಯಗ್ವ್ಯವಸಿತೋ ಹಿ ಸಃ || 30 ||

ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಶಶ್ವಚ್ಛಾಂತಿಂ ನಿಗಚ್ಛತಿ |
ಕೌಂತೇಯ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ನ ಮೇ ಭಕ್ತಃ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ || 31 ||

ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಥ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯೇ‌உಪಿ ಸ್ಯುಃ ಪಾಪಯೋನಯಃ |
ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತಥಾ ಶೂದ್ರಾಸ್ತೇ‌உಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ || 32 ||

ಕಿಂ ಪುನರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಪುಣ್ಯಾ ಭಕ್ತಾ ರಾಜರ್ಷಯಸ್ತಥಾ |
ಅನಿತ್ಯಮಸುಖಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಜಸ್ವ ಮಾಮ್ || 33 ||

ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜೀ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು |
ಮಾಮೇವೈಷ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತ್ವೈವಮಾತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ || 34 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ರಾಜವಿದ್ಯಾರಾಜಗುಹ್ಯಯೋಗೋ ನಾಮ ನವಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||9 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in English:

atha navamo‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
idam tu te guhyatamam pravaksyamyanasuyave |
nnanam vinnanasahitam yajnnatva moksyase‌உsubhat || 1 ||

rajavidya rajaguhyam pavitramidamuttamam |
pratyaksavagamam dharmyam susukham kartumavyayam || 2 ||

asraddadhanah purusa dharmasyasya parantapa |
aprapya mam nivartante mrtyusamsaravartmani || 3 ||

maya tatamidam sarvam jagadavyaktamurtina |
matsthani sarvabhutani na caham tesvavasthitah || 4 ||

na ca matsthani bhutani pasya me yogamaisvaram |
bhutabhrnna ca bhutastho mamatma bhutabhavanah || 5 ||

yathakasasthito nityam vayuh sarvatrago mahan |
tatha sarvani bhutani matsthanityupadharaya || 6 ||

sarvabhutani kaunteya prakrtim yanti mamikam |
kalpaksaye punastani kalpadau visrjamyaham || 7 ||

prakrtim svamavastabhya visrjami punah punah |
bhutagramamimam krtsnamavasam prakrtervasat || 8 ||

na ca mam tani karmani nibadhnanti dhananjaya |
udasinavadasinamasaktam tesu karmasu || 9 ||

mayadhyaksena prakrtih suyate sacaracaram |
hetunanena kaunteya jagadviparivartate || 10 ||

avajananti mam muḍha manusim tanumasritam |
param bhavamajananto mama bhutamahesvaram || 11 ||

moghasa moghakarmano moghannana vicetasah |
raksasimasurim caiva prakrtim mohinim sritah || 12 ||

mahatmanastu mam partha daivim prakrtimasritah |
bhajantyananyamanaso nnatva bhutadimavyayam || 13 ||

satatam kirtayanto mam yatantasca drḍhavratah |
namasyantasca mam bhaktya nityayukta upasate || 14 ||

nnanayannena capyanye yajanto mamupasate |
ekatvena prthaktvena bahudha visvatomukham || 15 ||

aham kraturaham yannah svadhahamahamausadham |
mantro‌உhamahamevajyamahamagniraham hutam || 16 ||

pitahamasya jagato mata dhata pitamahah |
vedyam pavitramonkara rksama yajureva ca || 17 ||

gatirbharta prabhuh saksi nivasah saranam suhrt |
prabhavah pralayah sthanam nidhanam bijamavyayam || 18 ||

tapamyahamaham varsam nigrhnamyutsrjami ca |
amrtam caiva mrtyusca sadasaccahamarjuna || 19 ||

traividya mam somapah putapapa yannairistva svargatim prarthayante |
te punyamasadya surendralokamasnanti divyandivi devabhogan || 20 ||

te tam bhuktva svargalokam visalam ksine punye martyalokam visanti |
evam trayidharmamanuprapanna gatagatam kamakama labhante || 21 ||

ananyascintayanto mam ye janah paryupasate |
esam nityabhiyuktanam yogaksemam vahamyaham || 22||
ye‌உpyanyadevata bhakta yajante sraddhayanvitah |
te‌உpi mameva kaunteya yajantyavidhipurvakam || 23 ||

aham hi sarvayannanam bhokta ca prabhureva ca |
na tu mamabhijananti tattvenatascyavanti te || 24 ||

yanti devavrata devanpitunyanti pitrvratah |
bhutani yanti bhutejya yanti madyajino‌உpi mam || 25 ||

patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati |
tadaham bhaktyupahrtamasnami prayatatmanah || 26 ||

yatkarosi yadasnasi yajjuhosi dadasi yat |
yattapasyasi kaunteya tatkurusva madarpanam || 27 ||

subhasubhaphalairevam moksyase karmabandhanaih |
samnyasayogayuktatma vimukto mamupaisyasi || 28 ||

samo‌உham sarvabhutesu na me dvesyo‌உsti na priyah |
ye bhajanti tu mam bhaktya mayi te tesu capyaham || 29 ||

api cetsuduracaro bhajate mamananyabhak |
sadhureva sa mantavyah samyagvyavasito hi sah || 30 ||

ksipram bhavati dharmatma sasvacchantim nigacchati |
kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranasyati || 31 ||

mam hi partha vyapasritya ye‌உpi syuh papayonayah |
striyo vaisyastatha sudraste‌உpi yanti param gatim || 32 ||

kim punarbrahmanah punya bhakta rajarsayastatha |
anityamasukham lokamimam prapya bhajasva mam || 33 ||

manmana bhava madbhakto madyaji mam namaskuru |
mamevaisyasi yuktvaivamatmanam matparayanah || 34 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

rajavidyarajaguhyayogo nama navamo‌உdhyayah ||9 ||