Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Malayalam and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Malayalam:

അഥ നവമോ‌உധ്യായഃ |

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ |
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ‌உശുഭാത് || 1 ||

രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിദമുത്തമമ് |
പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധര്മ്യം സുസുഖം കര്തുമവ്യയമ് || 2 ||

Srimad Bhagavad-GitaSrimad Bhagavad-Gita

അശ്രദ്ദധാനാഃ പുരുഷാ ധര്മസ്യാസ്യ പരംതപ |
അപ്രാപ്യ മാം നിവര്തന്തേ മൃത്യുസംസാരവര്ത്മനി || 3 ||

മയാ തതമിദം സര്വം ജഗദവ്യക്തമൂര്തിനാ |
മത്സ്ഥാനി സര്വഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ്വവസ്ഥിതഃ || 4 ||

ന ച മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വരമ് |
ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ || 5 ||

യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായുഃ സര്വത്രഗോ മഹാന് |
തഥാ സര്വാണി ഭൂതാനി മത്സ്ഥാനീത്യുപധാരയ || 6 ||

സര്വഭൂതാനി കൗന്തേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാമ് |
കല്പക്ഷയേ പുനസ്താനി കല്പാദൗ വിസൃജാമ്യഹമ് || 7 ||

പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ |
ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃത്സ്നമവശം പ്രകൃതേര്വശാത് || 8 ||

ന ച മാം താനി കര്മാണി നിബധ്നന്തി ധനംജയ |
ഉദാസീനവദാസീനമസക്തം തേഷു കര്മസു || 9 ||

മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതിഃ സൂയതേ സചരാചരമ് |
ഹേതുനാനേന കൗന്തേയ ജഗദ്വിപരിവര്തതേ || 10 ||

അവജാനന്തി മാം മൂഢാ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതമ് |
പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരമ് || 11 ||

മോഘാശാ മോഘകര്മാണോ മോഘജ്ഞാനാ വിചേതസഃ |
രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിതാഃ || 12 ||

മഹാത്മാനസ്തു മാം പാര്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ |
ഭജന്ത്യനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയമ് || 13 ||

സതതം കീര്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ |
നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ || 14 ||

ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ |
ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖമ് || 15 ||

അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞഃ സ്വധാഹമഹമൗഷധമ് |
മന്ത്രോ‌உഹമഹമേവാജ്യമഹമഗ്നിരഹം ഹുതമ് || 16 ||

പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ |
വേദ്യം പവിത്രമോംകാര ഋക്സാമ യജുരേവ ച || 17 ||

ഗതിര്ഭര്താ പ്രഭുഃ സാക്ഷീ നിവാസഃ ശരണം സുഹൃത് |
പ്രഭവഃ പ്രലയഃ സ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയമ് || 18 ||

തപാമ്യഹമഹം വര്ഷം നിഗൃഹ്ണാമ്യുത്സൃജാമി ച |
അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹമര്ജുന || 19 ||

ത്രൈവിദ്യാ മാം സോമപാഃ പൂതപാപാ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വര്ഗതിം പ്രാര്ഥയന്തേ |
തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകമശ്നന്തി ദിവ്യാന്ദിവി ദേവഭോഗാന് || 20 ||

തേ തം ഭുക്ത്വാ സ്വര്ഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മര്ത്യലോകം വിശന്തി |
ഏവം ത്രയീധര്മമനുപ്രപന്നാ ഗതാഗതം കാമകാമാ ലഭന്തേ || 21 ||

അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാഃ പര്യുപാസതേ |
ഏഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹമ് || 22||
യേ‌உപ്യന്യദേവതാ ഭക്താ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ |
തേ‌உപി മാമേവ കൗന്തേയ യജന്ത്യവിധിപൂര്വകമ് || 23 ||

അഹം ഹി സര്വയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച |
ന തു മാമഭിജാനന്തി തത്ത്വേനാതശ്ച്യവന്തി തേ || 24 ||

യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാന്പിതൂന്യാന്തി പിതൃവ്രതാഃ |
ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യാ യാന്തി മദ്യാജിനോ‌உപി മാമ് || 25 ||

പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി |
തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ || 26 ||

യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് |
യത്തപസ്യസി കൗന്തേയ തത്കുരുഷ്വ മദര്പണമ് || 27 ||

ശുഭാശുഭഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കര്മബന്ധനൈഃ |
സംന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി || 28 ||

സമോ‌உഹം സര്വഭൂതേഷു ന മേ ദ്വേഷ്യോ‌உസ്തി ന പ്രിയഃ |
യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹമ് || 29 ||

അപി ചേത്സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാക് |
സാധുരേവ സ മന്തവ്യഃ സമ്യഗ്വ്യവസിതോ ഹി സഃ || 30 ||

ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധര്മാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി |
കൗന്തേയ പ്രതിജാനീഹി ന മേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി || 31 ||

മാം ഹി പാര്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേ‌உപി സ്യുഃ പാപയോനയഃ |
സ്ത്രിയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേ‌உപി യാന്തി പരാം ഗതിമ് || 32 ||

കിം പുനര്ബ്രാഹ്മണാഃ പുണ്യാ ഭക്താ രാജര്ഷയസ്തഥാ |
അനിത്യമസുഖം ലോകമിമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാമ് || 33 ||

മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു |
മാമേവൈഷ്യസി യുക്ത്വൈവമാത്മാനം മത്പരായണഃ || 34 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യയോഗോ നാമ നവമോ‌உധ്യായഃ ||9 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in English:

atha navamo‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
idam tu te guhyatamam pravaksyamyanasuyave |
nnanam vinnanasahitam yajnnatva moksyase‌உsubhat || 1 ||

rajavidya rajaguhyam pavitramidamuttamam |
pratyaksavagamam dharmyam susukham kartumavyayam || 2 ||

asraddadhanah purusa dharmasyasya parantapa |
aprapya mam nivartante mrtyusamsaravartmani || 3 ||

maya tatamidam sarvam jagadavyaktamurtina |
matsthani sarvabhutani na caham tesvavasthitah || 4 ||

na ca matsthani bhutani pasya me yogamaisvaram |
bhutabhrnna ca bhutastho mamatma bhutabhavanah || 5 ||

yathakasasthito nityam vayuh sarvatrago mahan |
tatha sarvani bhutani matsthanityupadharaya || 6 ||

sarvabhutani kaunteya prakrtim yanti mamikam |
kalpaksaye punastani kalpadau visrjamyaham || 7 ||

prakrtim svamavastabhya visrjami punah punah |
bhutagramamimam krtsnamavasam prakrtervasat || 8 ||

na ca mam tani karmani nibadhnanti dhananjaya |
udasinavadasinamasaktam tesu karmasu || 9 ||

mayadhyaksena prakrtih suyate sacaracaram |
hetunanena kaunteya jagadviparivartate || 10 ||

avajananti mam muḍha manusim tanumasritam |
param bhavamajananto mama bhutamahesvaram || 11 ||

moghasa moghakarmano moghannana vicetasah |
raksasimasurim caiva prakrtim mohinim sritah || 12 ||

mahatmanastu mam partha daivim prakrtimasritah |
bhajantyananyamanaso nnatva bhutadimavyayam || 13 ||

satatam kirtayanto mam yatantasca drḍhavratah |
namasyantasca mam bhaktya nityayukta upasate || 14 ||

nnanayannena capyanye yajanto mamupasate |
ekatvena prthaktvena bahudha visvatomukham || 15 ||

aham kraturaham yannah svadhahamahamausadham |
mantro‌உhamahamevajyamahamagniraham hutam || 16 ||

pitahamasya jagato mata dhata pitamahah |
vedyam pavitramonkara rksama yajureva ca || 17 ||

gatirbharta prabhuh saksi nivasah saranam suhrt |
prabhavah pralayah sthanam nidhanam bijamavyayam || 18 ||

tapamyahamaham varsam nigrhnamyutsrjami ca |
amrtam caiva mrtyusca sadasaccahamarjuna || 19 ||

traividya mam somapah putapapa yannairistva svargatim prarthayante |
te punyamasadya surendralokamasnanti divyandivi devabhogan || 20 ||

te tam bhuktva svargalokam visalam ksine punye martyalokam visanti |
evam trayidharmamanuprapanna gatagatam kamakama labhante || 21 ||

ananyascintayanto mam ye janah paryupasate |
esam nityabhiyuktanam yogaksemam vahamyaham || 22||
ye‌உpyanyadevata bhakta yajante sraddhayanvitah |
te‌உpi mameva kaunteya yajantyavidhipurvakam || 23 ||

aham hi sarvayannanam bhokta ca prabhureva ca |
na tu mamabhijananti tattvenatascyavanti te || 24 ||

yanti devavrata devanpitunyanti pitrvratah |
bhutani yanti bhutejya yanti madyajino‌உpi mam || 25 ||

patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati |
tadaham bhaktyupahrtamasnami prayatatmanah || 26 ||

yatkarosi yadasnasi yajjuhosi dadasi yat |
yattapasyasi kaunteya tatkurusva madarpanam || 27 ||

subhasubhaphalairevam moksyase karmabandhanaih |
samnyasayogayuktatma vimukto mamupaisyasi || 28 ||

samo‌உham sarvabhutesu na me dvesyo‌உsti na priyah |
ye bhajanti tu mam bhaktya mayi te tesu capyaham || 29 ||

api cetsuduracaro bhajate mamananyabhak |
sadhureva sa mantavyah samyagvyavasito hi sah || 30 ||

ksipram bhavati dharmatma sasvacchantim nigacchati |
kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranasyati || 31 ||

mam hi partha vyapasritya ye‌உpi syuh papayonayah |
striyo vaisyastatha sudraste‌உpi yanti param gatim || 32 ||

kim punarbrahmanah punya bhakta rajarsayastatha |
anityamasukham lokamimam prapya bhajasva mam || 33 ||

manmana bhava madbhakto madyaji mam namaskuru |
mamevaisyasi yuktvaivamatmanam matparayanah || 34 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

rajavidyarajaguhyayogo nama navamo‌உdhyayah ||9 ||