Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Telugu and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Telugu and English

414 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Telugu:

అథ నవమో‌உధ్యాయః |

శ్రీభగవానువాచ |
ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే |
ఙ్ఞానం విఙ్ఞానసహితం యజ్ఙ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే‌உశుభాత్ || 1 ||

రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమమ్ |
ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయమ్ || 2 ||

అశ్రద్దధానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరంతప |
అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యుసంసారవర్త్మని || 3 ||

Srimad Bhagavad-Gita

మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా |
మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వవస్థితః || 4 ||

న చ మత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరమ్ |
భూతభృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూతభావనః || 5 ||

యథాకాశస్థితో నిత్యం వాయుః సర్వత్రగో మహాన్ |
తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానీత్యుపధారయ || 6 ||

సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికామ్ |
కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహమ్ || 7 ||

ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః |
భూతగ్రామమిమం కృత్స్నమవశం ప్రకృతేర్వశాత్ || 8 ||

న చ మాం తాని కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ |
ఉదాసీనవదాసీనమసక్తం తేషు కర్మసు || 9 ||

మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిః సూయతే సచరాచరమ్ |
హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే || 10 ||

అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితమ్ |
పరం భావమజానంతో మమ భూతమహేశ్వరమ్ || 11 ||

మోఘాశా మోఘకర్మాణో మోఘఙ్ఞానా విచేతసః |
రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః || 12 ||

మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః |
భజంత్యనన్యమనసో ఙ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయమ్ || 13 ||

సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః |
నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే || 14 ||

ఙ్ఞానయఙ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే |
ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతోముఖమ్ || 15 ||

అహం క్రతురహం యఙ్ఞః స్వధాహమహమౌషధమ్ |
మంత్రో‌உహమహమేవాజ్యమహమగ్నిరహం హుతమ్ || 16 ||

పితాహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహః |
వేద్యం పవిత్రమోంకార ఋక్సామ యజురేవ చ || 17 ||

గతిర్భర్తా ప్రభుః సాక్షీ నివాసః శరణం సుహృత్ |
ప్రభవః ప్రలయః స్థానం నిధానం బీజమవ్యయమ్ || 18 ||

తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ |
అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసచ్చాహమర్జున || 19 ||

త్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూతపాపా యఙ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే |
తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకమశ్నంతి దివ్యాందివి దేవభోగాన్ || 20 ||

తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి |
ఏవం త్రయీధర్మమనుప్రపన్నా గతాగతం కామకామా లభంతే || 21 ||

అనన్యాశ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే |
ఏషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్ || 22||
యే‌உప్యన్యదేవతా భక్తా యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః |
తే‌உపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్యవిధిపూర్వకమ్ || 23 ||

అహం హి సర్వయఙ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ |
న తు మామభిజానంతి తత్త్వేనాతశ్చ్యవంతి తే || 24 ||

యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్పితూన్యాంతి పితృవ్రతాః |
భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మద్యాజినో‌உపి మామ్ || 25 ||

పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి |
తదహం భక్త్యుపహృతమశ్నామి ప్రయతాత్మనః || 26 ||

యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్ |
యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణమ్ || 27 ||

శుభాశుభఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మబంధనైః |
సంన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి || 28 ||

సమో‌உహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేష్యో‌உస్తి న ప్రియః |
యే భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహమ్ || 29 ||

అపి చేత్సుదురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ |
సాధురేవ స మంతవ్యః సమ్యగ్వ్యవసితో హి సః || 30 ||

క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్ఛతి |
కౌంతేయ ప్రతిజానీహి న మే భక్తః ప్రణశ్యతి || 31 ||

మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య యే‌உపి స్యుః పాపయోనయః |
స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాస్తే‌உపి యాంతి పరాం గతిమ్ || 32 ||

కిం పునర్బ్రాహ్మణాః పుణ్యా భక్తా రాజర్షయస్తథా |
అనిత్యమసుఖం లోకమిమం ప్రాప్య భజస్వ మామ్ || 33 ||

మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు |
మామేవైష్యసి యుక్త్వైవమాత్మానం మత్పరాయణః || 34 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగో నామ నవమో‌உధ్యాయః ||9 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in English:

atha navamo‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
idam tu te guhyatamam pravaksyamyanasuyave |
nnanam vinnanasahitam yajnnatva moksyase‌உsubhat || 1 ||

rajavidya rajaguhyam pavitramidamuttamam |
pratyaksavagamam dharmyam susukham kartumavyayam || 2 ||

asraddadhanah purusa dharmasyasya parantapa |
aprapya mam nivartante mrtyusamsaravartmani || 3 ||

maya tatamidam sarvam jagadavyaktamurtina |
matsthani sarvabhutani na caham tesvavasthitah || 4 ||

na ca matsthani bhutani pasya me yogamaisvaram |
bhutabhrnna ca bhutastho mamatma bhutabhavanah || 5 ||

yathakasasthito nityam vayuh sarvatrago mahan |
tatha sarvani bhutani matsthanityupadharaya || 6 ||

sarvabhutani kaunteya prakrtim yanti mamikam |
kalpaksaye punastani kalpadau visrjamyaham || 7 ||

prakrtim svamavastabhya visrjami punah punah |
bhutagramamimam krtsnamavasam prakrtervasat || 8 ||

na ca mam tani karmani nibadhnanti dhananjaya |
udasinavadasinamasaktam tesu karmasu || 9 ||

mayadhyaksena prakrtih suyate sacaracaram |
hetunanena kaunteya jagadviparivartate || 10 ||

avajananti mam muḍha manusim tanumasritam |
param bhavamajananto mama bhutamahesvaram || 11 ||

moghasa moghakarmano moghannana vicetasah |
raksasimasurim caiva prakrtim mohinim sritah || 12 ||

mahatmanastu mam partha daivim prakrtimasritah |
bhajantyananyamanaso nnatva bhutadimavyayam || 13 ||

satatam kirtayanto mam yatantasca drḍhavratah |
namasyantasca mam bhaktya nityayukta upasate || 14 ||

nnanayannena capyanye yajanto mamupasate |
ekatvena prthaktvena bahudha visvatomukham || 15 ||

aham kraturaham yannah svadhahamahamausadham |
mantro‌உhamahamevajyamahamagniraham hutam || 16 ||

pitahamasya jagato mata dhata pitamahah |
vedyam pavitramonkara rksama yajureva ca || 17 ||

gatirbharta prabhuh saksi nivasah saranam suhrt |
prabhavah pralayah sthanam nidhanam bijamavyayam || 18 ||

tapamyahamaham varsam nigrhnamyutsrjami ca |
amrtam caiva mrtyusca sadasaccahamarjuna || 19 ||

traividya mam somapah putapapa yannairistva svargatim prarthayante |
te punyamasadya surendralokamasnanti divyandivi devabhogan || 20 ||

te tam bhuktva svargalokam visalam ksine punye martyalokam visanti |
evam trayidharmamanuprapanna gatagatam kamakama labhante || 21 ||

ananyascintayanto mam ye janah paryupasate |
esam nityabhiyuktanam yogaksemam vahamyaham || 22||
ye‌உpyanyadevata bhakta yajante sraddhayanvitah |
te‌உpi mameva kaunteya yajantyavidhipurvakam || 23 ||

aham hi sarvayannanam bhokta ca prabhureva ca |
na tu mamabhijananti tattvenatascyavanti te || 24 ||

yanti devavrata devanpitunyanti pitrvratah |
bhutani yanti bhutejya yanti madyajino‌உpi mam || 25 ||

patram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati |
tadaham bhaktyupahrtamasnami prayatatmanah || 26 ||

yatkarosi yadasnasi yajjuhosi dadasi yat |
yattapasyasi kaunteya tatkurusva madarpanam || 27 ||

subhasubhaphalairevam moksyase karmabandhanaih |
samnyasayogayuktatma vimukto mamupaisyasi || 28 ||

samo‌உham sarvabhutesu na me dvesyo‌உsti na priyah |
ye bhajanti tu mam bhaktya mayi te tesu capyaham || 29 ||

api cetsuduracaro bhajate mamananyabhak |
sadhureva sa mantavyah samyagvyavasito hi sah || 30 ||

ksipram bhavati dharmatma sasvacchantim nigacchati |
kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranasyati || 31 ||

mam hi partha vyapasritya ye‌உpi syuh papayonayah |
striyo vaisyastatha sudraste‌உpi yanti param gatim || 32 ||

kim punarbrahmanah punya bhakta rajarsayastatha |
anityamasukham lokamimam prapya bhajasva mam || 33 ||

manmana bhava madbhakto madyaji mam namaskuru |
mamevaisyasi yuktvaivamatmanam matparayanah || 34 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

rajavidyarajaguhyayogo nama navamo‌உdhyayah ||9 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *