Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Srishiva Navaratnamala Stavah Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Srishiva Navaratnamala Stavah Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

127 Views

ಶ್ರೀಶಿವ ನವರತ್ನಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ Lyrics in Kannada:

ಕಲಯ ಕಲಾವಿತ್ಪ್ರವರಂ ಕಲಯಾ ನೀಹಾರದೀಧಿತೇಃ ಶೀರ್ಷಮ್ |
ಸತತಮಲಙ್ಕುರ್ವಾಣ ಪ್ರಯತಾವನದೀಕ್ಷ ಯಕ್ಷರಾಜಸಖ ||೧||

ಕಾನ್ತಾಗೇನ್ದ್ರಸುತಾಯಾಃ ಶಾನ್ತಾಹಙ್ಕಾರಚಿನ್ತ್ಯಚಿದ್ರೂಪ |
ಕಾನ್ತಾರಖೇಲನರುಚೇ ಶಾನ್ತಾನ್ತಃಕರಣಮೇನಮವ ಶಂಭೋ ||೨||

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀಮನೋಽಮ್ಬುಜಭಾನೋ ವೀಕ್ಷಾವಿತೀರ್ಣವಿನತೇಷ್ಟ |
ದ್ರಾಕ್ಷಾಮಧುರಿಮಮದಭರಶಿಕ್ಷಾಕರ್ತ್ರೀಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಮಮ ವಾಚಮ್ ||೩||

ಪಾರದಸಮಾನವರ್ಣೋ ನೀರದನೀಕಾಶದಿವ್ಯಗಲದೇಶಃ |
ಪಾದನತದೇವಸಙ್ಘಃ ಪಶುನಿಶಂ ಪಾತು ಮಾಮೀಶಃ ||೪||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋ ಭವ ಶಂಭೋ ಗುರುರೂಪೇಣಾಶು ಮೇಽದ್ಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ |
ಚಿರತರಮಿಹ ವಾಸಂ ಕುರು ಜಗತೀಂ ರಕ್ಷನ್ಪ್ರಬೋಧದಾನೇನ ||೫||

ಯಕ್ಷಾಧಿಪಸಖಮನಿಶಂ ರಕ್ಷಾಚತುರಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕಾನಾಮ್ |
ವೀಕ್ಷಾದಾಪಿತಕವಿತಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಾಃ ಪತಿಂ ನೌಮಿ ||೬||

ಯಮನಿಯಮನಿರತಲಭ್ಯಂ ಶಮದಮಮುಖಷಟ್ಕದಾನಕೃತದೀಕ್ಷಮ್ |
ರಮಣೀಯಪದಸರೋಜಂ ಶಮನಾಹಿತಮಾಶ್ರಯೇ ಸತತಮ್ ||೭||

ಯಮಿಹೃನ್ಮಾನಸಹಂಸಂ ಶಮಿತಾಘೌಘಂ ಪ್ರಣಾಮಮಾತ್ರೇಣ |
ಅಮಿತಾಯುಃಪ್ರದಪೂಜಂ ಕಮಿತಾರಂ ನೌಮಿ ಶೈಲತನಯಾಯಾಃ ||೮||

ಯೇನ ಕೃತಮಿನ್ದುಮೌಲೇ ಮಾನವವರ್ಯೇಣ ತಾವಕಸ್ಮರಣಮ್ |
ತೇನ ಜಿತಂ ಜಗದಖಿಲಂ ಕೋ ನ ಬ್ರುತೇ ಸುರಾರ್ಯತುಲ್ಯೇನ ||೯||

ಇತಿ ಶಿವನವರತ್ನಮಾಲಾಸ್ತವಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *