Surya Bhagavan Stotram

Surya Kavacham Lyrics in Telugu and English | Sun God Slokas

Surya Bhagavan Stotram – Surya Kavacham Lyrics in Telugu:

శ్రీభైరవ ఉవాచ
యో దేవదేవో భగవాన్ భాస్కరో మహసాం నిధిః |
గయత్రీనాయకో భాస్వాన్ సవితేతి ప్రగీయతే || 1 ||

తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధమ్ |
సర్వమంత్రమయం గుహ్యం మూలవిద్యారహస్యకమ్ || 2 ||

సర్వపాపాపహం దేవి దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ |
మహాకుష్ఠహరం పుణ్యం సర్వరోగనివర్హణమ్ || 3 ||

సర్వశత్రుసమూహఘ్నం సమ్గ్రామే విజయప్రదమ్ |
సర్వతేజోమయం సర్వదేవదానవపూజితమ్ || 4 ||

రణే రాజభయే ఘోరే సర్వోపద్రవనాశనమ్ |
మాతృకావేష్టితం వర్మ భైరవానననిర్గతమ్ || 5 ||

Surya Kavacham

గ్రహపీడాహరం దేవి సర్వసంకటనాశనమ్ |
ధారణాదస్య దేవేశి బ్రహ్మా లోకపితామహః || 6 ||

విష్ణుర్నారాయణో దేవి రణే దైత్యాంజిష్యతి |
శంకరః సర్వలోకేశో వాసవో‌உపి దివస్పతిః || 7 ||

ఓషధీశః శశీ దేవి శివో‌உహం భైరవేశ్వరః |
మంత్రాత్మకం పరం వర్మ సవితుః సారముత్తమమ్ || 8 ||

యో ధారయేద్ భుజే మూర్ధ్ని రవివారే మహేశ్వరి |
స రాజవల్లభో లోకే తేజస్వీ వైరిమర్దనః || 9 ||

బహునోక్తేన కిం దేవి కవచస్యాస్య ధారణాత్ |
ఇహ లక్ష్మీధనారోగ్య-వృద్ధిర్భవతి నాన్యథా || 10 ||

పరత్ర పరమా ముక్తిర్దేవానామపి దుర్లభా |
కవచస్యాస్య దేవేశి మూలవిద్యామయస్య చ || 11 ||

వజ్రపంజరకాఖ్యస్య మునిర్బ్రహ్మా సమీరితః |
గాయత్ర్యం ఛంద ఇత్యుక్తం దేవతా సవితా స్మృతః || 12 ||

మాయా బీజం శరత్ శక్తిర్నమః కీలకమీశ్వరి |
సర్వార్థసాధనే దేవి వినియోగః ప్రకీర్తితః || 13 ||

అథ సూర్య కవచం
ఓం అమ్ ఆమ్ ఇమ్ ఈం శిరః పాతు ఓం సూర్యో మంత్రవిగ్రహః |
ఉమ్ ఊం ఋం ౠం లలాటం మే హ్రాం రవిః పాతు చిన్మయః || 14 ||

~ళుం ~ళూమ్ ఏమ్ ఐం పాతు నేత్రే హ్రీం మమారుణసారథిః |
ఓం ఔమ్ అమ్ అః శ్రుతీ పాతు సః సర్వజగదీశ్వరః || 15 ||

కం ఖం గం ఘం పాతు గండౌ సూం సూరః సురపూజితః |
చం ఛం జం ఝం చ నాసాం మే పాతు యార్మ్ అర్యమా ప్రభుః || 16 ||

టం ఠం డం ఢం ముఖం పాయాద్ యం యోగీశ్వరపూజితః |
తం థం దం ధం గలం పాతు నం నారాయణవల్లభః || 17 ||

పం ఫం బం భం మమ స్కంధౌ పాతు మం మహసాం నిధిః |
యం రం లం వం భుజౌ పాతు మూలం సకనాయకః || 18 ||

శం షం సం హం పాతు వక్షో మూలమంత్రమయో ధ్రువః |
ళం క్షః కుక్ష్సిం సదా పాతు గ్రహాథో దినేశ్వరః || 19 ||

ఙం ఞం ణం నం మం మే పాతు పృష్ఠం దివసనాయకః |
అమ్ ఆమ్ ఇమ్ ఈమ్ ఉమ్ ఊం ఋం ౠం నాభిం పాతు తమోపహః || 20 ||

~ళుం ~ళూమ్ ఏమ్ ఐమ్ ఓం ఔమ్ అమ్ అః లింగం మే‌உవ్యాద్ గ్రహేశ్వరః |
కం ఖం గం ఘం చం ఛం జం ఝం కటిం భానుర్మమావతు || 21 ||

టం ఠం డం ఢం తం థం దం ధం జానూ భాస్వాన్ మమావతు |
పం ఫం బం భం యం రం లం వం జంఘే మే‌உవ్యాద్ విభాకరః || 22 ||

శం షం సం హం ళం క్షః పాతు మూలం పాదౌ త్రయితనుః |
ఙం ఞం ణం నం మం మే పాతు సవితా సకలం వపుః || 23 ||

సోమః పూర్వే చ మాం పాతు భౌమో‌உగ్నౌ మాం సదావతు |
బుధో మాం దక్షిణే పాతు నైఋత్యా గురరేవ మామ్ || 24 ||

పశ్చిమే మాం సితః పాతు వాయవ్యాం మాం శనైశ్చరః |
ఉత్తరే మాం తమః పాయాదైశాన్యాం మాం శిఖీ తథా || 25 ||

ఊర్ధ్వం మాం పాతు మిహిరో మామధస్తాంజగత్పతిః |
ప్రభాతే భాస్కరః పాతు మధ్యాహ్నే మాం దినేశ్వరః || 26 ||

సాయం వేదప్రియః పాతు నిశీథే విస్ఫురాపతిః |
సర్వత్ర సర్వదా సూర్యః పాతు మాం చక్రనాయకః || 27 ||

రణే రాజకులే ద్యూతే విదాదే శత్రుసంకటే |
సంగామే చ జ్వరే రోగే పాతు మాం సవితా ప్రభుః || 28 ||

ఓం ఓం ఓం ఉత ఓంఉఔమ్ హ స మ యః సూరో‌உవతాన్మాం భయాద్
హ్రాం హ్రీం హ్రుం హహహా హసౌః హసహసౌః హంసో‌உవతాత్ సర్వతః |
సః సః సః సససా నృపాద్వనచరాచ్చౌరాద్రణాత్ సంకటాత్
పాయాన్మాం కులనాయకో‌உపి సవితా ఓం హ్రీం హ సౌః సర్వదా || 29 ||

ద్రాం ద్రీం ద్రూం దధనం తథా చ తరణిర్భాంభైర్భయాద్ భాస్కరో
రాం రీం రూం రురురూం రవిర్జ్వరభయాత్ కుష్ఠాచ్చ శూలామయాత్ |
అమ్ అమ్ ఆం వివివీం మహామయభయం మాం పాతు మార్తండకో
మూలవ్యాప్తతనుః సదావతు పరం హంసః సహస్రాంశుమాన్ || 30||

అథ ఫలశృతిః
ఇతి శ్రీకవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధమ్ |
సర్వదేవరహస్యం చ మాతృకామంత్రవేష్టితమ్ || 31 ||

మహారోగభయఘ్నం చ పాపఘ్నం మన్ముఖోదితమ్ |
గుహ్యం యశస్కరం పుణ్యం సర్వశ్రేయస్కరం శివే || 32 ||

లిఖిత్వా రవివారే తు తిష్యే వా జన్మభే ప్రియే |
అష్టగంధేన దివ్యేన సుధాక్షీరేణ పార్వతి || 33 ||

అర్కక్షీరేణ పుణ్యేన భూర్జత్వచి మహేశ్వరి |
కనకీకాష్ఠలేఖన్యా కవచం భాస్కరోదయే || 34 ||

శ్వేతసూత్రేణ రక్తేన శ్యామేనావేష్టయేద్ గుటీమ్ |
సౌవర్ణేనాథ సంవేష్ఠ్య ధారయేన్మూర్ధ్ని వా భుజే || 35 ||

రణే రిపూంజయేద్ దేవి వాదే సదసి జేష్యతి |
రాజమాన్యో భవేన్నిత్యం సర్వతేజోమయో భవేత్ || 36 ||

కంఠస్థా పుత్రదా దేవి కుక్షిస్థా రోగనాశినీ |
శిరఃస్థా గుటికా దివ్యా రాకలోకవశంకరీ || 37 ||

భుజస్థా ధనదా నిత్యం తేజోబుద్ధివివర్ధినీ |
వంధ్యా వా కాకవంధ్యా వా మృతవత్సా చ యాంగనా || 38 ||

కంఠే సా ధారయేన్నిత్యం బహుపుత్రా ప్రజాయయే |
యస్య దేహే భవేన్నిత్యం గుటికైషా మహేశ్వరి || 39 ||

మహాస్త్రాణీంద్రముక్తాని బ్రహ్మాస్త్రాదీని పార్వతి |
తద్దేహం ప్రాప్య వ్యర్థాని భవిష్యంతి న సంశయః || 40 ||

త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం కవచం వజ్రపంజరమ్ |
తస్య సద్యో మహాదేవి సవితా వరదో భవేత్ || 41 ||

అఙ్ఞాత్వా కవచం దేవి పూజయేద్ యస్త్రయీతనుమ్ |
తస్య పూజార్జితం పుణ్యం జన్మకోటిషు నిష్ఫలమ్ || 42 ||

శతావర్తం పఠేద్వర్మ సప్తమ్యాం రవివాసరే |
మహాకుష్ఠార్దితో దేవి ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || 43 ||

నిరోగో యః పఠేద్వర్మ దరిద్రో వజ్రపంజరమ్ |
లక్ష్మీవాంజాయతే దేవి సద్యః సూర్యప్రసాదతః || 44 ||

భక్త్యా యః ప్రపఠేద్ దేవి కవచం ప్రత్యహం ప్రియే |
ఇహ లోకే శ్రియం భుక్త్వా దేహాంతే ముక్తిమాప్నుయాత్ || 45 ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తంత్రే శ్రీదేవిరహస్యే
వజ్రపంజరాఖ్యసూర్యకవచనిరూపణం త్రయస్త్రింశః పటలః ||

Surya Bhagavan Stotram – Surya Kavacham Lyrics in English

sribhairava uvaca
yo devadevo bhagavan bhaskaro mahasam nidhih |
gayatrinayako bhasvan saviteti pragiyate || 1 ||

tasyaham kavacam divyam vajrapanjarakabhidham |
sarvamantramayam guhyam mulavidyarahasyakam || 2 ||

sarvapapapaham devi duhkhadaridryanasanam |
mahakusthaharam punyam sarvaroganivarhanam || 3 ||

sarvasatrusamuhaghnam samgrame vijayapradam |
sarvatejomayam sarvadevadanavapujitam || 4 ||

rane rajabhaye ghore sarvopadravanasanam |
matrkavestitam varma bhairavanananirgatam || 5 ||

grahapidaharam devi sarvasankatanasanam |
dharanadasya devesi brahma lokapitamahah || 6 ||

visnurnarayano devi rane daityanjisyati |
sankarah sarvalokeso vasavo‌உpi divaspatih || 7 ||

osadhisah sasi devi sivo‌உham bhairavesvarah |
mantratmakam param varma savituh saramuttamam || 8 ||

yo dharayed bhuje murdhni ravivare mahesvari |
sa rajavallabho loke tejasvi vairimardanah || 9 ||

bahunoktena kim devi kavacasyasya dharanat |
iha laksmidhanarogya-vrddhirbhavati nanyatha || 10 ||

paratra parama muktirdevanamapi durlabha |
kavacasyasya devesi mulavidyamayasya ca || 11 ||

vajrapanjarakakhyasya munirbrahma samiritah |
gayatryam chanda ityuktam devata savita smrtah || 12 ||

maya bijam sarat saktirnamah kilakamisvari |
sarvarthasadhane devi viniyogah prakirtitah || 13 ||

atha surya kavacam
om am am im im sirah patu om suryo mantravigrahah |
um um rm r̥̄m lalatam me hram ravih patu cinmayah || 14 ||

~lum ~lum em aim patu netre hrim mamarunasarathih |
om aum am ah sruti patu sah sarvajagadisvarah || 15 ||

kam kham gam gham patu gandau sum surah surapujitah |
cam cham jam jham ca nasam me patu yarm aryama prabhuh || 16 ||

tam tham dam dham mukham payad yam yogisvarapujitah |
tam tham dam dham galam patu nam narayanavallabhah || 17 ||

pam pham bam bham mama skandhau patu mam mahasam nidhih |
yam ram lam vam bhujau patu mulam sakanayakah || 18 ||

sam sam sam ham patu vakso mulamantramayo dhruvah |
lam ksah kukssim sada patu grahatho dinesvarah || 19 ||

nam nam nam nam mam me patu prstham divasanayakah |
am am im im um um rm r̥̄m nabhim patu tamopahah || 20 ||

~lum ~lum em aim om aum am ah lingam me‌உvyad grahesvarah |
kam kham gam gham cam cham jam jham katim bhanurmamavatu || 21 ||

tam tham dam dham tam tham dam dham janu bhasvan mamavatu |
pam pham bam bham yam ram lam vam janghe me‌உvyad vibhakarah || 22 ||

sam sam sam ham lam ksah patu mulam padau trayitanuh |
nam nam nam nam mam me patu savita sakalam vapuh || 23 ||

somah purve ca mam patu bhaumo‌உgnau mam sadavatu |
budho mam daksine patu nairtya gurareva mam || 24 ||

pascime mam sitah patu vayavyam mam sanaiscarah |
uttare mam tamah payadaisanyam mam sikhi tatha || 25 ||

urdhvam mam patu mihiro mamadhastanjagatpatih |
prabhate bhaskarah patu madhyahne mam dinesvarah || 26 ||

sayam vedapriyah patu nisithe visphurapatih |
sarvatra sarvada suryah patu mam cakranayakah || 27 ||

rane rajakule dyute vidade satrusankate |
sangame ca jvare roge patu mam savita prabhuh || 28 ||

om om om uta omuaum ha sa ma yah suro‌உvatanmam bhayad
hram hrim hrum hahaha hasauh hasahasauh hamso‌உvatat sarvatah |
sah sah sah sasasa nrpadvanacaraccauradranat sankatat
payanmam kulanayako‌உpi savita om hrim ha sauh sarvada || 29 ||

dram drim drum dadhanam tatha ca taranirbhambhairbhayad bhaskaro
ram rim rum rururum ravirjvarabhayat kusthacca sulamayat |
am am am vivivim mahamayabhayam mam patu martandako
mulavyaptatanuh sadavatu param hamsah sahasramsuman || 30||

atha phalasrtih
iti srikavacam divyam vajrapanjarakabhidham |
sarvadevarahasyam ca matrkamantravestitam || 31 ||

maharogabhayaghnam ca papaghnam manmukhoditam |
guhyam yasaskaram punyam sarvasreyaskaram sive || 32 ||

likhitva ravivare tu tisye va janmabhe priye |
astagandhena divyena sudhaksirena parvati || 33 ||

arkaksirena punyena bhurjatvaci mahesvari |
kanakikasthalekhanya kavacam bhaskarodaye || 34 ||

svetasutrena raktena syamenavestayed gutim |
sauvarnenatha samvesthya dharayenmurdhni va bhuje || 35 ||

rane ripunjayed devi vade sadasi jesyati |
rajamanyo bhavennityam sarvatejomayo bhavet || 36 ||

kanthastha putrada devi kuksistha roganasini |
sirahstha gutika divya rakalokavasankari || 37 ||

bhujastha dhanada nityam tejobuddhivivardhini |
vandhya va kakavandhya va mrtavatsa ca yangana || 38 ||

kanthe sa dharayennityam bahuputra prajayaye |
yasya dehe bhavennityam gutikaisa mahesvari || 39 ||

mahastranindramuktani brahmastradini parvati |
taddeham prapya vyarthani bhavisyanti na samsayah || 40 ||

trikalam yah pathennityam kavacam vajrapanjaram |
tasya sadyo mahadevi savita varado bhavet || 41 ||

annatva kavacam devi pujayed yastrayitanum |
tasya pujarjitam punyam janmakotisu nisphalam || 42 ||

satavartam pathedvarma saptamyam ravivasare |
mahakusthardito devi mucyate natra samsayah || 43 ||

nirogo yah pathedvarma daridro vajrapanjaram |
laksmivanjayate devi sadyah suryaprasadatah || 44 ||

bhaktya yah prapathed devi kavacam pratyaham priye |
iha loke sriyam bhuktva dehante muktimapnuyat || 45 ||

iti srirudrayamale tantre sridevirahasye
vajrapanjarakhyasuryakavacanirupanam trayastrimsah patalah ||