Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: सिवानन्दलगरि

Home /

श्री शिवानन्द लहरी lyrics in Marathi: कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः\- फलाभ्यां भक्तेश्हु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे । शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुन\- र्भवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम.ह ॥ १॥ गलन्ती शंभो त्वच्चरितसरितः किल्बिश्हरजो दलन्ती…