Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: భవ భఞ్జన స్తోత్రమ్

Home /

భవభఞ్జన స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: రదచ్ఛదాధః కృతబిమ్బగర్వః పదప్రణమ్రాహితసర్వవిద్యః | కైలాసశ్రృఙ్గాదృతనిత్యవాసో ధునోతు శీఘ్రం భవబన్ధమీశః ||౧|| రాకాశశాఙ్కప్రతిమానకన్తిః కోకాహితప్రోల్లసదుత్తమాఙ్గ | శైలేన్ద్రజాలిఙ్గితవామభాగీ ధునోతు శీఘ్రం భవబన్ధమీశః ||౨|| య ఇదం పరమం స్తోత్రం భవభఞ్జననామకమ్…