Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: రావణకృతం శివతాణ్డవస్తోత్రమ్

Home /

రావణకృతం శివతాణ్డవ స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: శివాయ నమః || రావణకృతం శివతాణ్డవ స్తోత్రమ్ | జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహపావిత స్థలే గలే వలమ్బ్య లమ్బితాం భుజఙ్గ తుఙ్గ మాలికాం | డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్ డమర్వయం చకార…