Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: శశాఙ్క మౌలీశ్వరస్తోత్రమ్

Home /

శశాఙ్కమౌలీశ్వర స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: మాఙ్గల్యదాననిరత ప్రణమజ్జనానాం మాన్ధాతృముఖ్యధరణీపతిచిన్తితాఙ్ఘ్రే | మాన్ద్యాన్ధకారవినివారణచణ్డభానో మాం పాహి ధీరగురుభూత శశాఙ్కమౌలే ||౧|| మాం ప్రాప్నుయాదఖిలసౌఖ్యకరీ సుధీశ్చ మాకన్దతుల్యకవితా సకలాః కలాశ్చ | క్వాచిత్కయత్పదసరోజనతేర్హి స త్వం మాం పాహి…