Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: శివభుజఙ్గ ప్రయాత స్తోత్రమ్

శివభుజఙ్గ ప్రయాత స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: శివాయ నమః || శివభుజఙ్గ ప్రయాత స్తోత్రమ్ | గలద్దానగణ్డం మిలద్భృఙ్గఖణ్డం చలచ్చారుశుణ్డం జగత్రాణశౌణ్డం | లసద్దన్తకాణ్డం విపద్భఙ్గచణ్డం శివప్రేమపిణ్డం భజే వక్రతుణ్డమ్||౧|| అనాద్యన్తమాద్యం పరన్తత్త్వమర్థం చిదాకారమేకం తురీయం…