Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: శివషడక్షర స్తోత్రమ్

Home /

శివషడక్షర స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: శివాయ నమః || శివషడక్షర స్తోత్రమ్ ఓంకారం బిన్దుసంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయన్తి యోగినః | కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః ||౧|| నమన్తి ఋషయో దేవా నమన్త్యప్సరసాం…