Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: శివ కవచ స్తోత్రమ్

Home /

శివకవచ స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: శివస్తోత్రాణి శివకవచ స్తోత్రమ్ శివాయ నమః || అస్య శ్రీ శివకవచస్తోత్రమన్త్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీసదాశివరుద్రో దేవతా, హ్రీం శక్తిః, రం కీలకమ్, శ్రీం హ్రీం క్లీం…