Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: సదాశివాష్టకమ్

Home /

సదాశివాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: శీర్షజటాగణభారం గరళాహారం సమస్తసంహారమ్ | కైలాసాద్రివిహారం పారం భవవారిధేరహం వన్దే ||౧|| చన్ద్రకలోజ్జ్వలభాలం కణ్ఠవ్యాలం జగత్రయీపాలమ్ | కృతనరమస్తకమాలం కాలం కాలస్య కోమలం వన్దే ||౨|| కోపేక్షణహతకామం స్వాత్మారామం నగేన్ద్రజావామమ్ |…