Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: సువర్ణమాలా స్తుతిః

సువర్ణమాలా స్తుతిః Lyrics in Telugu: అథ కథమపి మద్రసనాం త్వద్గుణలేశైర్విశోధయామి విభో | సాంబ సదాశివ శంభో శఙ్కర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ ||౧|| ఆఖణ్డలమదఖణ్డనపణ్డిత తణ్డుప్రియ చణ్డీశ విభో | సాంబ సదాశివ…