Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: ശിവഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രം

Home /

ശിവഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ശിവായ നമഃ || ശിവഭുജംഗ പ്രയാത സ്തോത്രം യദാ ദാരുണാഭാഷണാ ഭീഷണാ മേ ഭവിഷ്യന്ത്യുപാന്തേ കൃതാന്തസ്യ ദൂതാഃ | തദാ മന്മനസ്ത്വത്പദാംഭോരുഹസ്ഥം കഥം നിശ്ചലം സ്യാന്നമസ്തേഽസ്തു ശംഭോ ||൧|| യദാ ദുര്നിവാരവ്യഥോഽഹം…