Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: daridryadahana stotram

Home /

vishveshvarAya narakArNavatAraNAya karNAmR^itAya shashishekharadhAraNAya | karpUrakA.ntidhavalAya jaTAdharAya dAridryaduhkha dahanAya namaH shivAya || 1 || gauripriyAya rajanIshakalAdharAya kAlAntakAya bhujagAdhipaka~NkaNAya | ga~NgAdharAya gajarAjavimardanAya dAridryaduhkha dahanAya namaH shivAya || 2…