Tag - in kannada script

Shiva Stotram

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಓ~ಂಕಾರಜಪರತಾನಾಮೋಙ್ಕಾರಾರ್ಥಂ ಮುದಾ ವಿವೃಣ್ವಾನಮ್ | ಓಜಃಪ್ರದಂ ನತೇಭ್ಯಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶಮ್ ||೧|| ನಮ್ರಸುರಾಸುರನಿಕರಂ...