Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: janmasaagarottaaranastotram

Home /

জন্ম সাগরোত্তারণ স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শ্রীরামপূজিতপদাংবুজ চাপপাণে শ্রীচক্ররাজকৃতৱাস কৃপাংবুরাশে | ষ্রীসেতুমূলচরণপ্রৱণান্তরঙ্গ শ্রীরামনাথ লঘু তারয জন্মৱার্ধিম ||১|| নম্রাঘৱৃন্দৱিনিৱারণবদ্ধদীক্ষ শৈলাধিরাজতনযাপরিরব্ধৱর্ষ্মন | শ্রীনাথমুখ্যসুরৱর্যনিষেৱিতাঙ্ঘ্রে শ্রীরামনাথ লঘু তারয জন্মৱার্ধিম ||২|| শূরহিতেভৱদনাশ্রিতপার্শ্ৱভাগ…

जन्म सागरोत्तारण स्तोत्रम Lyrics in Marathi: श्रीरामपूजितपदांबुज चापपाणे श्रीचक्रराजकृतवास कृपांबुराशे । ष्रीसेतुमूलचरणप्रवणान्तरङ्ग श्रीरामनाथ लघु तारय जन्मवार्धिम ॥ 1 ॥ नम्राघवृन्दविनिवारणबद्धदीक्ष शैलाधिराजतनयापरिरब्धवर्ष्मन । श्रीनाथमुख्यसुरवर्यनिषेविताङ्घ्रे श्रीरामनाथ लघु तारय जन्मवार्धिम…