Tag - lord shiva bilva ashtakam 2 Kannada Text

Ashtaka

Bilvashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್ 2

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada: ತ್ರಿದಲಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಮ್ । ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ ॥ 1॥ ತ್ರಿಶಾಕೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಅಚ್ಛಿದ್ರೈಃ...

Ads