Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: navavarnamaalaa

Home /

നവവര്ണമാലാ Lyrics in Malayalam: ||ശ്രീഃ|| || ശ്രീ സദാശിവബ്രഹ്മേന്ദ്രവിരചിതാ || ഓംകാരൈകനിരൂപ്യം പങ്കജഭവനാദിഭാവിതപദാബ്ജമ് | കിംകരകൈരവശശിനം ശംകരമേകം കലയേ|| ൧ || ഐന്ദ്രം പദമപി മനുതേ നൈവ വരം യസ്യ പദരജഃസ്പര്ശാത് | സാന്ദ്രസുഖോദധിമേകം ചന്ദ്രകലോത്തംസമീശമാസേവേ||…

navavarNamAlA Lyrics in English: ||shrIH|| || shrI sadAshivabrahmendravirachitA || o.nkAraikanirUpya.n pa~NkajabhavanAdibhAvitapadAbjam | ki.nkarakairavashashina.n sha.nkarameka.n kalaye|| 1 || aindra.n padamapi manute naiva vara.n yasya padarajaHsparshAt | sAndrasukhodadhimeka.n chandrakalotta.nsamIshamAseve||…