Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: pashupaty ashtaka

Home /

pashupati aShTakam Lyrics in English : dhyaanam.h . dhyaayennityaM maheshaM rajatagirinibhaM chaaruchandraavata.nsaM ratnaakalpojjvalaaN^gaM parashumR^igavaraabhiitihastaM prasannam.h . padmaasiinaM samantaatstutamamaragaNairvyaaghrakR^ittiM vasaanaM vishvaadyaM vishvabiijaM nikhilabhayaharaM paJNchavaktraM trinetram.h .. stotram pashupatiaShTakam…