Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shambava

Home /

shambhustotram Lyrics in English: nAnAyonisahasrakoTiShu muhuH sa.nbhUya sa.nbhUya tad\- garbhAvAsanirantaduHkhanivaha.n vaktu.n na shakya.n cha tat . bhUyo bhUya ihAnubhUya sutarA.n kaShTAni naShTo.asmyaha.n trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe…

शम्भुस्तोत्रम Lyrics in Marathi: नानायोनिसहस्रकोटिषु मुहुः संभूय संभूय तद\- गर्भावासनिरन्तदुःखनिवहं वक्तुं न शक्यं च तत . भूयो भूय इहानुभूय सुतरां कष्टानि नष्टो.अस्म्यहं त्राहि त्वं करुणातरङ्गितदृशा शंभो दयाम्भोनिधे…