Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shrI sadAshivabrahmendra

navavarNamAlA Lyrics in English: ||shrIH|| || shrI sadAshivabrahmendravirachitA || o.nkAraikanirUpya.n pa~NkajabhavanAdibhAvitapadAbjam | ki.nkarakairavashashina.n sha.nkarameka.n kalaye|| 1 || aindra.n padamapi manute naiva vara.n yasya padarajaHsparshAt | sAndrasukhodadhimeka.n chandrakalotta.nsamIshamAseve||…