Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: upanishad

Home /

Ganapati Upanishad gaNapatyupanishhat.h ya.n natvaa munayaH sarve nirvighna.n yaanti tatpadam.h . gaNeshopanishhadvedya.n tadbrahmaivaasmi sarvagam.h .. AUM bhadra.n karNebhiH shruNuyaama devaaH . bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH . sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhirvyashema devahita.n yadaayuaH…