Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Slokas / Vemana Satakam Lyrics in Kannada And English | Vemana Padyalu

Vemana Satakam Lyrics in Kannada And English | Vemana Padyalu

949 Views

Vemana Satakam was Written by yogi vemana.

Vemana Satakam Lyrics in Kannada:

ತಲಪುಲೋನ ಗಲುಗು ದಾ ದೈವಮೇ ಪ್ರೊದ್ದು
ತಲಚಿ ಚೂಡನತಕು ತತ್ವಮಗುನು
ವೂಱಕುಂಡ ನೇರ್ವುನುತ್ತಮ ಯೋಗಿರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 1 ||

ತನ ವಿರಕ್ತಿ ಯನೆಡಿ ದಾಸಿ ಚೇತನು ಜಿಕ್ಕಿ
ಮಿಗಿಲಿ ವೆಡಲವೇಕ ಮಿಣುಕುಚುನ್ನ
ನರುಡಿ ಕೇಡಮುಕ್ತಿ ವರಲೆಡಿ ಚೆಪ್ಪಡೀ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 2 ||

ತನದು ಮನಸುಚೇತ ದರ್ಕಿಂಚಿ ಜ್ಯೋತಿಷ
ಮೆಂತ ಚೇಸೇ ನನುಚು ನೆಂಚಿ ಚೂಚು,
ತನ ಯದೃಷ್ಟಮಂತ ದೈವ ಮೆಱುಂಗಡಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 3 ||

ಟೀಕ ವ್ರಾಸಿನಟ್ಲೇನೇಕುಲು ಪೆದ್ದಲು
ಲೋಕಮಂದು ಜೆಪ್ಪಿ ಮಂಚು
ಕಾಕುಲಟ್ಟಿ ಜನುಲ ಕಾನರೀ ಮರ್ಮಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 4 ||

yogi vemana

ಙ್ಞಾನಮೆನ್ನ ಗುರುವು ಙ್ಞಾನಹೈನ್ಯಮು ಬುದ್ಧಿ
ರೆಂಟಿನಂದು ರಿಮ್ಮರೇಚುನಪುಡು
ರಿಮ್ಮ ತೆಲಿಪೆನೇನಿ ರೆಂಡೊಕ ರೂಪುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 5 ||

ಜಾಣಲಮನಿ ಯಂದ್ರು ಚಪಲಾತ್ಮುಲಗುವಾರು
ತೆಲಿವಿಲೇಕ ತಮ್ಮುತೆಲಿಯಲೇರು
ಕಷ್ಟಮೈನ ಯಡವಿ ಗಾಸೀಲುಚುನ್ನಾರು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 6 ||

ಜನನ ಮರಣಮುಲನ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತುಲು
ಜಗಮುಲಂದು ನೆಂಡ ಜಗಮುಲುಂಡು
ನರುಡು ಜಗಮುನಂಟ ನಡುಬಾಟು ಕಾದೊಕೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 7 ||

ಛಾಯನನೊಸಗುಚೆಟ್ಲು ಸಾಧುವು ಬೋಧಟ್ಟು
ಲಡಗಿ ದರಿನಿಜೇರಿ ಪಡಯವಚ್ಚು
ನಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ದಾಟನದಿ ಪೋವುನಿದಿ ರಾಮ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 8 ||

ನರುಡೆಯೈನ ಲೇಕ ನಾರಾಯಣುಂಡೈನ
ತತ್ತ್ವಬದ್ಧುಡೈನ ದರಣಿ ನರಯ
ಮರಣಮುನ್ನದನುಚು ಮದಿನಿ ನಮ್ಮಗವಲೆ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 9 ||

ದ್ವಾರಂಬಂಧಮುನಕು ದಲುಪುಲು ಗಡಿಯಲು
ವಲೆನೆ ನೋಟಿಕೊಪ್ಪುಗಲ ನಿಯತುಲು
ಧರ್ಮಮೆರಿಗಿ ಪಲುಕ ಧನ್ಯುಂಡೌ ಭುವಿಲೋನ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 10 ||

ಬ್ರಹ್ಮಘಟಮು ಮೇನು ಪ್ರಾಣಂಬು ತಗಗಾಲಿ
ಮಿತ್ರಚಂದ್ರ ಶಿಖುಲು ನೇತ್ರಚಯಮು
ಮಱಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಮನಗ ಮಹಿಮೀದ ಲೇದಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 11 ||

ಯೋಗಿನನುಚು ಗೊಂತ ಯೋಗಮುಗೂರ್ಚಕ
ಜಗಮುನೆಲ್ಲಬಟ್ಟ ಚಂಪಿ ತಿನುಚು
ಧನಮು ಕೊಱಕು ವಾಡು ತಗವಾಡುಚುಂಡಿನ
ಯೋಗಿಕಾಡು ವಾಡೆ ಯೋಗು ವೇಮ! || 12 ||

ಅರ್ಧ ಯಂಕಣಮುನ ಕಾಧಾರಮೈನಟ್ಟಿ
ಯೊಂಟಿಮೇಡ ಗುಂಜು ನೊನರನಿಲ್ಪೆ
ನಿಂಟಿಕೊಕ ಮಗಂಡೆ ಯಿಲ್ಲಾಂಡ್ರುನೇದ್ಗುರು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 13 ||

ಅನ್ನದಾನಮುನಕು ನಧಿಕ ಸಂಪದಗಲ್ಗಿ
ಯಮರಲೋಕ ಪೂಜ್ಯುಡಗುನು ಮೀಱು
ಅನ್ನಮಗುನು ಬ್ರಹ್ಮಮದಿ ಕನಲೇರಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 14 ||

ಬೊಂದಿ ಯೆವರಿ ಸೊಮ್ಮು ಪೋಷಿಂಪಬಲುಮಾರು
ಪ್ರಾಣ ಮೆವರಿ ಸೊಮ್ಮು ಭಕ್ತಿಸೇಯ,
ಧನಮದೆವರಿಸೊಮ್ಮು ಧರ್ಮಮೆ ತನ ಸೊಮ್ಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 15 ||

ಪಂಡುವಲನ ಬುಟ್ಟೆ ಬರಗ ಪ್ರಪಂಚಮು
ಪಂಡುವಲನ ಬುಟ್ಟೆ ಪರಮು ನಿಹಮು
ಪಂಡು ಮೇಲೆಱಿಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಲಾದುಡಿಲಲೋನ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 16 ||

ತಪಮುವೇಲ? ಯರಯ ಧಾತ್ರಿಜನುಲಕೆಲ್ಲ
ನೊನರ ಶಿವುನಿ ಜೂಡ ನುಪಮ ಗಲದು
ಮನಸು ಚದರನೀಕ ಮಹಿಲೋನ ಜೂಡರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 17 ||

ತನಗುಣಮು ತನಕು ನುಂಡಗ
ನೆನಯಂಗಾ ನೋರುನಿ ಗುಣಮು ನೆಂಚುನು ಮದಿಲೋ
ದನ ಗುಣಮು ತೆಲಿಯ ಕನ್ಯುನಿ
ಬನಿಗೊನಿ ದೂಷಿಂಚುವಾಡು ವ್ಯರ್ಥುಡು ವೇಮ! || 18 ||

ಜಾಲಿನೊಂದರಾದು ಜವದಾಟಿ ಕನರಾದು
ಅದಿ ಮೂಲಮೈನ ಆತ್ಮಮಱುಗು
ಪೋರಿಚೇರಿ ಪೊಂದಿ ಪೂರ್ಣಮು ನಂದುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 19 ||

ಜಾತಿ, ಮತಮು ವಿಡಿಚಿ ಚನಿ ಯೋಗಿಕಾಮೇಲು
ಜಾತಿತೋ ನೆಯುನ್ನ ನೀತಿವಲದೆ
ಮತಮುಬಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಮಾನಕುಂಟ ಕೊಱಂತ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 20 ||

ನೀವನಿನನು ನೇನನಿನನು
ಭಾವಮ್ಮುನ ನೆಱುಕಯೊಕ್ಕ ಪದ್ಧತಿಯಗುನಾ
ಭಾವಂಬು ದೆಲಿಸಿ ಮದಿನಿ
ರ್ಭಾವಮುಗಾ ನಿನ್ನು ಗನುಟ ಪರಮಗು ವೇಮ! || 21 ||

ನೀಳ್ಲ ಮುನುಗುನೇಲ? ನಿಧುಲ ಮೆಟ್ಟಗನೇಲ
ಮೊನಸಿ ವೇಲ್ಪುಲಕುನು ಮ್ರೊಕ್ಕನೇಲ
ಕಪಟ ಕಲ್ಮಷಮುಲು ಕಡುಪುಲೋ ನುಂಡಗಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 22 ||

ಪಂಚ ಮುಖಮುಲಂದು ಬಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜನಿಂಚೆ
ಪಂಚ ವರ್ಣಮುಲನು ಪ್ರಬಲೆ ಜಗಮು
ಪಂಚಮುಖುನಿ ಮೀರು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಚೇಯುಂಡೀ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 23 ||

ನೇಯಿ ವೆನ್ನ ಕಾಚಿ ನೀಡನೇ ಯುಂಚಿನ
ಬೇರಿ ಗಟ್ಟಿಪಡುನು ಪೆರುಗುರೀತಿ
ಪೋರಿಪೋರಿ ಮದಿನಿ ಪೋನೀಕ ಪಟ್ಟುಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 24 ||

ಮಂಟಿಕುಂಡವಂಟಿ ಮಾಯ ಶರೀರಂಬು
ಚಚ್ಚುನೆನ್ನಡೈನ, ಚಾವದಾತ್ಮ
ಘಟಮುಲೆನ್ನಿಯೈನ ಗಗನಮೊಕ್ಕಟೇಗದಾ,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 25 ||

ಮಂಟ ಲೋಹಮಂದು ಮ್ರಾಕುಲ ಶಿಲಲಂದು
ಪಟಮುಲಂದು ಗೋಡಪ್ರತಿಮಲಂದು
ತನ್ನುದೆಲಿಯು ಕೊಱಕುದಗುಲದಾ ಪರಮಾತ್ಮ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 26 ||

ನಿಮಿಷಮೈನನು ಮದಿ ನಿಲ್ಚಿ ನಿರ್ಮಲಮುಗ
ಲಿಂಗ ಜೀವಾವೇಶುಲನು ಗಾಂಚಿ ಭಂಗಪಡಕ
ಪೂಜ ಮದಿಯಂದು ಜೇರುಟ ಪೂರ್ಣಪದವಿ
ಪರಮು ಗೋರಿನ ನಿದಿಚೇಯ ಬಾಗು ವೇಮ! || 27 ||

ಧೂಮಾದುಲ ನಾವೃತಮೈ
ವ್ಯೋಮಂಬುನಕೆಗನಿ ಕಲಿಯು ನುಪಮುಲು ತನಲೋ
ಶ್ರೀಮಿಂಚು ಶಿವುನಿ ಜೇರುನು
ಗಾಮಾದುಲ ಗಲಿಯಡತಡು ಘನಮುಗ ವೇಮ! || 28 ||

ಪಗಲುಡುಗ ನಾಸಲುಡುಗುನು
ವಗಪುಡುಗಂ ಗೋರ್ಕೆಲುಡುಗು ವಡಿ ಜನ್ಮಂಬುಲ್
ತಗುಲುಡುಗು ಭೋಗಮುಡಿಗಿನ
ತ್ರಿಗುಣಂಬುನು ನಡುಗ ಮುಕ್ತಿ ತೆರುವಗು ವೇಮ! || 29 ||

ಪಾಲ ನೀಟಿ ಕಲತ ಪರಮಹಂಸ ಮೆಱುಗುನು
ನೀರು ಪಾಲು ನೆಟ್ಲು ನೇರ್ಚುನೆಮಲಿ
ಲಙ್ಞುಡೈನ ಹೀನುಡಲ ಶಿವು ನೆಱುಗುನಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 30 ||

ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಲೇದೇ ಪುಡಮಿನಿ ಜನುಲೆಲ್ಲ
ಪುಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಲೇದೆ ಪೂರ್ವುಲೆವರು
ಪುಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟುಟೆಲ್ಲ ವಟ್ಟಿ ಭ್ರಾಂತುಲು ಸುಮೀ,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 31 ||

ಪರುಲ ವಿತ್ತಮಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ವಾಸಿನಯಟ್ಟಿ
ಪುರುಷುಡವನಿಲೋನ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ
ಪರುಲ ವಿತ್ತಮರಯ ಪಾಪಸಂಚಿತಮಗು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 32 ||

ಪರಧನಂಬುಲಕುನು ಪ್ರಾಣಮುಲಿಚ್ಚುನು
ಸತ್ಯಮಂತಲೇಕ ಜಾರಡಗುನು
ದ್ವಿಜುಲಮಂಚು ನಿಂತ್ರುತೇಜಮಿಂಚುಕಲೇದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 33 ||

ನೋರು ಪಲಕವಚ್ಚು ನುಡಿ ವ್ರಾಯಗರಾದು
ವ್ರಾತಕನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ವಲವದನ್ನ
ಪರಗಲೇನಿ ವ್ರಾತ ಭಂಗ ಪಾಟುಂದೆಚ್ಚು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 34 ||

ನಿಜಮಾಕಲ್ಲ ರೆಂಡು ನೀಲಕಂಠುಡೆಱುಂಗು
ನಿಜಮುಲಾಡಕುನ್ನ ನೀತಿದಪ್ಪು
ನಿಜಮುಲಾಡುನಪುಡು ನೀ ರೂಪಮನವಚ್ಚು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 35 ||

ದಶಗಲಾರಿನೆಲ್ಲ ದಮ ಬಂಧುವು ಲಟಂಡ್ರು
ದಶಯಲೇಮಿ ನೆಂತ್ರು ತಕ್ಕುವಗನು
ದಶಯನ ಗಮ ಧನ ದಶಮೊಕ್ಕಟೇ ದಶ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 36 ||

ತಾಮಸಿಂಚಿ ಚೇಯದಗ ದೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಂಬು
ವೇಗಿರಿಂಪ ನದಿಯು ವಿಷಮಗುನು
ಪಚ್ಚಿಕಾಯದೆಚ್ಚಿ ಪಡವೇಯ ಫಲಮೌನೇ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 37 ||

ತಲ್ಲಿಬಿಡ್ಡಲಕುನು ತಗವು ಪುಟ್ಟಿಂಚೆಡಿ
ಧನಮು ಸುಖಮು ಗೂರ್ಚುನನಿ ಗಡಿಂತ್ರು
ಕಾನಿ ಯೆಲ್ಲಯೆಡಲ ಘನ ದುಃಖನ್‍ದಮದಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 38 ||

ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲೆನ್ನದಗು ತೊಲಿ ಗುರುವುಲು
ಪಾರ್ವತೀಭವು ಲಿಲಬರಮಗುರುಲು
ಕೂಲಿವಾಂಡ್ರ ಜಗತಿ ಗುರುಲನ ದ್ರೋಹಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 39 ||

ತಾಮಸಿಂಚಿ ಚೇಯದಗ ದೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಂಬು
ವೇಗಿರಿಂಪ ನದಿಯು ವಿಷಮಗುನು
ಪಚ್ಚಿಕಾಯದೆಚ್ಚಿ ಪಡವೇಯ ಫಲಮೌನೇ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 40 ||

ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಲೇದೇ ಪುಡಮಿನಿ ಜನುಲೆಲ್ಲ
ಪುಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಲೇದೆ ಪೂರ್ವುಲೆವರು
ಪುಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟುಟೆಲ್ಲ ವಟ್ಟಿ ಭ್ರಾಂತುಲು ಸುಮೀ,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 41 ||

ಪೆಟ್ಟಿಪೋಯಲೇನಿ ವಟ್ಟಿ ದೇಬೆಲು ಭೂಮಿ
ಬುಟ್ಟಿರೇಮಿ ವಾರು ಗಿಟ್ಟರೇಮಿ
ಪುಟ್ಟಲೋನಿ ಚೆದಲು ಪುಟ್ಟದಾ ಗಿಟ್ಟದಾ!
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 42 ||

ಲೋಕಮಂದುಬುಟ್ಟಿ ಲೋಕಮಂದೆ ಪೆರಿಗಿ
ಲೋಕ ವಿಭವಮೋರ್ವಲೇಕ ಜನುಡು
ಲೋಕಮಂದು ಜನಿಕಿ ಲೋಬಡಿ ಚೆಡಿಪೋವುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 43 ||

ಮದಿ ಗಲಿಗಿನ ಪೂಜ ಮದನಾರಿ ಮೆಚ್ಚುನು
ಮನಸು ನಿಲ್ಸಿನಂತ ಮಹಿತುಡಗುನು
ಮನಸುಲೇನಿ ಪೂಜ ಮಟ್ಟಿ ಸಮಾನಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 44 ||

ತಾಮುನು ಜನುಲೇಮನು ಕೊನ
ಬೂನುದುರೋ ದಾನಿ ಸರಸಿ ಪೊಂದಿನ ಜಡನೀ,
ರಾನಿ ಪಧಂಬುನ ನಡಿಚಿನ
ದಾನನೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮುಡಂಡ್ರು ತನ್ನಿಟ ವೇಮ! || 45 ||

ಮದಮು ವಲನ ಗಲುಗು ಮಾಟಲು ಮಱಿಪಲ್ಕಿ
ಮ್ರುಚ್ಚು ಸದ್ದುಲನೊಗಿ ಮೋಸಪುಚ್ಚಿ
ಕಾಸುರಾಬೆನಗೆಡು ಕಷ್ಠುಂಡು ಗುರುಡೌನೇ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 46 ||

ಮನಸೇ ಮಾಯಾ ಮೃಗಮೌ
ಮನನೇಮಿಟಿ ಪೈಕಿಗಾನೀ ಮಣಿಪೋನೀಕಾ
ಮನಸುನ ಮನಸುನು ಜಂಪಿನ
ಮನಂದೇ ಮುಕ್ತಿಗಲದು ಮಹಿಲೋ ವೇಮ! || 47 ||

ಮಂತ್ರಮೊಕಟಿ ಚೆಪ್ಪಿ ಮಱಿ ದೇವತಾರ್ಚನ
ಚೇಸಿ ತಮಕುಗರುಣಚೆಂದಿನದನಿ
ವೇದಪಠನ ಚೇಸಿ ವೆಱ್ಱುಲೈ ಪೋದುರು,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 48 ||

ಮಠಮುಲೋನಿಯೋಗಿ ಮಾಯಲನ್ನಿಯುಗೋಸಿ
ಘಟಮುಲೋನ ನುನ್ನ ಘನುನಿದೆಲಿಸಿ
ಮಾಟ ಮಾಟಕುಗುರು ಮರುವಕ ತೆಲುಪುರಾ,
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 49 ||

ತಿರಿಗಿ ವಚ್ಚುವೇಳ ಮರಲಿಪೋಯೆಡಿ ವೇಳ
ವೆಂಟ ದೇರು ಧನಮು ವಂಟಬೋರು
ತೊನೆಟಕು ಜನುನೊ ಧನಮೆಂದು ಬೋವುನೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 50 ||

ಆಶಯನೆಡು ದಾನಿ ಗೋಸಿವೇಯಗಾಲೇಕ
ಮೊಹಬುದ್ದಿ ವಲನ ಮುನುಗುವಾರು
ಕಾಶಿವಾಸುಲೈನ ಗನಬೋರು ಮೋಕ್ಷಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 51 ||

ಚಿತ್ತಮನೇಡಿ ವೇರೇ ಶಿಥಿಲಮೈನಪ್ಪುಡೇ
ಪ್ರಕೃತಿ ಯನೆಡಿ ಚೆಟ್ಟು ಪಡುನು ಪಿದಪ
ಗೋರ್ಕುಲನೆಡಿ ಪೆದ್ದಕೊಮ್ಮಲೆಂಡುನು ಗದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 52 ||

ಭೋಗಂಬುಲ ಕಾಶಿಂಪಕ
ರಾಗದ್ವೇಷಂಬು ರಂಗುಡದಮಲೋ
ವೇಗಮೆ ಮೋಕ್ಷ ಪದಂಬುನು
ರಾಗನು ನಾತಂಡು ಯೋಗಿರಾಯುಡು ವೇಮ! || 53 ||

ಚನುವಾರೆಲ್ಲನು ಜನುಲಂ
ಜನಿಪೋಯಿನ ವಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಸತ್ಕಥಲೆಲ್ಲನ್
ವಿನವಲೆ ಗನವಲೆ ಮನವಲೆ
ನನಿ ಮಷುಲಕು ದೆಲುಸಗೂಡ ದಂತ್ಯಮು ವೇಮ! || 54 ||

ಆಶಯನೆಡಿ ತ್ರಾಳ್ಳ ನಖಿಲ ಜನಂಬುಲು
ಕಟ್ಟುಪಡುಚು ಮುಕ್ತಿಗಾನರೈರಿ
ಙ್ಞಾನಖಡ್ಗಮುನನು ಖಂಡಿಂಪ ರಾದೊಕೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 55 ||

ಅತಿಥಿ ರಾಕ ಚೂಚಿ ಯದಲಿಂಚಿ ಪಡವೈಚಿ
ಕಠಿನ ಚಿತುಲಗುಚು ಗಾನಲೇರು
ಕರ್ಮಮುನಕು ಮುಂದು ಧರ್ಮಮು ಗಾನರೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 56 ||

ತನು ವಲಚಿನ ದಾವಲಚುನು ತನು
ವಲವಕ ಯುನ್ನನೆನಡು ತಾವಲವ ಡಿಲನ್
ತನದು ಪಟಾಟೋಪಂಬುಲು ತನ
ಮಾಯಲು ಪನಿಕಿರಾವು ಧರಲೋನ ವೇಮ! || 57 ||

ಮಾಟಲಾಡ ವಚ್ಚು ಮನಸು ನಿಲ್ವಗಲೇದು
ತೆಲುಪವಚ್ಚು ದನ್ನು ತೆಲಿಯಲೇದು
ಸುರಿಯಬಟ್ಟವಚ್ಚು ಶೂರುಡು ಕಾಲೇಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 58 ||

ತನಕೇನಾಡು ಸುಭಿಕ್ಷಮು
ತನಕೇನಾಡುನು ಭಗಂಬು ತನರವಯುನಂ
ಚುನು ತನ ದಶಕೈ ಯೆಲ್ಲೆಡ
ಮನಸಂದುನ ಜಿವುಕುಚುಂಡು ಮಹಿಲೋ ವೇಮ! || 59 ||

ಎಂಡಿನ ಮಾ ನೊಕಟಡವಿನಿ
ಮಂಡಿನ ನಂದಗ್ನಿ ಪುಟ್ಟಿ ಯೂಡ್ಚುನು ಚೆಟ್ಲನ್
ದಂಡಿಗಲ ವಂಶಮೆಲ್ಲನು
ಚಂಡಾಲುಂಡೊಕಡು ಪುಟ್ಟಿ ಚದುಪುನು ವೇಮ! || 60 ||

ನಿಜಮು ತೆಲಿಸಿಯುನ್ನ ಸುಜಿನುಡಾನಿಜಮುನೆ
ಪಲುಕವಲಯುಗಾನಿ ಪರುಲಕೊರಕು
ಚಾವಕೂಡ ದಿಂಕ ನೋಪದವ್ಯಂ ಪಲ್ಕ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 61 ||

ತಾಮುನು ಜನುಲೇಮನು ಕೊನ
ಬೂನುದುರೋ ದಾನಿ ಸರಸಿ ಪೊಂದಿನ ಜಡನೀ,
ರಾನಿ ಪಧಂಬುನ ನಡಿಚಿನ
ದಾನನೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮುಡಂಡ್ರು ತನ್ನಿಟ ವೇಮ! || 62 ||

ವಿನಿಯು ವಿನಕಯುಂಡು ಕನಿಯು ಗನಕ ಯುಂಡು
ತಲಚಿ ತಲಪಕುಂಡು ತಾನು ಯೋಗಿ
ಮನುಜವರುಲಚೇತ ಮಣಿಪೂಜ ಗೊನುಚುಂಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 63 ||

ವೆನ್ನ ಚೇತಬಟ್ಟಿ ವಿವರಂಬು ತೆಲಿಯಕ
ಘೃತಮು ಕೋರುನಟ್ಟಿ ಯತನಿ ಭಂಡಿ
ತಾನು ದೈವಮಯ್ಯು ದೈವಂಬು ದಲಚುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 64 ||

ರೂಪುವಂಕ ಪೇರು ರೂಢಿಗಾ ನಿಲುಚುನು
ಪೇರುವಂಕ ಕ್ರಿಯಲು ಪೆನಗುಚುಂಡು
ನಾಶಮೌನು ತುದಕು ನಾಮರೂಪ ಕ್ರಿಯಲ್
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 65 ||

ಲೋಭಮೋಹಮುಲನು ಪ್ರಾಭವಮುಲು ತಪ್ಪು
ತಲಚಿನ ಪನುಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿ ಚನುನು
ತಾನೊಕಟಿ ದಲಚಿನ ದೈವಮೊಂಡಗುಚುಂಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 66 ||

ಶಾಂತಮೇ ಜನುಲನು ಜಯಮುನೊಂದಿಂಚುನು
ಶಾಂತಮುನನೆ ಗುರುವು ಜಾಡ ತೆಲಿಯು
ಶಾಂತ ಭಾವ ಮಹಿಮ ಜರ್ಚಿಂಪಲೇಮಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 67 ||

ವೇಷಧಾರಿನೆಪುಡು ವಿಶ್ವಸಿಂಪಗರಾದು
ವೇಷದೋಷಮುಲೊಕ ವಿಧಯೆ ಯಗುನು
ರಟ್ಟುಕಾದೆ ಮುನುಪು ರಾವಣು ವೇಷಂಬು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 68 ||

ಇಂಗಲಂಬು ತೋಡ ನಿಲ ಸಲ್ಪುತೋಡನು
ಪರುನಿ ಯಾಲಿತೋಡ ಪತಿತುತೋಡ
ಸರಸಮಾಡುಟೆಲ್ಲ ಚಾವುಕು ಮೂಲಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 69 ||

ಐಕಮತ್ಯಮೊಕ್ಕ ಟಾವಶ್ಯಕಂ ಬೆಪ್ಡು
ದಾನಿ ಬಲಿಮಿ ನೆಂತಯೈನ ಗೂಡು
ಗಡ್ಡಿ ವೆಂಟ ಬೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟರಾ ಯೇನುಂಗು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 70 ||

ತಾಮಸಿಂಚಿ ಚೇಯದಗದೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಂಬು
ವೇಗಿರಿಂಪ ನದಿಯು ವಿಷಮಗುನು
ಪಚ್ಚಿಕಾಯದೆಚ್ಚಿ ಪಡವೇಯ ಫಲಮೌನಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 71 ||

ತಲ್ಲೀ ಬಿಡ್ಡಲಕು ತಗವು ಪುಟ್ಟಿಂಚೆಡಿ
ಧನಮು ಸುಖಮು ಗೂರ್ಚುನನಿ ಗಡಿಂತ್ರು
ಕಾನೀಯೆಲ್ಲ ಯೆಡಲ ಘನ ದುಃಖಕರಮದಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 72 ||

ದೊಂಗಮಾಟಲಾಡ ದೊರುಕುನೆ ಮೋಕ್ಷಮು
ಚೇತಗಾನಿ ಪಲುಕು ಚೇಟುದೆಚ್ಚು
ಗುರುವುಪದ್ದು ಕಾದು ಗುನಹೈನ್ಯ ಮದಿಯಗು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 73 ||

ನಲುಗುರು ಕಲ ಚೋಟನು ದಾ
ದಲ ಚೂಪುಚು ಮೆಲಗುಚುಂಡಿ ಧನ್ಯಾತ ಗನಗಾ
ದಲಚೆಡಿ ಯಾತಡು ನಿಚ್ಚಲು
ಗಲ ಮಾಟಲೇ ಪಲುಕುಚುಂಡಗಾ ದಗು ವೇಮ! || 74 ||

ನಡುಚುನಿಚ್ಚು ನತನಿ ಬತ್ತೆಮಿಚ್ಚಿನ ವಾನಿ
ಕಡುಪು ಚಲ್ಲಜೇಸಿ ಘನತ ವಿಡುಚು
ನಡುಪ ನೇರ ನೇರ ನತಡು ನಾಲಿ ಮುಚ್ಚೇಗದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 75 ||

ಪದುಗುರಾಡುಮಾಟ ಪಾಡಿಯೈ ಧರಜೆಲ್ಲು
ನೊಕ್ಕಡಾಡುಮಾಟ ಯೆಕ್ಕದೆಂದು
ವೂರಕುಂಡು ವಾನಿ ಕೂರೆಲ್ಲ ನೋಪದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 76 ||

ಪತಕ ಮಂದು ನೊಪ್ಪು ಪಲು ರತ್ನಮುಲ ಪೆಂಪು
ಬಂಗರಂದು ಕೂರ್ಪ ಬರುವು ಗನುನು
ಗಾನಿ ಯಿತರ ಲೋಹಮೈನ ಹೀನಮು ಗಾದೆ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 77 ||

ಜನ್ನಮುಲನು ಮರಿಯು ಜನ್ನಿಯಲ ನನೇಕ
ಮುಲ ನೊನರ್ಚಿಯುನ್ನ ಫಲಮುಕಾನ
ರಾಕ ಯುಂಡು ನೀತಿ ಲೇಕುನ್ನ ಮಾತ್ರಾನ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 78 ||

ತಪ್ಪು ಪಲುಕು ಪಲಿಕಿ ತಾತೋಟ ಚೇಸಿನ
ಕೂಡಿಯುನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ರುಂಗಿಪೋವು
ನೋಟಿಕುಂಡ ನೀಳ್ಳು ನೊನರಗಾ ನಿಲುಚುನಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 79 ||

ಭೂಮಿ ನಾದಿ ಯನಿನ ಭೂಮಿ ಫಕ್ಕುನ ನವ್ವು
ದಾನ ಹೀನುಂ ಜೂಚಿ ಧನಮು ನವ್ವು
ಕದನ ಭೀತುಂ ಜೂಚಿ ಕಾಲುಂಡು ನವ್ವುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 80 ||

ನೀತಿ ಜ್ಯೋತಿಲೇಕ ನಿರ್ಮಲಂಬಗು ನೇದಿ
ಎಟ್ಲು ಕಲಗುಬರ ಮದೆಂತಯೈನ
ಧನಮು ಗಲಿಗಿಯುನ್ನ ದೈವಂಬು ಗಲುಗದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 81 ||

ಪಗಯುಡಗು ಗೋಪಮುಡಿಗಿನ
ಪಗಯುಡುಗನ್‌ ಕೋರ್ಕೆಲುಡುಗು ಬರಜನ್ಮಂಪುಂ
ದಗುಲುಡುಗು ಭೇದಮುಡಿಗಿನ
ತ್ರಿಗುಣಮು ಲುಡುಗಂಗ ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರಮಗು ವೇಮ! || 82 ||

ಪಪ್ಪುಲೇನಿ ಕೂಡು ಪರುಲಕೋಸಹ್ಯಮೇ
ಯುಪ್ಪುಲೇನಿ ವಾಡೆ ಯಧಿಕ ಬಲುಡು
ಮುಪ್ಪುಲೇನಿ ವಾಡು ಮೊದಟಿ ಸುಜ್ಜಾನಿರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 83 ||

ನಿಕ್ಕಮೈನ ಮಂಚಿ ನೀಲಮೊಕ್ಕಟಿ ಚಾಲು
ತಳುಕು ಬೆಳುಕು ರಾಲು ತಟ್ಟೆಡೇಲ
ಚದುವ ಪದ್ಯಮರಯ ಜಾಲದಾ ಯೊಕ್ಕಟಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 84 ||

ಪರುಲ ದತ್ತಮೊಪ್ಪಿ ಪಾಲನಚೇಸಿನ
ನಿಲ ಸ್ವದತ್ತಮುನಕು ವಿನು ಮಡಿಯಗು
ನವನಿ ಪರುಲ ದತ್ತ ಮಹಪರಿಂಪಗ ರಾದು
ವಿಶ್ವಧಾಬಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 85 ||

ನಿಜಮುಲಾಡು ವಾನಿ ನಿಂದಿಂಚು ಜಗಮೆಲ್ಲ
ನಿಜಮು ಬಲ್ಕರಾದು ನೀಚುಲಕಡ
ನಿಜ ಮಹಾತ್ಮುಗೂಡ ನಿಜಮಾಡವಲಯುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 86 ||

ಪದುಗುರಾಡುಮಾಟ ಪಾಡಿಯೈ ಧರಜೆಲ್ಲು
ನೊಕ್ಕಡಾಡುಮಾಟ ಯೆಕ್ಕದೆಂದು
ವೂರಕುಂಡು ವಾನಿ ಕೂರೆಲ್ಲ ನೋಪದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 87 ||

ಪರುಲ ಮೇಲು ಚೂಚಿ ಪಲುಗಾಕಿ ವಲೆ ನೆಪ್ಪು
ವಟ್ಟಿ ಮಾಟಲಾಡು ವಾಡಧಮುಡು
ಅಟ್ಟಿ ವಾನಿ ಬ್ರತುಕು ಟದಿಯೇಲ ಮಂಟಿಕಾ
ವಿಶ್ವಧಾಬಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 88 ||

ಭಯಮಂತಯು ದೇಹಮುನಕೆ
ಭಯ ಮುಡಿಗಿನ ನಿಶ್ಚಯಂಬು ಪರಮಾತ್ಮುನಕೇ
ಲಯಮಂತಯು ಜೀವುನಕೇ
ಜಯಮಾತ್ಮಕು ನನುಚು ಜಗತಿಂ ಜಾಟುರ ವೇಮ! || 89 ||

ಭೂಮಿ ನಾದಿ ಯನಿನ ಭೂಮಿ ಫಕ್ಕುನ ನವ್ವು
ದಾನ ಹೀನುಂ ಜೂಚಿ ಧನಮು ನವ್ವು
ಕದನ ಭೀತುಂ ಜೂಚಿ ಕಾಲುಂಡು ನವ್ವುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 90 ||

ಮಾಟಜೆಪ್ಪ ವಿನನಿ ಮನುಜುಡು ಮೂರ್ಖುಡು
ಮಾಟ ವಿನ್ನ ನರುಡು ಮಾನುಡಗುನು
ಮಾಟ ವಿನಗ ಜೆಪ್ಪ ಮಾನುಟ ಕೂಡದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 91 ||

ಮನಸು ತೆಲಿಸಿ ಯೊಕನಿ ಮಾಟಕು ಬ್ರತಿಚೆಪ್ಪ
ಸಂತಸಿಂಚು ನತಡು ಚಾಲಮೆಚ್ಚು
ಮನಸು ದೆಲಿಯಕುನ್ನಡನಿಯುಚು ನನುನೇದೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 92 ||

ಆಲಿಮಾಟಲು ವಿನಿ ಅನ್ನದಮ್ಮುಲ ರೋಸಿ
ವೇರೇಪೋವುವಾಡು ವೆರ್ರಿವಾಡು
ಕುಕ್ಕತೋಕ ಪಟ್ಟಿ ಗೋದಾರೀದಿನಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 93 ||

ಙ್ಞಾನಿಯೈನವಾನಿ ಮಾನಕ ಪೂಜಿಂಚು
ಮನುಜುಡೆಪ್ಪುಡು ಪರಮುನನು ಮುದಂಬು
ಸುಖಮುನಂದುಚುಂಡುಸೂರುಲು ಮೆಚ್ಚಗ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 94 ||

ಹಾನಿ ಕಲುಗಬೋದು ಹರಿಮದಿ ನೆಂಚೆಡು
ವಾನಿ ಕಬ್ದು ಪರಮು ವಸುಧಯಂದು
ಪೂನಿ ನಿಷ್ಠಮೀರಿ ಪೊದಲಕ ಯುಂಡುಮು
ವಿಶ್ವರಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 95 ||

ಅಲ್ಪುಡೆಪ್ಪುಡು ಪಲುಕು ನಾಡಂಬರಮುಗಾನು
ಸಜ್ಜನುಂಡು ಪಲುಕು ಚಲ್ಲಗಾನು
ಕಂಚು ಮೋಗಿನಟ್ಲು ಕನಕಂಬು ಮೋಗುನಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 96 ||

ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮರಯ ನನ್ಯಾಯಮುನ ದಿಂಚು
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊಸಗು ರುಗ್ಮತಂಬು
ಜ್ಯೋತಿಷಮು ಜನಮುಲ ನೀತುಲ ದಪ್ಪಿಂಚು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 97 ||

ದೇವುಡನಗ ವೇರೇ ದೇಶಮುಂದುನ್ನಾಡೆ
ದೇಹಿತೋಡ ನೆಪುಡು ದೇಹಮಂದೆ
ವಾಹನಮುಲನೆಕ್ಕಿ ಪಡಿದೋಲುಚುನ್ನಾಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 98 ||

ಭೂಮಿಲೋನ ಬುಟ್ಟು ಭೂಸಾರಮೆಲ್ಲನು
ತನುವುಲೋನ ಬುಟ್ಟು ತತ್ತ್ವಮೆಲ್ಲ
ಶ್ರಮಲೋನ ಬುಟ್ಟು ಸರ್ವಂಬು ತಾನೌನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 99 ||

ವ್ರಾತಕಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಮೀದು ದೈವಂಬು
ಚೇತಕಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಾತ ಲೇದು
ವ್ರಾತ ಕಜುಡು ಕರ್ತ ಚೇತಕು ದಾಕರ್ತ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 100 ||

ಚಿಪ್ಪಲೋನಬಡ್ಡ ಚಿನುಕು ಮುತ್ಯಂಬಯ್ಯೆ
ನೀಟ ಬಡ್ಡ ಚಿನುಕು ನೀಟ ಗಲಿಸೆ
ಬ್ರಾಪ್ತಿ ಗಲುಗು ಚೋಟ ಫಲಮೇಲ ತಪ್ಪುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 101 ||

ಇಂಟಿ ಇಂಟಿಲೋನನೀಶ್ವರುಡುಂಡಗ
ನಂಟಿ ಚೂಡಲೇಕ ಯಡವುಲಂದು
ನುಂಟ ಮೇಟಂಚುನುಂದುರಾ ಜೋಗುಲೈ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 102 ||

ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಕಲಿಗಿಚೇಸಿನ ಪುಣ್ಯಂಬು
ಕೊಂಚೆಮೈನ ನದಿಯು ಕೊದವಗಾದು
ವಿತ್ತನಂಬು ಮರ್ರಿ ವೃಕ್ಷಂಬುನಕು ನೆಂತೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 103 ||

ಅಗ್ನಿಬಾನಾ ಮೇಸಿ ಯಂಬುಧಿ ನಿಂಕಿಂಚು
ರಾಮುಡವಲಿ ಕೇಗ ರಾಕ, ನಿಲಿಚಿ
ಚೆಟ್ಲು ಗಿರುಲು ತೆಚ್ಚಿ ಸೇತುವು ಗಟ್ಟಡಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 104 ||

ಐದು ವೇಳ್ಲು ಬಲಿಮಿ ಹಸ್ತಂಬು ಪನಿಚೇಯು
ನಂ ದೊಕಂಡು ವಿಡ್ಡ ಪೊಂದು ಚೆಡುನು
ಸ್ವೀಯುಡೊಕಡು ವಿಡಿನ ಜೆಡುಕದಾ ಪನಿಬಲ್ಮಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 105 ||

ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ವಲನ ನಖಿಲಂಬ ತಾನಯ್ಯೆ
ಜೀವಬುದ್ಧಿ ವಲನ ಜೀವುಡಯ್ಯೆ
ಮೋಹಬುದ್ಧಿಲಯಮು ಮುಂದರ ಗನುಗೊನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 106 ||

ಗುಣಮುಲೋಗಲವಾನಿ ಕುಲಮೆಂಚಗಾನೇಲ
ಗುಣಮು ಕಲಿಗೆನೇನಿ ಕೋಟಿಸೇಯು
ಗಣಮುಲೇಕ ಯುನ್ನ ಗುಡ್ಡಿಗವ್ವಯುಲೇದು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 107 ||

ತಲ್ಲಿತಂಡ್ರುಲಂದು ದಯಲೇನಿ ಪುತ್ರುಂಡು
ಪುಟ್ಟನೇಮಿ? ವಾಡು ಗಿಟ್ಟನೇಮಿ?
ಪುಟ್ಟಲೋನಿ ಚೆದಲು ಪುಟ್ಟದಾ ಗಿಟ್ಟದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 108 ||

ಕೋಪಮುನ ಘನತ ಕೊಂಚೆಮೈಪೋವುನು
ಕೋಪಮುನನು ಗುಣಮು ಕೊರತಪಡುನು
ಕೋಪಮಣಚನೇನಿ ಕೋರಿಕಲೀಡೇರು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 109 ||

ಎಲುಗು ತೋಲು ತೆಚ್ಚಿ ಏಡಾದಿ ಯುತಿಕಿನಾ
ನಲುಪು ನಲುಪೇಕಾನಿ ತೆಲುಪುಕಾದು
ಕೊಯ್ಯಬೊಮ್ಮ ತೆಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟಿತೇ ಗುಣಿಯೋನೆ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 110 ||

ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿವಾನಿಕಧಿಕಾರಮಿಚ್ಚಿನ
ದೊಡ್ಡವಾರಿನೆಲ್ಲ ತೊಲಗಗೊಟ್ಟು
ಚೆಪ್ಪುದಿನೆಡು ಕುಕ್ಕ ಚೆರಕು ತೀಪೆರುಗುನಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 111 ||

ಪಟ್ಟುಪಟ್ಟರಾದು ಪಟ್ಟಿವಿಡುವರಾದು
ಪಟ್ಟೆನೇನಿ ಬಿಗಿಯ ಪಟ್ಟವಲಯು
ಪಟ್ಟುವಿಡುಟಕನ್ನಾ ಪಡಿಚಚ್ಚುಟೇಮೇಲು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 112 ||

ತುಮ್ಮಚೆಟ್ಟು ಮುಂಡ್ಲ ತೋಡನೇಪುಟ್ಟುನು
ವಿತ್ತುಲೊನನುಂಡು ವೆಡಲುನಟ್ಲು
ಮೂರ್ಖುನಕುನು ಬುದ್ಧಿ ಮುಂದುಗಾ ಬುಟ್ಟನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 113 ||

ಕಪಟಿ ವೇಷಮೂನಿ ಕಡಗಂಡ್ಲು ಪಡನೇಲ
ವಿಪಿನ ಭೂಮಿ ತಿರಿಗಿ ವಿಸುಗನೇಲ
ಯುಪಮುತೋನೇ ಮುಕ್ತಿ ಉನ್ನದಿ ಚೂಡರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿ ರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ || 114 ||

ಅನುವುಗಾನಿ ಚೋಟ ಅಧಿಕುಲಮನರಾದು
ಕೊಂಚೆಮುಂದುಟೆಲ್ಲ ಕೊದುವಕಾದು
ಕೊಂಡ ಯದ್ದಮಂದು ಕೊಂಚಮೈ ಉಂಡದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 115 ||

ಮನಸುಲೋನುನ್ನ ಮರ್ಮಮಂತ ಎರಿಗಿ
ಸ್ಥಿರಮು ಚೇಸಿ ಆತ್ಮ ತೇಟಪರಿಚಿ
ಘಟಮು ನಿಲ್ಪವಲಯು, ಘನತಲಿಂಕೇಟಿಕಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿ ರಾಮವಿನುರ ವೇಮ! || 116 ||

ಕದಲನೀಯಕುಂಡ ಗಟ್ಟಿಗಾ ಲಿಂಗಂಬು
ಕಟ್ಟಿವೇಯನೇಮಿ ಘನತ ಕಲುಗು
ಭಾವಮಂದು ಶಿವುನಿ ಭಾವಿಂಚಿ ಕಾನರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 117 ||

ಮೇಕ ಜಂಕಬೆಟ್ಟಿಮೆಲಗುಚು ಮಂದಲೋ
ಬ್ರಮನಿ ತಿರುಗು ಗೊಲ್ಲ ಪಗಿದಿಗಾನು
ದೇವುನೆರುಗಕ ಪರದವೇತಲ ದಲಚು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 118 ||

ತನ ಕುಲ ಗೋತ್ರಮು ಲಾಕೃತಿ
ತನ ಸಂಪದ ಕಲಿಮಿ ಬಲಿಮಿ ತನಕೇಲನಯಾ?
ತನ ವೆಂಟರಾವು ನಿಜಮಿದಿ
ತನ ಸತ್ಯಮೇ ತೋಡುವಚ್ಚು ತನತೋ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 119 ||

ಕಲಿಮಿಗಲ್ಗನೇಮಿ ಕರುಣ ಲೇಕುಂಡಿನ
ಕಲಿಮಿ ತಗುನೆ ದುಷ್ಟಕರ್ಮುಲಕುನು
ತೇನೆಗೂರ್ಪನೀಗ ತೆರುವುನ ಬೋವದಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 120 ||

ಎಂಡಿನ ಮಾನೊಕಟಡವಿನಿ
ಮಂಡಿನ ನಂದಗ್ನಿ ಪುಟ್ಟಿ ಯೂಡ್ಚುನು ಚೆಟ್ಲನ್
ದಂಡಿಗಲ ವಂಶಮೆಲ್ಲನು
ಚಂಡಾಲುಂಡೊಕಡು ಪುಟ್ಟಿ ಚದುವುನು ವೇಮ! || 121 ||

ಕನುಲು ಪೋವುವಾಡು ಕಾಳ್ಲು ಪೋಯಿನವಾಡು
ಉಭಯುಲರಯುಗೂಡಿ ಯುಂಡಿನಟ್ಲು
ಪೇದ ಪೇದ ಗೂಡಿ ಪೆನಗೊನಿ ಯುಂಡುನು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮಾ ವಿನುರ ವೇಮ! || 122 ||

ಮಾಟಲಾಡು ಗಲ್ಗು ಮರ್ಮಮುಲೆರಿಗಿನ
ಪಿನ್ನಪೆದ್ದತನಮು ಲೆನ್ನವಲದು
ಪಿನ್ನಚೇತಿ ದಿವ್ವೆ ಪೆದ್ದಗಾ ವೆಲಗದಾ?
ವಿಶ್ವಧಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 123 ||

ಕೊಂಡಮುಚ್ಚು ಪೆಂಡ್ಲಿಕಿ ಕೋತಿ ಪೇರಂಟಾಲು
ಮೊಂಡಿ ವಾನಿ ಹಿತುಡು ಬಂಡವಾಡು
ದುಂಡಗೀಡುನಕುನು ಕೊಂಡೆಡು ದಳವಾಯಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮಾ ವಿನುರ ವೇಮ! || 124 ||

ಝುಷಮು ನೀರು ವೆಡಲ ಜಚ್ಚುಟೇ ಸಿದ್ಧಮು
ನೀಟನುಂಡನೇನಿ ನಿಕ್ಕಿಪಡುನು
ಅಂಡತೊಲುಗು ನೆಡಲ ನಂದರ ಪನಿ ಅಟ್ಲೇ
ವಿಶ್ವದಾಭಿ ರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 125 ||

ತಲ್ಲಿಯೇಡ್ವ ವಿನಕ ತನಯಾಲು ವಗಚಿನ
ಜಾಲಿಪಡೆಡು ವಾಡು ಜಡುಡು ಸುಮ್ಮಿ
ತಾರತಮ್ಯ ಮೆರುಗನೇರನಿ ಪಶುವದಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 126 ||

ಪರುಲಮೇಲು ಚೂಸಿ ಪಲುಕಾಕಿ ವಲೆ
ವಟ್ಟಿಮಾಟಲಾಡು ವಾಡು ಅಧಮುಡು
ಅಟ್ಟಿವಾನಿ ಬತುಕುಟದಿ ಏಲ ಮಂಟಿಕಾ?
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 127 ||

ಗಂಗಿ ಗೋವುಪಾಲು ಗರಿಟಡೈನನು ಚಾಲು
ಕಡವೆಡೈನನು ನೇಮಿ ಖರಮುಪಾಲು
ಭಕ್ತಿಕಲ್ಗುಕೂಡು ಪಟ್ಟೆಡೈನನು ಚಾಲು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 128 ||

ಚಿಕ್ಕಿಯುನ್ನವೇಳ ಸಿಂಹಂಬುನೈನನು
ಬಕ್ಕ ಕುಕ್ಕಯೈನಾ ಬಾಧಸೇಯು
ಬಲಿಮಿಲೇನಿ ವೇಳ ಪಂತಮುಲು ಚೆಲ್ಲವು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 129 ||

ಪನಸತೊನಲಕನ್ನ ಪಂಚದಾರಲಕನ್ನ
ಜುಂಟಿತೇನೆಕನ್ನ ಜುನ್ನುಕನ್ನ
ಚೆಱುಕು ರಸಮುಕನ್ನ ಚೆಲುಲ ಮಾಟಲೆ ತೀಪಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 130 ||

ನಿಂಡುನದುಲು ಪಾರು ನಿಲಚಿ ಗಂಭೀರಮೈ
ವೆಱ್ರಿವಾಗು ಪಾಱು ವೇಗಬೊರ್ಲಿ
ಅಲ್ಪುಡಾಡುರೀತಿ ನಧಿಕುಂಡು ನಾಡುನಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 131 ||

ಉಪ್ಪುಲೇನಿಕೂರ ಯೊಪ್ಪದು ರುಚುಲಕು
ಪಪ್ಪುಲೇನಿ ತಿಂಡಿ ಫಲಮುಲೇದು
ಅಪ್ಪುಲೇನಿವಾಡೆ ಯಧಿಕ ಸಂಪನ್ನುಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 132 ||

ಪಸುಲ ವನ್ನೆ ವೇರು ಪಾಲೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟಿ
ಪುಷ್ಪಜಾತಿ ವೇರು ಪೂಜ ಒಕಟಿ
ದರ್ಶನಂಬುಲಾರು ದೈವಂಬು ಒಕ್ಕಟಿ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 133 ||

ಚಂಪದಗಿನ ಶತೃವು ತನಚೇತ
ಚಿಕ್ಕೆನೇನಿ ಕೀಡು ಚೇಯರಾದು
ಪೊಸಗ ಮೇಲು ಚೇಸಿ ಪೊಮ್ಮನುಟೇ ಮೇಲು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 134 ||

ಆಪದಗಲ ವೇಳ ಅರಸಿ ಬಂಧುವು ಜೂಡು
ಭಯಮು ವೇಳ ಜೂಡು ಬಂಟುತನಮು
ಪೇದವೇಳ ಜೂಡು ಪೆಂಡ್ಲಾಮು ಗುಣಮು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 135 ||

ಉಪ್ಪು ಕಪ್ಪುರಂಬು ಒಕ್ಕ ಪೋಲಿಕನುಂಡು
ಚೂಡ ಚೂಡ ರುಚುಲ ಜಾಡ ವೇರು
ಪುರುಷುಲಂದು ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷುಲು ವೇರಯ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 136 ||

ಆತ್ಮ ಶುದ್ದಿ ಲೇನಿ ಯಾಚಾರಮದಿಯೇಲ
ಭಾಂಡಶುದ್ದಿ ಲೇನಿ ಪಾಕ ಮೇಲ
ಚಿತ್ತಶುದ್ದಿಲೇನಿ ಶಿವಪೂಜಲೇಲರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 137 ||

ಯಿನುಮು ವಿರಗನೇನಿ ಯಿನುಮೂರು ಮುಮ್ಮಾರು
ಕಾಚಿಯೆತಕವಚ್ಚು ಗ್ರಮಮು ಗಾನು
ಮನಸು ವಿರಿಗೆನೇನಿ ಮರಿ ಚೇರ್ಚರಾದಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 138 ||

ಕುಂಡ ಕುಂಭಮನ್ನ ಕೊಂಡ ಪರ್ವತಮನ್ನ
ನುಪ್ಪು ಲವಣಮನ್ನ ನೊಕಟಿ ಕಾದೆ
ಭಾಷ ಲಿಟ್ಟೆ ವೇರು ಪರತತ್ವಮೊಕಟೆ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 139 ||

ಅನಗ ನನಗ ರಾಗ ಮತಿಶ ಯಿಲ್ಲುಚುನುಂಡು
ದಿನಗ ದಿನಗ ವೇಮು ತಿಯ್ಯನುಂಡು
ಸಾಧನಮುನ ಪನುಲು ಸಮಕೂರು ಧರಲೋನ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 140 ||

ಚೆಪ್ಪುಲೋನಿ ರಾಯಿ ಚೆವಿಲೋನಿ ಜೋರೀಗ
ಕಂಟಿಲೋನಿ ನಲುಸು ಕಾಲಿ ಮುಲ್ಲು
ಇಂಟಿಲೋನಿ ಪೋರು ನಿಂತಿಂತ ಗಾದಯಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 141 ||

ತಪ್ಪು ಲೆನ್ನುವಾರು ತಂಡೋಪ ತಂಡಂಬು
ಲುರ್ವಿ ಜನುಲಕೆಲ್ಲ ನುಂಡು ತಪ್ಪು
ತಪ್ಪು ಲೆನ್ನುವಾರು ತಮ ತಪ್ಪುಲೆರುಗರು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 142 ||

ಮಿರಪ ಗಿಂಜ ಚೂಡ ಮೀದ ನಲ್ಲಗನುಂಡು
ಕೊರಿಕಿ ಜೂಡಲೋನ ಜುರುಕುಮನುನು
ಸಜ್ಜನು ಲಗು ವಾರಿ ಸಾರ ಮಿಟ್ಲುಂಡು
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 143 ||

ಮೇಡಿಪಂಡು ಚೂಡ ಮೇಲಿಮೈ ಯುಂಡುನು
ಪೊಟ್ಟವಿಚ್ಚಿ ಚೂಡ ಪುರುಗುಲುಂಡು
ಪಿರಿಕಿವಾನಿ ಮದಿನಿ ಬಿಂಕಮೀಲಾಗುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 144 ||

ವೇರು ಪುರುಗು ಚೇರಿ ವೃಕ್ಷಂಬು ಜೆರುಚುನು
ಚೀಡಪುರುಗು ಚೇರಿ ಚೆಟ್ಟು ಜೆರಚು
ಕುತ್ಸಿತುಂಡು ಚೇರಿ ಗುಣವಂತು ಜೆರಚುರಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 145 ||

ವೇಷಭಾಷ ಲೆರಿಗಿ ಕಾಷಯವಸ್ತ್ರಮುಲ್
ಗಟ್ಟಗಾನೆ ಮುಕ್ತಿ ಗಲುಗಬೋದು
ತಲಲು ಬೋಡುಲೃನ ತಲಪುಲೂ ಬೋಡೂಲಾ
ವಿಶ್ವದಾಭಿರಾಮ ವಿನುರ ವೇಮ! || 146 ||

Vemana Satakam Lyrics in English:

talapulona galugu da daivame proddu
talaci cudanataku tatvamagunu
vurakunda nervunuttama yogira
visvadabhirama vinura vema! || 1 ||

tana virakti yanedi dasi cetanu jikki
migili vedalaveka minukucunna
narudi kedamukti varaledi ceppadi
visvadabhirama vinura vema! || 2 ||

tanadu manasuceta darkinci jyotisa
menta cese nanucu nenci cucu,
tana yadrstamanta daiva merungada?
visvadabhirama vinura vema! || 3 ||

tika vrasinatlenekulu peddalu
lokamandu jeppi mancu
kakulatti janula kanari marmamu
visvadabhirama vinura vema! || 4 ||

nnanamenna guruvu nnanahainyamu buddhi
rentinandu rimmarecunapudu
rimma telipeneni rendoka rupura
visvadabhirama vinura vema! || 5 ||

janalamani yandru capalatmulaguvaru
telivileka tammuteliyaleru
kastamaina yadavi gasilucunnaru
visvadabhirama vinura vema! || 6 ||

janana maranamulana svapna susuptulu
jagamulandu nenda jagamulundu
narudu jagamunanta nadubatu kadoko
visvadabhirama vinura vema! || 7 ||

chayananosagucetlu sadhuvu bodhattu
ladagi darinijeri padayavaccu
nattunittu datanadi povunidi rama
visvadabhirama vinura vema! || 8 ||

narudeyaina leka narayanundaina
tattvabaddhudaina darani naraya
maranamunnadanucu madini nammagavale
visvadabhirama vinura vema! || 9 ||

dvarambandhamunaku dalupulu gadiyalu
valene notikoppugala niyatulu
dharmamerigi paluka dhanyundau bhuvilona
visvadabhirama vinura vema! || 10 ||

brahmaghatamu menu pranambu tagagali
mitracandra sikhulu netracayamu
mariyu brahmamanaga mahimida ledaya
visvadabhirama vinura vema! || 11 ||

yoginanucu gonta yogamugurcaka
jagamunellabatta campi tinucu
dhanamu koraku vadu tagavaducundina
yogikadu vade yogu vema! || 12 ||

ardha yankanamuna kadharamainatti
yontimeda gunju nonaranilpe
nintikoka magande yillandrunedguru
visvadabhirama vinura vema! || 13 ||

annadanamunaku nadhika sampadagalgi
yamaraloka pujyudagunu miru
annamagunu brahmamadi kanaleraya
visvadabhirama vinura vema! || 14 ||

bondi yevari sommu posimpabalumaru
prana mevari sommu bhaktiseya,
dhanamadevarisommu dharmame tana sommu
visvadabhirama vinura vema! || 15 ||

panduvalana butte baraga prapancamu
panduvalana butte paramu nihamu
pandu meleringe brahladudilalona
visvadabhirama vinura vema! || 16 ||

tapamuvela? yaraya dhatrijanulakella
nonara sivuni juda nupama galadu
manasu cadaranika mahilona judara
visvadabhirama vinura vema! || 17 ||

tanagunamu tanaku nundaga
nenayanga noruni gunamu nencunu madilo
dana gunamu teliya kanyuni
banigoni dusincuvadu vyarthudu vema! || 18 ||

jalinondaradu javadati kanaradu
adi mulamaina atmamarugu
poriceri pondi purnamu nandura
visvadabhirama vinura vema! || 19 ||

jati, matamu vidici cani yogikamelu
jatito neyunna nitivalade
matamubatti jati manakunta koranta
visvadabhirama vinura vema! || 20 ||

nivaninanu nenaninanu
bhavammuna nerukayokka paddhatiyaguna
bhavambu delisi madini
rbhavamuga ninnu ganuta paramagu vema! || 21 ||

nilla munugunela? nidhula mettaganela
monasi velpulakunu mrokkanela
kapata kalmasamulu kadupulo nundaga
visvadabhirama vinura vema! || 22 ||

panca mukhamulandu bancaksari janince
panca varnamulanu prabale jagamu
pancamukhuni miru prastuti ceyundi
visvadabhirama vinura vema! || 23 ||

neyi venna kaci nidane yuncina
beri gattipadunu peruguriti
poripori madini ponika pattumu
visvadabhirama vinura vema! || 24 ||

mantikundavanti maya sarirambu
caccunennadaina, cavadatma
ghatamulenniyaina gaganamokkategada,
visvadabhirama vinura vema! || 25 ||

manta lohamandu mrakula silalandu
patamulandu godapratimalandu
tannudeliyu korakudagulada paramatma
visvadabhirama vinura vema! || 26 ||

nimisamainanu madi nilci nirmalamuga
linga jivavesulanu ganci bhangapadaka
puja madiyandu jeruta purnapadavi
paramu gorina nidiceya bagu vema! || 27 ||

dhumadula navrtamai
vyomambunakegani kaliyu nupamulu tanalo
srimincu sivuni jerunu
gamadula galiyadatadu ghanamuga vema! || 28 ||

pagaluduga nasaludugunu
vagapudugaṃ gorkeludugu vadi janmambul
taguludugu bhogamudigina
trigunambunu naduga mukti teruvagu vema! || 29 ||

pala niti kalata paramahaṃsa merugunu
niru palu netlu nercunemali
lannudaina hinudala sivu neruguna?
visvadabhirama vinura vema! || 30 ||

puttu puttalede pudamini janulella
putti gittalede purvulevaru
putti gittutella vatti bhrantulu sumi,
visvadabhirama vinura vema! || 31 ||

parula vittamandu bhranti vasinayatti
purusudavanilona punyamurti
parula vittamaraya papasancitamagu
visvadabhirama vinura vema! || 32 ||

paradhanambulakunu pranamuliccunu
satyamantaleka jaradagunu
dvijulamancu nintrutejamincukaledu
visvadabhirama vinura vema! || 33 ||

noru palakavaccu nudi vrayagaradu
vratakanna saksi valavadanna
paragaleni vrata bhanga patundeccu
visvadabhirama vinura vema! || 34 ||

nijamakalla rendu nilakanthuderungu
nijamuladakunna nitidappu
nijamuladunapudu ni rupamanavaccu
visvadabhirama vinura vema! || 35 ||

dasagalarinella dama bandhuvu latandru
dasayalemi nentru takkuvaganu
dasayana gama dhana dasamokkate dasa
visvadabhirama vinura vema! || 36 ||

tamasinci ceyadaga detti karyambu
vegirimpa nadiyu visamagunu
paccikayadecci padaveya phalamaune
visvadabhirama vinura vema! || 37 ||

tallibiddalakunu tagavu puttincedi
dhanamu sukhamu gurcunani gadintru
kani yellayedala ghana duḥkhan-damadi
visvadabhirama vinura vema! || 38 ||

tallidandrulennadagu toli guruvulu
parvatibhavu lilabaramagurulu
kulivandra jagati gurulana drohamu
visvadabhirama vinura vema! || 39 ||

tamasinci ceyadaga detti karyambu
vegirimpa nadiyu visamagunu
paccikayadecci padaveya phalamaune
visvadabhirama vinura vema! || 40 ||

puttu puttalede pudamini janulella
putti gittalede purvulevaru
putti gittutella vatti bhrantulu sumi,
visvadabhirama vinura vema! || 41 ||

pettipoyaleni vatti debelu bhumi
buttiremi varu gittaremi
puttaloni cedalu puttada gittada!
visvadabhirama vinura vema! || 42 ||

lokamandubutti lokamande perigi
loka vibhavamorvaleka janudu
lokamandu janiki lobadi cedipovunu
visvadabhirama vinura vema! || 43 ||

madi galigina puja madanari meccunu
manasu nilsinanta mahitudagunu
manasuleni puja matti samanamu
visvadabhirama vinura vema! || 44 ||

tamunu janulemanu kona
bunuduro dani sarasi pondina jadani,
rani padhambuna nadicina
danane dharmatmudandru tannita vema! || 45 ||

madamu valana galugu matalu maripalki
mruccu saddulanogi mosapucci
kasurabenagedu kasthundu gurudaune?
visvadabhirama vinura vema! || 46 ||

manase maya mrgamau
mananemiti paikigani maniponika
manasuna manasunu jampina
manande muktigaladu mahilo vema! || 47 ||

mantramokati ceppi mari devatarcana
cesi tamakugarunacendinadani
vedapathana cesi verrulai poduru,
visvadabhirama vinura vema! || 48 ||

mathamuloniyogi mayalanniyugosi
ghatamulona nunna ghanunidelisi
mata matakuguru maruvaka telupura,
visvadabhirama vinura vema! || 49 ||

tirigi vaccuvela maralipoyedi vela
venta deru dhanamu vantaboru
tonetaku januno dhanamendu bovuno
visvadabhirama vinura vema! || 50 ||

asayanedu dani gosiveyagaleka
mohabuddi valana munuguvaru
kasivasulaina ganaboru moksamu
visvadabhirama vinura vema! || 51 ||

cittamanedi vere sithilamainappude
prakrti yanedi cettu padunu pidapa
gorkulanedi peddakommalendunu gada
visvadabhirama vinura vema! || 52 ||

bhogambula kasimpaka
ragadvesambu rangudadamalo
vegame moksa padambunu
raganu natandu yogirayudu vema! || 53 ||

canuvarellanu janulaṃ
janipoyina vari punya satkathalellan
vinavale ganavale manavale
nani masulaku delusaguda dantyamu vema! || 54 ||

asayanedi tralla nakhila janambulu
kattupaducu muktiganarairi
nnanakhadgamunanu khandimpa radoko
visvadabhirama vinura vema! || 55 ||

atithi raka cuci yadalinci padavaici
kathina citulagucu ganaleru
karmamunaku mundu dharmamu ganaro
visvadabhirama vinura vema! || 56 ||

tanu valacina davalacunu tanu
valavaka yunnanenadu tavalava dilan
tanadu patatopambulu tana
mayalu panikiravu dharalona vema! || 57 ||

matalada vaccu manasu nilvagaledu
telupavaccu dannu teliyaledu
suriyabattavaccu surudu kaledu
visvadabhirama vinura vema! || 58 ||

tanakenadu subhiksamu
tanakenadunu bhagambu tanaravayunaṃ
cunu tana dasakai yelleda
manasanduna jivukucundu mahilo vema! || 59 ||

endina ma nokatadavini
mandina nandagni putti yudcunu cetlan
dandigala vaṃsamellanu
candalundokadu putti cadupunu vema! || 60 ||

nijamu telisiyunna sujinudanijamune
palukavalayugani parulakoraku
cavakuda dinka nopadavyaṃ palka
visvadabhirama vinura vema! || 61 ||

tamunu janulemanu kona
bunuduro dani sarasi pondina jadani,
rani padhambuna nadicina
danane dharmatmudandru tannita vema! || 62 ||

viniyu vinakayundu kaniyu ganaka yundu
talaci talapakundu tanu yogi
manujavarulaceta manipuja gonucundu
visvadabhirama vinura vema! || 63 ||

venna cetabatti vivarambu teliyaka
ghrtamu korunatti yatani bhandi
tanu daivamayyu daivambu dalacunu
visvadabhirama vinura vema! || 64 ||

rupuvanka peru rudhiga nilucunu
peruvanka kriyalu penagucundu
nasamaunu tudaku namarupa kriyal
visvadabhirama vinura vema! || 65 ||

lobhamohamulanu prabhavamulu tappu
talacina panulella tappi canunu
tanokati dalacina daivamondagucundu
visvadabhirama vinura vema! || 66 ||

santame janulanu jayamunondincunu
santamunane guruvu jada teliyu
santa bhava mahima jarcimpalemaya
visvadabhirama vinura vema! || 67 ||

vesadharinepudu visvasimpagaradu
vesadosamuloka vidhaye yagunu
rattukade munupu ravanu vesambu
visvadabhirama vinura vema! || 68 ||

ingalambu toda nila salputodanu
paruni yalitoda patitutoda
sarasamadutella cavuku mulamu
visvadabhirama vinura vema! || 69 ||

aikamatyamokka tavasyakaṃ bepdu
dani balimi nentayaina gudu
gaddi venta betti kattara yenungu
visvadabhirama vinura vema! || 70 ||

tamasinci ceyadagadetti karyambu
vegirimpa nadiyu visamagunu
paccikayadecci padaveya phalamauna?
visvadabhirama vinura vema! || 71 ||

talli biddalaku tagavu puttincedi
dhanamu sukhamu gurcunani gadintru
kaniyella yedala ghana duḥkhakaramadi
visvadabhirama vinura vema! || 72 ||

dongamatalada dorukune moksamu
cetagani paluku cetudeccu
guruvupaddu kadu gunahainya madiyagu
visvadabhirama vinura vema! || 73 ||

naluguru kala cotanu da
dala cupucu melagucundi dhanyata ganaga
dalacedi yatadu niccalu
gala matale palukucundaga dagu vema! || 74 ||

naducuniccu natani battemiccina vani
kadupu callajesi ghanata viducu
nadupa nera nera natadu nali muccegada
visvadabhirama vinura vema! || 75 ||

paduguradumata padiyai dharajellu
nokkadadumata yekkadendu
vurakundu vani kurella nopadu
visvadabhirama vinura vema! || 76 ||

pataka mandu noppu palu ratnamula pempu
bangarandu kurpa baruvu ganunu
gani yitara lohamaina hinamu gade
visvadabhirama vinura vema! || 77 ||

jannamulanu mariyu janniyala naneka
mula nonarciyunna phalamukana
raka yundu niti lekunna matrana
visvadabhirama vinura vema! || 78 ||

tappu paluku paliki tatota cesina
kudiyuna laksmi krungipovu
notikunda nillu nonaraga nilucuna
visvadabhirama vinura vema! || 79 ||

bhumi nadi yanina bhumi phakkuna navvu
dana hinuṃ juci dhanamu navvu
kadana bhituṃ juci kalundu navvunu
visvadabhirama vinura vema! || 80 ||

niti jyotileka nirmalambagu nedi
etlu kalagubara madentayaina
dhanamu galigiyunna daivambu galugadu
visvadabhirama vinura vema! || 81 ||

pagayudagu gopamudigina
pagayudugan– korkeludugu barajanmampuṃ
daguludugu bhedamudigina
trigunamu luduganga mukti sthiramagu vema! || 82 ||

pappuleni kudu parulakosahyame
yuppuleni vade yadhika baludu
muppuleni vadu modati sujjanira
visvadabhirama vinura vema! || 83 ||

nikkamaina manci nilamokkati calu
taluku beluku ralu tattedela
caduva padyamaraya jalada yokkati
visvadabhirama vinura vema! || 84 ||

parula dattamoppi palanacesina
nila svadattamunaku vinu madiyagu
navani parula datta mahaparimpaga radu
visvadhabirama vinura vema! || 85 ||

nijamuladu vani nindincu jagamella
nijamu balkaradu niculakada
nija mahatmuguda nijamadavalayura
visvadabhirama vinura vema! || 86 ||

paduguradumata padiyai dharajellu
nokkadadumata yekkadendu
vurakundu vani kurella nopadu
visvadabhirama vinura vema! || 87 ||

parula melu cuci palugaki vale neppu
vatti mataladu vadadhamudu
atti vani bratuku tadiyela mantika
visvadhabirama vinura vema! || 88 ||

bhayamantayu dehamunake
bhaya mudigina niscayambu paramatmunake
layamantayu jivunake
jayamatmaku nanucu jagatiṃ jatura vema! || 89 ||

bhumi nadi yanina bhumi phakkuna navvu
dana hinuṃ juci dhanamu navvu
kadana bhituṃ juci kalundu navvunu
visvadabhirama vinura vema! || 90 ||

matajeppa vinani manujudu murkhudu
mata vinna narudu manudagunu
mata vinaga jeppa manuta kudadu
visvadabhirama vinura vema! || 91 ||

manasu telisi yokani mataku braticeppa
santasincu natadu calameccu
manasu deliyakunnadaniyucu nanunedo
visvadabhirama vinura vema! || 92 ||

alimatalu vini annadammula rosi
verepovuvadu verrivadu
kukkatoka patti godaridina?
visvadabhirama vinura vema! || 93 ||

nnaniyainavani manaka pujincu
manujudeppudu paramunanu mudambu
sukhamunanducundusurulu meccaga
visvadabhirama vinura vema! || 94 ||

hani kalugabodu harimadi nencedu
vani kabdu paramu vasudhayandu
puni nisthamiri podalaka yundumu
visvarabhirama vinura vema! || 95 ||

alpudeppudu paluku nadambaramuganu
sajjanundu paluku callaganu
kancu moginatlu kanakambu moguna
visvadabhirama vinura vema! || 96 ||

nyayasastra maraya nanyayamuna dincu
dharmasastra mosagu rugmatambu
jyotisamu janamula nitula dappincu
visvadabhirama vinura vema! || 97 ||

devudanaga vere desamundunnade
dehitoda nepudu dehamande
vahanamulanekki padidolucunnadu
visvadabhirama vinura vema! || 98 ||

bhumilona buttu bhusaramellanu
tanuvulona buttu tattvamella
sramalona buttu sarvambu tanaunu
visvadabhirama vinura vema! || 99 ||

vratakante heccu paramidu daivambu
cetakante heccu vrata ledu
vrata kajudu karta cetaku dakarta
visvadabhirama vinura vema! || 100 ||

cippalonabadda cinuku mutyambayye
nita badda cinuku nita galise
brapti galugu cota phalamela tappura
visvadabhirama vinura vema! || 101 ||

inti intilonanisvarudundaga
nanti cudaleka yadavulandu
nunta metancunundura jogulai
visvadabhirama vinura vema! || 102 ||

cittasuddhi kaligicesina punyambu
koncemaina nadiyu kodavagadu
vittanambu marri vrksambunaku nento
visvadabhirama vinura vema! || 103 ||

agnibana mesi yambudhi ninkincu
ramudavali kega raka, nilici
cetlu girulu tecci setuvu gattada
visvadabhirama vinura vema! || 104 ||

aidu vellu balimi hastambu paniceyu
naṃ dokandu vidda pondu cedunu
sviyudokadu vidina jedukada panibalmi
visvadabhirama vinura vema! || 105 ||

atmabuddhi valana nakhilamba tanayye
jivabuddhi valana jivudayye
mohabuddhilayamu mundara ganugonu
visvadabhirama vinura vema! || 106 ||

gunamulogalavani kulamencaganela
gunamu kaligeneni kotiseyu
ganamuleka yunna guddigavvayuledu
visvadabhirama vinura vema! || 107 ||

tallitandrulandu dayaleni putrundu
puttanemi? vadu gittanemi?
puttaloni cedalu puttada gittada
visvadabhirama vinura vema! || 108 ||

kopamuna ghanata koncemaipovunu
kopamunanu gunamu koratapadunu
kopamanacaneni korikalideru
visvadabhirama vinura vema! || 109 ||

elugu tolu tecci edadi yutikina
nalupu nalupekani telupukadu
koyyabomma tecci kottite guniyone
visvadabhirama vinura vema! || 110 ||

alpabuddhivanikadhikaramiccina
doddavarinella tolagagottu
ceppudinedu kukka ceraku tiperuguna
visvadabhirama vinura vema! || 111 ||

pattupattaradu pattividuvaradu
patteneni bigiya pattavalayu
pattuvidutakanna padicaccutemelu
visvadabhirama vinura vema! || 112 ||

tummacettu mundla todaneputtunu
vittulonanundu vedalunatlu
murkhunakunu buddhi munduga buttanu
visvadabhirama vinura vema! || 113 ||

kapati vesamuni kadagandlu padanela
vipina bhumi tirigi visuganela
yupamutone mukti unnadi cudara
visvadabhi rama vinura vema || 114 ||

anuvugani cota adhikulamanaradu
koncemundutella koduvakadu
konda yaddamandu koncamai undada
visvadabhirama vinura vema! || 115 ||

manasulonunna marmamanta erigi
sthiramu cesi atma tetaparici
ghatamu nilpavalayu, ghanatalinketiki
visvadabhi ramavinura vema! || 116 ||

kadalaniyakunda gattiga lingambu
kattiveyanemi ghanata kalugu
bhavamandu sivuni bhavinci kanara
visvadabhirama vinura vema! || 117 ||

meka jankabettimelagucu mandalo
bramani tirugu golla pagidiganu
devunerugaka paradavetala dalacu
visvadabhirama vinura vema! || 118 ||

tana kula gotramu lakrti
tana sampada kalimi balimi tanakelanaya?
tana ventaravu nijamidi
tana satyame toduvaccu tanato
visvadabhirama vinura vema! || 119 ||

kalimigalganemi karuna lekundina
kalimi tagune dustakarmulakunu
tenegurpaniga teruvuna bovada
visvadabhirama vinura vema! || 120 ||

endina manokatadavini
mandina nandagni putti yudcunu cetlan
dandigala vaṃsamellanu
candalundokadu putti caduvunu vema! || 121 ||

kanulu povuvadu kallu poyinavadu
ubhayularayugudi yundinatlu
peda peda gudi penagoni yundunu
visvadabhirama vinura vema! || 122 ||

mataladu galgu marmamulerigina
pinnapeddatanamu lennavaladu
pinnaceti divve peddaga velagada?
visvadhabhirama vinura vema! || 123 ||

kondamuccu pendliki koti perantalu
mondi vani hitudu bandavadu
dundagidunakunu kondedu dalavayi
visvadabhirama vinura vema! || 124 ||

jhusamu niru vedala jaccute siddhamu
nitanundaneni nikkipadunu
andatolugu nedala nandara pani atle
visvadabhi rama vinura vema! || 125 ||

talliyedva vinaka tanayalu vagacina
jalipadedu vadu jadudu summi
taratamya meruganerani pasuvadi
visvadabhirama vinura vema! || 126 ||

parulamelu cusi palukaki vale
vattimataladu vadu adhamudu
attivani batukutadi ela mantika?
visvadabhirama vinura vema! || 127 ||

gangi govupalu garitadainanu calu
kadavedainanu nemi kharamupalu
bhaktikalgukudu pattedainanu calu
visvadabhirama vinura vema! || 128 ||

cikkiyunnavela siṃhambunainanu
bakka kukkayaina badhaseyu
balimileni vela pantamulu cellavu
visvadabhirama vinura vema! || 129 ||

panasatonalakanna pancadaralakanna
juntitenekanna junnukanna
ceruku rasamukanna celula matale tipi
visvadabhirama vinura vema! || 130 ||

nindunadulu paru nilaci gambhiramai
verrivagu paru vegaborli
alpudaduriti nadhikundu naduna
visvadabhirama vinura vema! || 131 ||

uppulenikura yoppadu ruculaku
pappuleni tindi phalamuledu
appulenivade yadhika sampannudu
visvadabhirama vinura vema! || 132 ||

pasula vanne veru palella okkati
puspajati veru puja okati
darsanambularu daivambu okkati
visvadabhirama vinura vema! || 133 ||

campadagina satrvu tanaceta
cikkeneni kidu ceyaradu
posaga melu cesi pommanute melu
visvadabhirama vinura vema! || 134 ||

apadagala vela arasi bandhuvu judu
bhayamu vela judu bantutanamu
pedavela judu pendlamu gunamu
visvadabhirama vinura vema! || 135 ||

uppu kappurambu okka polikanundu
cuda cuda rucula jada veru
purusulandu punya purusulu veraya
visvadabhirama vinura vema! || 136 ||

atma suddi leni yacaramadiyela
bhandasuddi leni paka mela
cittasuddileni sivapujalelara
visvadabhirama vinura vema! || 137 ||

yinumu viraganeni yinumuru mummaru
kaciyetakavaccu gramamu ganu
manasu virigeneni mari cercaradaya
visvadabhirama vinura vema! || 138 ||

kunda kumbhamanna konda parvatamanna
nuppu lavanamanna nokati kade
bhasa litte veru paratatvamokate
visvadabhirama vinura vema! || 139 ||

anaga nanaga raga matisa yillucunundu
dinaga dinaga vemu tiyyanundu
sadhanamuna panulu samakuru dharalona
visvadabhirama vinura vema! || 140 ||

ceppuloni rayi ceviloni joriga
kantiloni nalusu kali mullu
intiloni poru nintinta gadaya
visvadabhirama vinura vema! || 141 ||

tappu lennuvaru tandopa tandambu
lurvi janulakella nundu tappu
tappu lennuvaru tama tappulerugaru
visvadabhirama vinura vema! || 142 ||

mirapa ginja cuda mida nallaganundu
koriki judalona jurukumanunu
sajjanu lagu vari sara mitlundu
visvadabhirama vinura vema! || 143 ||

medipandu cuda melimai yundunu
pottavicci cuda purugulundu
pirikivani madini binkamilagura
visvadabhirama vinura vema! || 144 ||

veru purugu ceri vrksambu jerucunu
cidapurugu ceri cettu jeracu
kutsitundu ceri gunavantu jeracura
visvadabhirama vinura vema! || 145 ||

vesabhasa lerigi kasayavastramul
gattagane mukti galugabodu
talalu bodulrna talapulu bodula
visvadabhirama vinura vema! || 146 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *