Panchaka

Worship of Five Deities Lyrics in Oriya ॥ ପଞ୍ଚ ଦେଵତା ପୂଜା ॥

॥ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥

॥ ଅଥ ପଞ୍ଚ ଦେଵତା-ପୂଜନ-ଵିଧି ॥

ସ୍ନାତଃ ଶ୍ଵେତଵସ୍ତ୍ରପରିଧାନଂ କୃତ୍ଵା କୁଶହସ୍ତୋ ୟଜମାନଃ

ଓଂ ୟଜ୍ଞୋପଵୀତଂ ପରମଂ ପଵିତ୍ରଂ ପ୍ରଜାପତେର୍ୟତ୍ସହଜଂ ପୁରସ୍ତାତ୍ ।
ଆୟୁଷ୍ୟମଗ୍ର୍ୟଂ ପ୍ରତିମୁଞ୍ଚ ଶୁଭ୍ରଂ ୟଜ୍ଞୋପଵୀତଂ ବଲମସ୍ତୁ ତେଜଃ ॥

ଓଂ ୟଜ୍ଞୋପଵୀତମସି ୟଜ୍ଞସ୍ୟ ତ୍ଵା ୟଜ୍ଞୋପଵୀତେନୋପନହ୍ୟାମି ॥

ଇତି ମଂତ୍ରେଣ ୟଜ୍ଞୋପଵୀତଧାରଣଂ କୃତ୍ଵା ଆସନୋ ପରି
ଉପଵିଷ୍ଟଃ ଚନ୍ଦନ-ଲେପନଂ କୁର୍ୟାତ୍।

ତିଲକଂ ଚନ୍ଦନସ୍ୟାଥ ପଵିତ୍ରଂ ପାପନାଶନଂ ।
ୟଃ କୁର୍ୟାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟହଂ ସ୍ନାତ୍ଵା ଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଵସତି ତଦ୍ଗୃହେ ॥

ତତଃ–
ଓଂ ଅପଵିତ୍ରଃ ପଵିତ୍ରୋ ଵା ସର୍ଵାସ୍ଥାଂ ଗତୋଽପି ଵା ।
ୟଃ ସ୍ମରେତ୍ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଂ ସ ବାହ୍ୟାଭ୍ୟନ୍ତରଃ ଶୁଚିଃ ॥

ଇତି ଜଲେନ୍ ଆତ୍ମାନଂ ପୁଜୋପକରଣାନି ଚ ଅଭିଷିଞ୍ଚେତ୍ ।

ଓଂ ପୃତ୍ଵୀ ତ୍ଵୟା ଧୃତା ଲୋକା ଦେଵୀ ତ୍ଵଂ ଵିଷ୍ଣୁନା ଧୃତା ।
ତ୍ଵଞ୍ଚ ଧାରୟ ମାଂ ଦେଵି ପଵିତ୍ରଂ କୁରୁ ଚାସନମ୍ ॥

ଇତି ପ୍ରଣମ୍ୟ ତ୍ରିକୋଣମଣ୍ଡଲଂ ଵିଧାୟ ଜଲଗନ୍ଧାକ୍ଷତପୁଷ୍ପୈ ।

ଓଂ ପୃଥିଵ୍ୟୈ ନମଃ। ଓଂ ଆଧାରଶକ୍ତୟେ ନମଃ। ଓଂ କୁର୍ମାୟ
ନମଃ। ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ। ଓଂ ଶେଷନାଗାୟ ନମଃ।

ସମ୍ପୂଜ୍ୟ।

ତତଃ ଶ୍ଵେତସର୍ଷପାନାଦାୟ
ଓଂ ଗଂଗେ ଚ ୟମୁନେ ଚୈଵ ଗୋଦାଵରି ସରସ୍ଵତୀ।
ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାଵେରି ଜଲେଽସ୍ମିନ୍ସନ୍ନିଧି କୁରୁ॥

ଇତ୍ୟଧୋପୋପାତ୍ରେ ଗଙ୍ଗାଦିତିର୍ଥାନ୍ୟାହୂୟ।

ଓଂ ଗଂଗାଦିସରିଦ୍ଭ୍ୟୋ ନମଃ ।

ଇତି ଗନ୍ଧାକ୍ଷତପୁଷ୍ପୈଃ ସମ୍ପୂଜ୍ୟବଦ୍ଧାଞ୍ଜଲିର୍ଭୂତ୍ଵା ପ୍ରାର୍ଥୟେତ୍ ।

ଓଂ ସୂର୍ୟ୍ୟସ୍ସୋମୋ ୟମଃ କାଲଃ ସନ୍ଧ୍ୟେ ଭୂତାନ୍ୟହଃ କ୍ଷମା ।
ପଵନୋ ଦିକ୍ପତିର୍ଭୂମି ରାକା ଶଂଖଶ୍ଚରାମରାଃ।
ବ୍ରହ୍ମେଶାସନମାସ୍ଥାୟ କଲ୍ପ୍ୟଧ୍ଵମିହ ସନ୍ନିଧିମ୍ ।
ତଦ୍ଵିଷ୍ଣୋଃ ପରମଂ ଧାମ ସଦା ପଶ୍ୟନ୍ତି ସୂରୟଃ ॥

ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁର୍ଵିଷ୍ଣୁର୍ଵିଷ୍ଣୁଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗଵତୋ ମହାପୁରୁଷସ୍ୟ ଵିଷ୍ଣୋରାଜ୍ଞୟା
ପ୍ରଵର୍ତମାନସ୍ୟ ଅଦ୍ୟ ଶ୍ରୀବ୍ରହ୍ମଣୋହ୍ନି ଦ୍ଵିତିୟପରାର୍ଦ୍ଧେ ଶ୍ରୀଶ୍ଵେତଵାରାହକଲ୍ପେ
ଵୈଵସ୍ଵତମନ୍ଵନ୍ତରେ ଅଷ୍ଟାଵିଂଶତିତମେ କଲିୟୁଗେ କଲିପ୍ରଥମଚରଣୋ
ଭାରତଵର୍ଷେ ଭରତଖଣ୍ଡେ ଶାଲିଵାହନଶକେ ବୌଧାଵତାରେ ଅମୁକସଂଵତ୍ସରେ
ଅମୁକମାସେ ଅମୁକପକ୍ଷେ ଅମୁକତିଥୌ ଅମୁକଵାସରେ ଅମୁକଗୋତ୍ରୋଽହଂ ଅମୁକଶର୍ମାଽହଂ
ଅମୁକପ୍ରଧାନଦେଵାର୍ଚନଦ୍ଵାରା ମମ ସପରିଵାରସ୍ୟ ସକୁଟୁମ୍ବସ୍ୟ ସକଲଦୁରିତୋପଶମନାର୍ଥଂ
ସର୍ଵାପଦାଂ ଶାନ୍ତ୍ୟର୍ଥଂ ଵିପୁଲଧନଧାନ୍ୟ ସୁଖସୌଭାଗ୍ୟାଦି-ନିଖିଲସଦଭିଷ୍ଟ-ସଂସିଦ୍ଧୟେ
ଚ ଅମୁକ ପ୍ରଧାନ ଦେଵତା ପୂଜନଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଵରଣଂ ସ୍ଵସ୍ତ୍ୟାହଵାଚନଂ କଲଶସ୍ଥାନଂ ଗଣେଶାଦି
ପଞ୍ଚଦେଵତାନଵଗ୍ରହ-ଦିକ୍ପାଲାଦି-ସର୍ଵଦେଵୈର୍ଦେଵୋଭିଶ୍ଚ ସହ ଅମୁକପ୍ରାଧାନ ଦେଵତାପୂଜନଂ କରିଷ୍ୟେ ॥

ଇତି ସଂକଲ୍ପଃ

ତତଃ ସ୍ଵସ୍ତ୍ୟୟନମ୍
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ତି ନଽ ଇନ୍ଦ୍ରୋ ଵୃଦ୍ଧଶ୍ରଵାଃ ସ୍ଵସ୍ତିନଃ ପୂଷା ଵିଶ୍ଵଵେଦାଃ
ସ୍ଵସ୍ତିନସ୍ତାର୍କ୍ଷ୍ୟୋଽରିଷ୍ଟନେମିଃସ୍ଵସ୍ତିନୋ ବୃହସ୍ପତିର୍ଦଧାତୁ ॥

ଓଂ ପୃଶ୍ନିମାତରଃ ଶୁଭଂୟାଵାନୋ ଵିଦଥେଷୁ ଜଗ୍ମୟଃ
ଅଗ୍ନିର୍ଜିହ୍ଵା ମନଵଃ ସୂରଚକ୍ଷସୋ ଵିଶ୍ଵେନୋ ଦେଵାଽଵସାଗମନ୍ନିହ ॥

ଓଂ ଭଦ୍ରଂକର୍ଣେଭି ଶୃଣୁୟାମ ଦେଵା ଭଦ୍ରମ୍ପଶ୍ୟେମାକ୍ଷଭିର୍ୟଜତ୍ରାଃ
ସ୍ଥିରୈରଂଗୈସ୍ତୁଷ୍ଟୁଵାଂ ସସ୍ତନୂଭିର୍ଵ୍ୟଶେମହି ଦେଵହିତଂ ୟଦାୟୁଃ ॥

ଶତମିନ୍ନୁ ଶରଦୋ ଅନ୍ତି ଦେଵା ୟାତ୍ରାନଶ୍ଚକ୍ରା ଜରସନ୍ତନୂନାମ୍
ପୁତ୍ରାସୋ ୟତ୍ର ପିତରୋ ଭଵନ୍ତି ମାନୋ ମଦ୍ୟାରୀ ରିଷତାୟୁର୍ଗନ୍ତୋଃ ॥

ଆଦିତିର୍ଦ୍ୟୌରଦିରନ୍ତରିକ୍ଷମଦିତିର୍ମାତା ସପିତା ସପୁତ୍ରଃ
ଵିଶ୍ଵେଦେଵା ଅଦିତିଃ ପଞ୍ଚଜନା ଅଦିତିର୍ଜାତମାଦିତିର୍ଜନିତ୍ଵମ୍ ॥

ଦୀର୍ଘାୟୁତ୍ଵାୟ ବଲାୟ ଵର୍ଚସେ ସୁପ୍ରଜାସ୍ଵାୟ ସହସା ଅଥୋ ଜୀଵ
ଶରଦଶ୍ଶତମ୍ ଓଂ ଦ୍ୟୌଃ ଶାନ୍ତିରନ୍ତରିକ୍ଷ୍ ଁ ଶାନ୍ତି ପୃଥିଵୀ
ଶାନ୍ତିରାପଃ ଶାନ୍ତୋଷଧୟଃ ଶାନ୍ତିଃ ।
ଵନସ୍ପତୟଃଶାନ୍ତିର୍ଵ୍ଵିଶ୍ଵେଦେଵାଃ ଶାନ୍ତିର୍ବ୍ରହ୍ମ ଶାନ୍ତି ସର୍ଵ ଁ
ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିରେଵ ଶାନ୍ତିଃ ସାମା ଶାନ୍ତିରେଧି ॥

ମଂଗଲଂ ଭଗଵାନ୍ ଵିଷ୍ଣୁଃ ମଂଗଲଂ ଗରୁଡଧ୍ଵଜଃ ।
ମଂଗଲଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଃ ମଂଗଲାୟତନୋ ହରିଃ ।
ଓଂ ୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଵେଦାନ୍ତଵିଦୋ ଵଦନ୍ତି ପରଂ ପ୍ରଧାନଂ ପୁରୁଷଂ ତଥାନ୍ୟେ ।
ଵିଶ୍ଵସୃତେଃ କାରଣମିଶ୍ଵରଂ ଵା ତସ୍ମୈ ନମୋ ଵିଘ୍ନଵିନାଶନାୟ॥

ତତଃ କଲଶସଂସ୍ଥାପନମ୍ ।

ଓଂ ଭୂରସି ଭୂମିରସ୍ୟ ଦିତିରସି ଵିଶ୍ଵଧାୟାଵିଶ୍ଵଶ୍ୟ ଭୁଵନସ୍ୟ ଧର୍ତ୍ରୀ।
ପୃଥିଵୀୟଚ୍ଛ ପୃଥିଵୀଂ ଦୃର୍ଠଂହ ପୃଥିଵୀମ୍ ମାହିର୍ଠଂସୀଃ ॥

ଇତି ଭୂମିସ୍ପର୍ଶଃ।

ଓଂ ମାନସ୍ତୋକେ ତନୟେ ମାନ ଆୟୁଷିମାନୋ ଗୋଷୁମାନୋ ଅଶ୍ଵେଷେରୀରିଷଃ
ମାନୋ ଵୀରାନ୍ ରୁଦ୍ର ଭାମିନୋ ଵଧୀର୍ହଵିଷ୍ମନ୍ତଃ ସଦାମିତ୍ଵାହଵାମହେ ॥

ଇତି ଗୋମୟସ୍ପର୍ଶଃ।

ଓଂ ଧାନ୍ୟମସି ଧିନୁହି ଦେଵାନ୍ପ୍ରାଣୟତ୍ଵୋଦାନାୟତ୍ଵା
ଵ୍ୟାନାୟତ୍ଵା ଦିର୍ଘାମନୁପ୍ରସିତି ମାୟୁଷେ ଧାନ୍ଦେଵୋ ଵଃ ସଵିତା
ହିରଣ୍ୟପାଣିଃ ପ୍ରତିଗୃଭ୍ଣ ତ୍ଵଚ୍ଛିଦ୍ରେଣ ପାଣିନା ଚକ୍ଷୁଷେତ୍ଵା
ମହୀନାଂ ପୟୋସି॥

ଇତି ଧାନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶଃ।

ଓଂ ଆଜିଘ୍ରକଲଶଂ ମହ୍ୟାତ୍ଵାଵିଶନ୍ତ୍ଵିନ୍ଦଵଃ ପୁନରୂର୍ଜାନିଵର୍ତ୍ତସ୍ଵସାନଃ
ସହସ୍ରଂ ଧୁକ୍ଷ୍ଵୋରୁଧାରା ପୟସ୍ଵତୀ ପୁନର୍ମା ଵିହତାନ୍ଦ୍ରୟିଃ ॥

ଇତି କଲଶସ୍ପର୍ଶଃ

ଓଂ ଵରୁଣସ୍ୟୋତ୍ତମ୍ଭନମସି ଵ୍ଵରୁଣସ୍ୟକମ୍ଭ ସର୍ଜନୀଥୋ ଵରୁଣସ୍ୟ ଋତସଦନ୍ୟସି ଵରୁଣସ୍ୟ
ଋତ ସଦନମସି ଵରୁଣସ୍ୟ ଋତ ସଦନମସି ଵରୁଣସ୍ୟ୍ ଋତସଦନମାସୀତ୍ ॥

ଓଂ ୟାଃ ଫଲିନୀର୍ୟା ଅଫଲା ଅପୁଷ୍ପାୟାଶ୍ଚ ପୁଷ୍ପିଣୀଃ
ବୃହସ୍ପତିପ୍ରସୂତାସ୍ତାନୋ ମୁଞ୍ଚତ୍ଵର୍ଠଂହସଃ ॥

ଇତି ଫଲଂ ।

ଓଂ କାଣ୍ଡାତ୍କାଣ୍ଡାତ୍ପ୍ରରୋହନ୍ତି ପରୁଷଃ ପରଷସ୍ପରି ଏଵାନୋ ଦୁର୍ଵେ ପ୍ରତନୁ ସହସ୍ରେଣ ଶତେନ ଚ ॥

ଇତି ଦୂର୍ଵା

ଓଂ ପଵିତ୍ରେସ୍ଥୋ ଵୈଷ୍ଣଵ୍ୟୌ ସଵିତୁର୍ଵଃ ପ୍ରସଵ ଉତ୍ପୁନାମ୍ୟଚ୍ଛିଦ୍ରେଣ ପଵିତ୍ରେଣ ସୂର୍ୟ୍ୟସ୍ୟ ରଶ୍ମିଭିଃ
ତସ୍ୟତେ ପଵିତ୍ରାପତେ ପଵିତ୍ର ପୂତସ୍ୟ ୟତ୍କାମଃ ପୁନେତଚ୍ଛକେୟମ୍ ॥

ଓଂ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭଃ ସମଵର୍ତ୍ତତାଗ୍ରେ ଭୂତସ୍ୟ ଜାତଃ ପତିରେକ।ଆସୀତ୍ ସଦାଧାର
ପୃଥିଵୀଂ ଦ୍ୟାମୁତେ ମାଂ କସ୍ମୈ ଦେଵାୟ ହଵିଷା ଵ୍ଵିଧେମ॥

ଇତି ହିରଣ୍ୟଦକ୍ଷିଣାମ୍ ॥

ଓଂ ଅମ୍ବେଽମ୍ବିକେଽମ୍ବାଲିକେଽନମାନୟତିକଶ୍ଚ ନସସସ୍ତ୍ୟଶ୍ଵକଃ ସୁଭଦ୍ରିକାଙ୍କାମ୍ପିଲଵାସିନୀମ୍ ॥

ଇତ୍ୟାମ୍ରାଦି ପଲ୍ଲଵାନ୍

ଓଂ ପୂର୍ଣାଦଵି ପରାପତ ସୁପୁର୍ଣା ପୁନରାପତ ଵସ୍ନେଵ ଵିକ୍ରୀଣା ଵହା ଇଷମୂର୍ଜଂ ଶତକ୍ରତୋଃ ॥

ଇତି ପୂର୍ଣପାତ୍ରମ୍ ପୁର୍ଣପାତ୍ରାୟ ଧାନ୍ୟମସି ପଠିତ୍ଵା ନାରିକେଲଂ ଶ୍ରୀଶ୍ଚତେ ପଠିତ୍ଵା ।

ଶ୍ରୀଶ୍ଚତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ପତ୍ନ୍ୟା ବହୋ ରାତ୍ରେ ପାର୍ଶ୍ଵେ ନକ୍ଷତ୍ରାଣି ରୂପମଶ୍ଵିନୌ ଵ୍ୟାତ୍ତମ୍
ଇଷ୍ଣନ୍ନିଷାଣାମୁମ୍ମ ଇଷାଣସର୍ଵଲୋକମ୍ମ ଇଷାଣ ॥

ଇତି ଵସ୍ତ୍ରମ୍

ଓଂ ଅଗ୍ନିର୍ଜ୍ୟୋତିର୍ଜ୍ୟୋତିରଗ୍ନିଃ ସ୍ଵାହା ସୂର୍ୟୋ ଜ୍ୟୋତିର୍ଜ୍ୟୋତିଃ ସୂର୍ୟଃ ସ୍ଵାହା
ଅଗ୍ନିଵର୍ଚୋ ଜ୍ୟୋତିଵର୍ଚଃ ସ୍ଵାହା ସୂର୍ୟୋଵର୍ଚୋ ଜ୍ୟୋତିଵର୍ଚଃ ସ୍ଵାହା
ଜ୍ୟୋତିଃ ସୂର୍ୟ୍ୟ ସୂର୍ୟୋ ଜ୍ୟୋତିଃ ସ୍ଵାହା ॥

ଇତି ଦୀପମ୍

ଓଂ ଦଧିକ୍କ୍ରାବ୍ଣୋଽ ଅକାରିଷଞ୍ଜିଷ୍ଣୋରଶ୍ଵସ୍ୟ ଵ୍ଵ୍ୟାଜିନଃ ।
ସୁରଭିନୋ ମୁଖାକର୍ତ୍ପ୍ରଣ ଆୟୁଁଷିତାରିଷତ୍ ॥

ଇତି ସଦଧି ଜଲମ୍

ଆକୃଷ୍ଣେତି ମଂତ୍ରେଣ ଵସ୍ତ୍ରସମର୍ପଣମ୍

ଓଂ ମନୋ ଜୁତିର୍ଜୁଷତାମାଜ୍ୟସ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିର୍ୟଜ୍ଞମିମନ୍ତନୋତ୍ଵରିଷ୍ଟଁ ୟଜ୍ଞଂ ସମିମନ୍ଦଧାତୁ।
ଵିଶ୍ଵେଦେଵା ସ ଇହ ମାଦୟନ୍ତାମୋମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠ ॥

ଓଂ ଗନ୍ଧଦ୍ଵାରାଂ ଦୁରାଧର୍ଷାଂ ନିତ୍ୟପୁଷ୍ଟାଂ କରୀଷିଣୀମ୍ ।
ଈଶ୍ଵରୀଂ ସର୍ଵଭୂତାନାନ୍ତାମିହୋପହ୍ଵୟେ ଶ୍ରିୟମ୍ ।

ଇତି ଚନ୍ଦନମ୍

ତତଃ କଲଶାଵାହନଂ ପଠେତ୍

ସର୍ଵେ ସମୁଦ୍ରାଃ ସରିତସ୍ତୀର୍ଥାନି ଜଲଦାନଦାଃ।
ଆୟାଂତୁଦେଵପୁଜର୍ଥଂ ଦୁରିତକ୍ଷୟକାରକାଃ
କଲଶସ୍ୟ ମୁଖେ ଵିଷ୍ଣୁଃ କଣ୍ଠେ ରୁଦ୍ରଃ ସମାଶ୍ରିତଃ ।
ମୂଲେ ତ୍ଵସ୍ୟ ସ୍ଥିତୋ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟେ ମାତୃଗଣାଃ ସ୍ମୃତାଃ ॥

କୁକ୍ଷୌ ତୁ ସାଗରାଃ ସର୍ଵେ ସପ୍ତଦ୍ଵୀପା ଵସୁନ୍ଧରା ।
ଋଗ୍ଵେଦୋଽଥ ୟଜୁର୍ଵେଦଃ ସାମଵେଦୋ ହ୍ୟଥର୍ଵଣଃ ।
ଅଂଗୈଶ୍ଚ ସହିତାଃ ସର୍ଵେ କଲଶନ୍ତୁ ସମାଶ୍ରିତାଃ ॥

ଓଂ ମନୋ ଜୁତିର୍ଜୁଷତାମାଜ୍ୟସ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିର୍ୟଜ୍ଞମିମନ୍ତନୋତ୍ଵରିଷ୍ଟଁ ୟଜ୍ଞଂ ସମିମନ୍ଦଧାତୁ।
ଵିଶ୍ଵେଦେଵା ସ ଇହ ମାଦୟନ୍ତାମୋମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠ ॥ ଇତି॥

ତତଃ କଲଶ-ପୂଜା ।

ଇଦଂ ପାଦ୍ୟଂ ଇଦଂ ଅର୍ଘ୍ୟଂ ଇଦଂ ସ୍ନାନୀୟଂ ଜଲଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ॥

ଅନ୍ନପୂର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଗାୟତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ସର୍ଵତୀର୍ଥେଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ସର୍ଵକ୍ଷେତ୍ରେଭ୍ୟୋ ନମଃ ॥

ଏଵମେଵ ଗନ୍ଧାକ୍ଷତ-ପୁଷ୍ପ କୁଂକୁମାଦି ଦ୍ରଵ୍ୟୈଃ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ
ବଦ୍ଧାଞ୍ଜଲିଃ ପ୍ରାର୍ଥୟେତ୍ ।

କଲଶାଧିଷ୍ଠାତୃଦେଵତା ପୂଜିତାଃ ପ୍ରସନ୍ନୋ ଭଵତ

ସତଃ କଲଶପୁରୋ ଭାଗେ କସ୍ମିଂଶ୍ଚିତ୍ପାତ୍ରେ ପଞ୍ଚଦେଵପୂଜାମାରଭେତ୍
ତତ୍ରାଦୌ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଲିଂ କୃତ୍ଵା ଧ୍ୟାୟେତ୍।

ଓଂ ସର୍ଵସ୍ଥୂଲତନୁଂ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଵଦନଂ ଲମ୍ବୋଦରଂ ସୁନ୍ଦରଂ
ପ୍ରସ୍ପନ୍ଦଂ ମଦଗନ୍ଧଲୁବ୍ଧମଧୁପଵ୍ୟାଲୋଲଗଣ୍ଡସ୍ଥଲମ୍ ।
ଦନ୍ତାଘାତଵିଦାରିତାରିରୁଧିରୈଃ ସିନ୍ଦୂରଶୋଭାକରଂ
ଵନ୍ଦେ ଶୈଲସୁତାସୁତଂ ଗଣପତିଂ ସିଧିପ୍ରଦଂ କାମଦଂ ।

ଓଂ ଭଗଵନ୍ ଗଣେଶ ସ୍ଵଗଣସଂୟୁତ ଇହାଗଚ୍ଛ ଇହ
ତିଷ୍ଠ ଏତାଂ ପୂଜାଂ ଗୃହାଣ୍ ।
ଇତ୍ୟାଵହ୍ୟ ଇଦଂ ପାଦ୍ୟଂ ଇଦମର୍ଘ୍ୟଂ ଇଦଂ ସ୍ନାନୀୟମାଚନିୟଞ୍ଚ
ଜଲଂ ସମର୍ପୟାମି।
ତତଃ ସାୟୁଧାୟ ସଵାହନାୟ ସପରିଵାରାୟ ଓଂ ଭଗଵତେ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଇଦଂ ଚନ୍ଦନମିଦଂ ସିନ୍ଦୂରମେତାନକ୍ଷତାଂଶ୍ଚ ସମର୍ପୟାମି ସାୟୁଧାୟ
ସଵାହନାୟ ସପରିଵାରାୟ ଓଂ ଭଗଵତେ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଇଦଂ ପୁଷ୍ପଂ
ଦୁର୍ଵାଦଲଂ ଧୂପଂ ଦୀପଞ୍ଚ ସମର୍ପୟାମି ସାୟୁଧାୟ ସଵାହନାୟ
ସପରିଵାରାୟ ଓଂ ଭଗଵତେ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଇଦଂ ନୈଵେଦ୍ୟଂ ପୁନରାଚମନୀୟଂ
ଜଲଂ ତାମ୍ବୂଲଂ ପୂଗିଫଲଂ ଦକ୍ଷିଣାଦ୍ରଵ୍ୟଞ୍ଚ ସମର୍ପୟାମି ସାୟୁଧାୟ
ସଵାହନାୟ ସପରିଵାରାୟ ଓଂ ଭଗଵତେ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ଏଵଂ ସମସ୍ତଦେଵପୂଜନଂ କାର୍ୟମ୍
ତତୋ ଶ୍ରଧାଞ୍ଜଲିଃ

ଓଂ ଦେଵେନ୍ଦ୍ର ମୌଲିମନ୍ଦାରମକରନ୍ଦକଣାରୁଣାଃ ।
ଵିଘ୍ନଂ ହରନ୍ତୁ ହେରମ୍ବ ଚରଣାମ୍ବୁଜରେଣଵଃ ।

ଭଗଵାନ୍ ଗଣେଶଃ ସମ୍ପୂଜିତଃ ପ୍ରସନ୍ନୋ ଭଵତୁ ।
ଇତି ପ୍ରଣମେତ୍ ।
ପୁନଃ ପୁଷ୍ପଂ ଗୃହୀତ୍ଵା ।

ଓଂ ରକ୍ତାବ୍ଜୟୁଗ୍ମାମୟଦାନହସ୍ତଂ କେୟୂର ହାରାଂଗଦ
କୁଣ୍ଡଲାଢ୍ୟମ୍ ।
ମାଣିକ୍ୟମୌଲିଂ ଦିନନାଥମୋଢ୍ୟଂ ବନ୍ଧୁକକାନ୍ତିଂ
ଵିଲସତ୍ ତ୍ରିନେତ୍ରମ୍ ।

ଇତି ଧ୍ୟାତ୍ଵା

ଭଗଵାନ୍ ସୂର୍ୟନାରାୟଣ ଇହାଗଚ୍ଛ ଇହ ତିଷ୍ଠ
ମତ୍ଖ़ୃତା ପୂଜାଂ ଗୃହାଣ
ଇତ୍ୟାଵାହ୍ୟ ।

ପୂର୍ଵତ୍ପୂଜୂପକରଣାନି ସମର୍ପ୍ୟଂ

ଓଂ ନମସ୍ସଵିତ୍ରେ ଜଗଦେକଚକ୍ଷୁଷେ ଜଗତ୍ପ୍ରସୂତିସ୍ଥିତିନାଶହେତଵେ ।
ତ୍ରୟିମୟାୟ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମଧାରିଣେ ଵିରଞ୍ଚିନାରାୟଣ ଶଙ୍କରାତ୍ମନେ ॥

ଇତି ପ୍ରଣମେତ୍
ପୁନଃ ପୁଷ୍ପମାଦାୟ ।

ଓଂ ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ
ଵିଶ୍ଵାଧାରଂ ଗଗନସଦୃଶଂ ମେଘଵର୍ଣଂ ଶୁଭାଂଗମ୍ ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଂ କମଲନୟନଂ ୟୋଗିଭିର୍ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟଂ ଵନ୍ଦେ
ଵିଷ୍ଣୁଂ ଭଵଭୟହରଂ ସର୍ଵଲୋକୈକନାଥମ୍ ।

ଇତି ଧ୍ୟାତ୍ଵା

ଭଗଵନ୍ ଵିଷ୍ଣୋ ଇହାଗଚ୍ଛ ଇହ ତିଷ୍ଠ ମତ୍କୃତାଂ ପୂଜାଂ ଗୃହାଣ
ଇତ୍ୟାଵାହନାଦି ପୂର୍ଵଵତ୍ ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ।

ଇତି ପୂଜୋପକାରଣାନି ସମର୍ପ୍ୟ

ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଵାସୁଦେଵାୟ ହରୟେ ପରମାତ୍ମନେ
ପ୍ରଣତକ୍ଲେଶନାଶାୟ ଗୋଵିନ୍ଦାୟ ନମୋଃ ନମଃ ।

ଇତି ପ୍ରଣମେତ୍ ।

ପୁନଃ ପୁଷ୍ପମାଦୟ ।

ଓଂ ଧ୍ୟାୟେନ୍ନିତ୍ୟଂ ମହେଶଂ ରଜତଗିରିନିଭଂ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରାଵତଂସଂ
ରତ୍ନାକଲ୍ପୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂଗଂ ପରଶୁମୃଗଵରାଭିତିହସ୍ତଂ ପ୍ରସନ୍ନମ୍ ।
ପଦ୍ମାସୀନଂ ସମନ୍ତାତ୍ସ୍ତୁତମମରଗଣୈର୍ଵ୍ୟାଘ୍ରକୃତି ଵସାନଂ ଵିଶ୍ଵାଦ୍ୟଂ
ଵିଶ୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟଂ ନିଖିଲଭୟହରଂ ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରଂ ତ୍ରିନେତ୍ରମ୍ ॥

ଇତି ଧ୍ୟାତ୍ଵା

ଭଗଵନ୍ ମହାଦେଵ ଇହାଗଚ୍ଛ ଇହ ତିଷ୍ଠ ମତ୍କୃତା ପୂଜାଂ ଗୃହାଣ ।

ଇତ୍ୟାଵାହ୍ୟ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ

ଓଂ ବାଣେଶ୍ଵରାୟ ନରକାର୍ଣାଵତାରନାୟ ଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟ କରୁଣାମୟସାଗରାୟ ।
କର୍ପୂରକୁନ୍ଦଧଵଲେନ୍ଦୁଜଟାଧରାୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଦୁଃଖଦହନାୟ ନମଃ ଶିଵାୟ ॥

ଇତି ପ୍ରଣମେତ୍

ପୁନଃ ପୁଷ୍ପମାଦୟ

ଓଂ କାଲାଭ୍ରାଭାଂ କାଟାକ୍ଷୈରରିକୁଲଭୟଦାଂ ମୌଲିବଦ୍ଧେନ୍ଦୁରେଖାଂ ଶଂଖଂ ଚକ୍ରଂ
କୃପାଣଂ ତ୍ରିଶିଖମପି କରୈରୁଦ୍ଵହନ୍ତୀଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ ।
ସିଂହସ୍କନ୍ଧାଧିରୂଢାଂ ତ୍ରିଭୁଵନମଖିଲଂ ତେଜସା ପୂରୟନ୍ତୀଂ ଧ୍ୟାୟେ ଦୁର୍ଗାଂ ଜୟାଖ୍ୟାଂ
ତ୍ରିଦଶଃ ପରିଵୃତାଂ ସେଵିତାଂ ସିଧିକାମୈଃ ।

ଇତି ଧ୍ୟାତ୍ଵା

ଓଂ ଭଗଵତି ଦୁର୍ଗେ ସ୍ଵଗଣସଂୟୁତେ ଇହାଗଚ୍ଛ ଇହା ତିଷ୍ଠ ମତ୍କୃତାଂ ପୂଜାଂ
ଗୃହାଣ-ଇତ୍ୟାଵାହ୍ୟ ସାୟୁଧାୟୈ ସଵାହନାୟୈ ସପରିଵାରାୟୈ ଓଂ ଭଗଵତ୍ୟୈ
ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।

ଇତି ପୁଜୋପକରଣାନି ସମର୍ପ୍ୟ

ଓଂ ସର୍ଵମଂଗଲମାଂଗଲ୍ୟେ ଶିଵେ ସର୍ଵାର୍ଥସାଧିକେ ।
ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରି ନାରାୟଣି ନମୋଽସ୍ତୁତେ।

ଇତି ପ୍ରଣମେତ୍

ପୁନଃ ପୁଷ୍ପମାଦାୟ

ଓଂ ଆକୃଷ୍ଣେନ ରଜସାଵର୍ତମାନୋ ନିଵେଶୟନ୍ନମୃତଂ ମର୍ତ୍ୟଂ ଚ
ହିରଣ୍ୟେନ ସଵିତା ରଥେନା ଦେଵୋ ୟାତି ଭୁଵନାନି ପଶ୍ୟନ୍ ।
ଓଂ ଭଗଵନ୍ତଃ ସୁର୍ୟାଦୟୋ ନଵଗ୍ରହେନ୍ଦ୍ରାଦିଲୋକପାଲାଃ ଗ୍ରାମଦେଵତାଃ
କୁଲଦେଵତା ସର୍ଵଦେଵ୍ୟଶ୍ଚ ଇହାଗଚ୍ଛତ ଅତ୍ର ତିଷ୍ଟତ ମତ୍କୃତାଂ ପୂଜାଂ ଗୃହୀତ

ଇତ୍ୟାଵାହ୍ୟ

ଇଦଂ ପାଦ୍ୟଂ ଇଦମର୍ଘ୍ୟମ୍ ।
ଇଦଂ ସ୍ନାନୀୟମିଦଂ ପୁନରାଚମନୀୟଂ ଜଲଂ ଚ ସମର୍ପୟାମି ।
ଇଦଂ ଚନ୍ଦନଂ ଏତାନକ୍ଷତାଂଶ୍ଚ ସମର୍ପୟାମି ।
ଏତାଣି ପୁଷ୍ପାଣି ଵିଲ୍ଵପତ୍ରାଣି ଧୂପଂ
ଦୀପଂ ନୈଵେଦ୍ୟଂ ପୁନରାଚମନୀୟଂ ଜଲଂ ଚ ସମର୍ପୟାମି ।
ଓଂ ସୂର୍ୟାଦି ନଵଗ୍ରହେଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଲୋକପାଲେଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରାମଦେଵେଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଲଦେଵେଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଷ୍ଟଦେଵେଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ସର୍ଵେଭ୍ୟୋଃ ଦେଵେଭ୍ୟସ୍ତଥା ଚ ସର୍ଵାଭ୍ୟୋ ଦେଵେଭ୍ୟୋ ନମୋଃ ନମଃ –

ଇତି ପୂଜୋପକରଣାନି ସମର୍ପ୍ୟଂ

ଓଂ ସର୍ଵେ ଦେଵାସ୍ସର୍ଵା ଦେଵ୍ୟଶ୍ଚ ପୂଜିତାଃ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଵତ ।

ଶିଵସ୍ୟ ଗଣପତେର୍ଵିଷ୍ଣୋର୍ସୂର୍ୟସ୍ୟ ଦୁର୍ଗାୟା ଵା ପ୍ରଧାନଦେଵତାୟାଃ ପୂର୍ଵୋକ୍ତ-ଧ୍ୟାନଵାକ୍ୟେନ
ଧ୍ୟାନଂ ଧୃତ୍ଵା ପୂର୍ଵତ୍ ଆଵାହ୍ୟ ପୂଜୋପକରଣାନି ସମର୍ପ୍ୟ ।
ଓଂ କର୍ପୂରଵର୍ତିସଂୟୁକ୍ତଂ ଗୋଘୃତେନ ଚ ପୂରିତମ୍ ।
ନୀରାଜନଂ ମୟା ଦତ୍ତଂ ଗୃହାଣ ପରମେଶ୍ଵର ॥

ଇତି ନୀରାଜନଂ ନିଵେଦ୍ୟ

ଓଂ ଅଜ୍ଞାନାଦ୍ଵିସ୍ମୃତେର୍ଭ୍ରାନ୍ତ୍ୟା ୟନ୍ନ୍ୟୂନମଧିକଂ କୃତମ୍ ।
ଵିପରୀତଞ୍ଚ ତତ୍ସର୍ଵଂ କ୍ଷମସ୍ଵ ପରମେଶ୍ଵର ॥

ଆଵାହନଂ ନ ଜାନାମି ନ ଜାନାମି ଵିସର୍ଜନମ୍ ।
ପୂଜାଞ୍ଚୈଵ ନ ଜାନାମି କ୍ଷମ୍ୟତାଂ ପରମେଶ୍ଵର ॥

ଓଂ ଅପରାଧସହସ୍ରାଣି କ୍ରିୟନ୍ତେ ଽହନିଶଂ ମୟା ।
ଦାସୋଽୟମିତି ମାଂ ଜ୍ଞାତ୍ଵା କ୍ଷମସ୍ଵ ଜଗଦୀଶ୍ଵର ॥

ଇତ୍ୟପରାଧମାର୍ଜନଂ ତ୍ରିପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଲିର୍ନିଵେଦ୍ୟ ଶଂଖଘଣ୍ଟାଵାଦନୈର୍ଦେଵାଦିକଂ ସ୍ତୁତ୍ଵା ପ୍ରଣମ୍ୟ।

ଓଂ ୟାନ୍ତୁ ଦେଵଗଣାସ୍ସର୍ଵେ ପୂଜାମାଦାୟ ମାମକୀମ୍ ।
ପୂଜାରାଧନକାଲେଷୁ ପୁନରାଗମନାୟ ଚ ॥

ଓଂ ଗଚ୍ଛ୍ ଗଚ୍ଛ୍ ପରଂ ସ୍ଥାନଂ ସ୍ଵଂ ଧାମ ପରମେଶ୍ଵର ।
ଆଵାହନସ୍ୟ ସମୟେ ୟଥା ସ୍ୟାତ୍ପୁନରାଗମଃ ॥

ଇତି ସଂହାର ମୁଦ୍ରୟା ଵିସର୍ଜନଂ କୃତ୍ଵା ।

ଓଂ କୃତୈତଦମୁକଦେଵତାପୂଜନକର୍ମଣଃ ସାଙ୍ଗତାସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ଦକ୍ଷିଣାଂ ସମ୍ପ୍ରଦଦେ ।
ଇତି ପଞ୍ଚଦେଵତା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ।

Add Comment

Click here to post a comment