Panchaka

Worship of Five Deities Lyrics in Tamil ॥ பஞ்ச தே³வதா பூஜா ॥

॥ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

॥ அத² பஞ்ச தே³வதா-பூஜந-விதி⁴ ॥

ஸ்நாத: ஶ்வேதவஸ்த்ரபரிதா⁴நம் க்ருʼத்வா குஶஹஸ்தோ யஜமாந:

ௐ யஜ்ஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரம் ப்ரஜாபதேர்யத்ஸஹஜம் புரஸ்தாத் ।
ஆயுஷ்யமக்³ர்யம் ப்ரதிமுஞ்ச ஶுப்⁴ரம் யஜ்ஞோபவீதம் ப³லமஸ்து தேஜ: ॥

ௐ யஜ்ஞோபவீதமஸி யஜ்ஞஸ்ய த்வா யஜ்ஞோபவீதேநோபநஹ்யாமி ॥

இதி மந்த்ரேண யஜ்ஞோபவீததா⁴ரணம் க்ருʼத்வா ஆஸநோ பரி
உபவிஷ்ட: சந்த³ந-லேபநம் குர்யாத்।

திலகம் சந்த³நஸ்யாத² பவித்ரம் பாபநாஶநம் ।
ய: குர்யாத் ப்ரத்யஹம் ஸ்நாத்வா லக்ஷ்மீர்வஸதி தத்³க்³ருʼஹே ॥

தத:–
ௐ அபவித்ர: பவித்ரோ வா ஸர்வாஸ்தா²ம் க³தோঽபி வா ।
ய: ஸ்மரேத்புண்ட³ரீகாக்ஷம் ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தர: ஶுசி: ॥

இதி ஜலேந் ஆத்மாநம் புஜோபகரணாநி ச அபி⁴ஷிஞ்சேத் ।

ௐ ப்ருʼத்வீ த்வயா த்⁴ருʼதா லோகா தே³வீ த்வம் விஷ்ணுநா த்⁴ருʼதா ।
த்வஞ்ச தா⁴ரய மாம் தே³வி பவித்ரம் குரு சாஸநம் ॥

இதி ப்ரணம்ய த்ரிகோணமண்ட³லம் விதா⁴ய ஜலக³ந்தா⁴க்ஷதபுஷ்பை ।

ௐ ப்ருʼதி²வ்யை நம:। ௐ ஆதா⁴ரஶக்தயே நம:। ௐ குர்மாய
நம:। ௐ அநந்தாய நம:। ௐ ஶேஷநாகா³ய நம:।

ஸம்பூஜ்ய।

தத: ஶ்வேதஸர்ஷபாநாதா³ய
ௐ க³ங்கே³ ச யமுநே சைவ கோ³தா³வரி ஸரஸ்வதீ।
நர்மதே³ ஸிந்து⁴ காவேரி ஜலேঽஸ்மிந்ஸந்நிதி⁴ குரு॥

இத்யதோ⁴போபாத்ரே க³ங்கா³தி³திர்தா²ந்யாஹூய।

ௐ க³ங்கா³தி³ஸரித்³ப்⁴யோ நம: ।

இதி க³ந்தா⁴க்ஷதபுஷ்பை: ஸம்பூஜ்யப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிர்பூ⁴த்வா ப்ரார்த²யேத் ।

ௐ ஸூர்ய்யஸ்ஸோமோ யம: கால: ஸந்த்⁴யே பூ⁴தாந்யஹ: க்ஷமா ।
பவநோ தி³க்பதிர்பூ⁴மி ராகா ஶங்க²ஶ்சராமரா:।
ப்³ரஹ்மேஶாஸநமாஸ்தா²ய கல்ப்யத்⁴வமிஹ ஸந்நிதி⁴ம் ।
தத்³விஷ்ணோ: பரமம் தா⁴ம ஸதா³ பஶ்யந்தி ஸூரய: ॥

ௐ விஷ்ணுர்விஷ்ணுர்விஷ்ணு: ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வதோ மஹாபுருஷஸ்ய விஷ்ணோராஜ்ஞயா
ப்ரவர்தமாநஸ்ய அத்³ய ஶ்ரீப்³ரஹ்மணோஹ்நி த்³விதியபரார்த்³தே⁴ ஶ்ரீஶ்வேதவாராஹகல்பே
வைவஸ்வதமந்வந்தரே அஷ்டாவிம்ஶதிதமே கலியுகே³ கலிப்ரத²மசரணோ
பா⁴ரதவர்ஷே ப⁴ரதக²ண்டே³ ஶாலிவாஹநஶகே பௌ³தா⁴வதாரே அமுகஸம்வத்ஸரே
அமுகமாஸே அமுகபக்ஷே அமுகதிதௌ² அமுகவாஸரே அமுககோ³த்ரோঽஹம் அமுகஶர்மாঽஹம்
அமுகப்ரதா⁴நதே³வார்சநத்³வாரா மம ஸபரிவாரஸ்ய ஸகுடும்ப³ஸ்ய ஸகலது³ரிதோபஶமநார்த²ம்
ஸர்வாபதா³ம் ஶாந்த்யர்த²ம் விபுலத⁴நதா⁴ந்ய ஸுக²ஸௌபா⁴க்³யாதி³-நிகி²லஸத³பி⁴ஷ்ட-ஸம்ஸித்³த⁴யே
ச அமுக ப்ரதா⁴ந தே³வதா பூஜநம் ப்³ராஹ்மணவரணம் ஸ்வஸ்த்யாஹவாசநம் கலஶஸ்தா²நம் க³ணேஶாதி³
பஞ்சதே³வதாநவக்³ரஹ-தி³க்பாலாதி³-ஸர்வதே³வைர்தே³வோபி⁴ஶ்ச ஸஹ அமுகப்ராதா⁴ந தே³வதாபூஜநம் கரிஷ்யே ॥

இதி ஸங்கல்ப:

தத: ஸ்வஸ்த்யயநம்
ௐ ஸ்வஸ்தி நঽ இந்த்³ரோ வ்ருʼத்³த⁴ஶ்ரவா: ஸ்வஸ்திந: பூஷா விஶ்வவேதா:³
ஸ்வஸ்திநஸ்தார்க்ஷ்யோঽரிஷ்டநேமி:ஸ்வஸ்திநோ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்த³தா⁴து ॥

ௐ ப்ருʼஶ்நிமாதர: ஶுப⁴ம்யாவாநோ வித³தே²ஷு ஜக்³மய:
அக்³நிர்ஜிஹ்வா மநவ: ஸூரசக்ஷஸோ விஶ்வேநோ தே³வாঽவஸாக³மந்நிஹ ॥

ௐ ப⁴த்³ரங்கர்ணேபி⁴ ஶ்ருʼணுயாம தே³வா ப⁴த்³ரம்பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா:
ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாம் ஸஸ்தநூபி⁴ர்வ்யஶேமஹி தே³வஹிதம் யதா³யு: ॥

ஶதமிந்நு ஶரதோ³ அந்தி தே³வா யாத்ராநஶ்சக்ரா ஜரஸந்தநூநாம்
புத்ராஸோ யத்ர பிதரோ ப⁴வந்தி மாநோ மத்³யாரீ ரிஷதாயுர்க³ந்தோ: ॥

ஆதி³திர்த்³யௌரதி³ரந்தரிக்ஷமதி³திர்மாதா ஸபிதா ஸபுத்ர:
விஶ்வேதே³வா அதி³தி: பஞ்சஜநா அதி³திர்ஜாதமாதி³திர்ஜநித்வம் ॥

தீ³ர்கா⁴யுத்வாய ப³லாய வர்சஸே ஸுப்ரஜாஸ்வாய ஸஹஸா அதோ² ஜீவ
ஶரத³ஶ்ஶதம் ௐ த்³யௌ: ஶாந்திரந்தரிக்ஷ் ँ ஶாந்தி ப்ருʼதி²வீ
ஶாந்திராப: ஶாந்தோஷத⁴ய: ஶாந்தி: ।
வநஸ்பதய:ஶாந்திர்வ்விஶ்வேதே³வா: ஶாந்திர்ப்³ரஹ்ம ஶாந்தி ஸர்வ ँ
ஶாந்தி: ஶாந்திரேவ ஶாந்தி: ஸாமா ஶாந்திரேதி⁴ ॥

மங்க³ளம் ப⁴க³வாந் விஷ்ணு: மங்க³ளம் க³ருட³த்⁴வஜ: ।
மங்க³ளம் புண்ட³ரீகாக்ஷ: மங்க³ளாயதநோ ஹரி: ।
ௐ யம் ப்³ரஹ்ம வேதா³ந்தவிதோ³ வத³ந்தி பரம் ப்ரதா⁴நம் புருஷம் ததா²ந்யே ।
விஶ்வஸ்ருʼதே: காரணமிஶ்வரம் வா தஸ்மை நமோ விக்⁴நவிநாஶநாய॥

தத: கலஶஸம்ஸ்தா²பநம் ।

ௐ பூ⁴ரஸி பூ⁴மிரஸ்ய தி³திரஸி விஶ்வதா⁴யாவிஶ்வஶ்ய பு⁴வநஸ்ய த⁴ர்த்ரீ।
ப்ருʼதி²வீயச்ச² ப்ருʼதி²வீம் த்³ருʼர்ட²ம்ஹ ப்ருʼதி²வீம் மாஹிர்ட²ம்ஸீ: ॥

இதி பூ⁴மிஸ்பர்ஶ:।

ௐ மாநஸ்தோகே தநயே மாந ஆயுஷிமாநோ கோ³ஷுமாநோ அஶ்வேஷேரீரிஷ:
மாநோ வீராந் ருத்³ர பா⁴மிநோ வதீ⁴ர்ஹவிஷ்மந்த: ஸதா³மித்வாஹவாமஹே ॥

இதி கோ³மயஸ்பர்ஶ:।

ௐ தா⁴ந்யமஸி தி⁴நுஹி தே³வாந்ப்ராணயத்வோதா³நாயத்வா
வ்யாநாயத்வா தி³ர்கா⁴மநுப்ரஸிதி மாயுஷே தா⁴ந்தே³வோ வ: ஸவிதா
ஹிரண்யபாணி: ப்ரதிக்³ருʼப்⁴ண த்வச்சி²த்³ரேண பாணிநா சக்ஷுஷேத்வா
மஹீநாம் பயோஸி॥

இதி தா⁴ந்ய ஸ்பர்ஶ:।

ௐ ஆஜிக்⁴ரகலஶம் மஹ்யாத்வாவிஶந்த்விந்த³வ: புநரூர்ஜாநிவர்த்தஸ்வஸாந:
ஸஹஸ்ரம் து⁴க்ஷ்வோருதா⁴ரா பயஸ்வதீ புநர்மா விஹதாந்த்³ரயி: ॥

இதி கலஶஸ்பர்ஶ:

ௐ வருணஸ்யோத்தம்ப⁴நமஸி வ்வருணஸ்யகம்ப⁴ ஸர்ஜநீதோ² வருணஸ்ய ருʼதஸத³ந்யஸி வருணஸ்ய
ருʼத ஸத³நமஸி வருணஸ்ய ருʼத ஸத³நமஸி வருணஸ்ய் ருʼதஸத³நமாஸீத் ॥

ௐ யா: ப²லிநீர்யா அப²லா அபுஷ்பாயாஶ்ச புஷ்பிணீ:
ப்³ருʼஹஸ்பதிப்ரஸூதாஸ்தாநோ முஞ்சத்வர்ட²ம்ஹஸ: ॥

இதி ப²லம் ।

ௐ காண்டா³த்காண்டா³த்ப்ரரோஹந்தி பருஷ: பரஷஸ்பரி ஏவாநோ து³ர்வே ப்ரதநு ஸஹஸ்ரேண ஶதேந ச ॥

இதி தூ³ர்வா

ௐ பவித்ரேஸ்தோ² வைஷ்ணவ்யௌ ஸவிதுர்வ: ப்ரஸவ உத்புநாம்யச்சி²த்³ரேண பவித்ரேண ஸூர்ய்யஸ்ய ரஶ்மிபி:⁴
தஸ்யதே பவித்ராபதே பவித்ர பூதஸ்ய யத்காம: புநேதச்ச²கேயம் ॥

ௐ ஹிரண்யக³ர்ப:⁴ ஸமவர்த்ததாக்³ரே பூ⁴தஸ்ய ஜாத: பதிரேக।ஆஸீத் ஸதா³தா⁴ர
ப்ருʼதி²வீம் த்³யாமுதே மாம் கஸ்மை தே³வாய ஹவிஷா வ்விதே⁴ம॥

இதி ஹிரண்யத³க்ஷிணாம் ॥

ௐ அம்பே³ঽம்பி³கேঽம்பா³லிகேঽநமாநயதிகஶ்ச நஸஸஸ்த்யஶ்வக: ஸுப⁴த்³ரிகாங்காம்பிலவாஸிநீம் ॥

இத்யாம்ராதி³ பல்லவாந்

ௐ பூர்ணாத³வி பராபத ஸுபுர்ணா புநராபத வஸ்நேவ விக்ரீணா வஹா இஷமூர்ஜம் ஶதக்ரதோ: ॥

இதி பூர்ணபாத்ரம் புர்ணபாத்ராய தா⁴ந்யமஸி படி²த்வா நாரிகேலம் ஶ்ரீஶ்சதே படி²த்வா ।

ஶ்ரீஶ்சதே லக்ஷ்மீஶ்ச பத்ந்யா ப³ஹோ ராத்ரே பார்ஶ்வே நக்ஷத்ராணி ரூபமஶ்விநௌ வ்யாத்தம்
இஷ்ணந்நிஷாணாமும்ம இஷாணஸர்வலோகம்ம இஷாண ॥

இதி வஸ்த்ரம்

ௐ அக்³நிர்ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிரக்³நி: ஸ்வாஹா ஸூர்யோ ஜ்யோதிர்ஜ்யோதி: ஸூர்ய: ஸ்வாஹா
அக்³நிவர்சோ ஜ்யோதிவர்ச: ஸ்வாஹா ஸூர்யோவர்சோ ஜ்யோதிவர்ச: ஸ்வாஹா
ஜ்யோதி: ஸூர்ய்ய ஸூர்யோ ஜ்யோதி: ஸ்வாஹா ॥

இதி தீ³பம்

ௐ த³தி⁴க்க்ராப்³ணோঽ அகாரிஷஞ்ஜிஷ்ணோரஶ்வஸ்ய வ்வ்யாஜிந: ।
ஸுரபி⁴நோ முகா²கர்த்ப்ரண ஆயுँஷிதாரிஷத் ॥

இதி ஸத³தி⁴ ஜலம்

ஆக்ருʼஷ்ணேதி மந்த்ரேண வஸ்த்ரஸமர்பணம்

ௐ மநோ ஜுதிர்ஜுஷதாமாஜ்யஸ்ய ப்³ருʼஹஸ்பதிர்யஜ்ஞமிமந்தநோத்வரிஷ்டँ யஜ்ஞம் ஸமிமந்த³தா⁴து।
விஶ்வேதே³வா ஸ இஹ மாத³யந்தாமோம்ப்ரதிஷ்ட² ॥

ௐ க³ந்த⁴த்³வாராம் து³ராத⁴ர்ஷாம் நித்யபுஷ்டாம் கரீஷிணீம் ।
ஈஶ்வரீம் ஸர்வபூ⁴தாநாந்தாமிஹோபஹ்வயே ஶ்ரியம் ।

இதி சந்த³நம்

தத: கலஶாவாஹநம் படே²த்

ஸர்வே ஸமுத்³ரா: ஸரிதஸ்தீர்தா²நி ஜலதா³நதா:³।
ஆயாந்துதே³வபுஜர்த²ம் து³ரிதக்ஷயகாரகா:
கலஶஸ்ய முகே² விஷ்ணு: கண்டே² ருத்³ர: ஸமாஶ்ரித: ।
மூலே த்வஸ்ய ஸ்தி²தோ ப்³ரஹ்மா மத்⁴யே மாத்ருʼக³ணா: ஸ்ம்ருʼதா: ॥

குக்ஷௌ து ஸாக³ரா: ஸர்வே ஸப்தத்³வீபா வஸுந்த⁴ரா ।
ருʼக்³வேதோ³ঽத² யஜுர்வேத:³ ஸாமவேதோ³ ஹ்யத²ர்வண: ।
அங்கை³ஶ்ச ஸஹிதா: ஸர்வே கலஶந்து ஸமாஶ்ரிதா: ॥

ௐ மநோ ஜுதிர்ஜுஷதாமாஜ்யஸ்ய ப்³ருʼஹஸ்பதிர்யஜ்ஞமிமந்தநோத்வரிஷ்டँ யஜ்ஞம் ஸமிமந்த³தா⁴து।
விஶ்வேதே³வா ஸ இஹ மாத³யந்தாமோம்ப்ரதிஷ்ட² ॥ இதி॥

தத: கலஶ-பூஜா ।

இத³ம் பாத்³யம் இத³ம் அர்க்⁴யம் இத³ம் ஸ்நாநீயம் ஜலம் ப்³ரஹ்மணே நம: ॥

அந்நபூர்ணாயை நம: ।
லக்ஷ்ம்யை நம: ।
கா³யத்ர்யை நம: ।
ஸர்வதீர்தே²ப்⁴யோ நம: ।
ஸர்வக்ஷேத்ரேப்⁴யோ நம: ॥

ஏவமேவ க³ந்தா⁴க்ஷத-புஷ்ப குங்குமாதி³ த்³ரவ்யை: ஸம்பூஜ்ய
ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலி: ப்ரார்த²யேத் ।

கலஶாதி⁴ஷ்டா²த்ருʼதே³வதா பூஜிதா: ப்ரஸந்நோ ப⁴வத

ஸத: கலஶபுரோ பா⁴கே³ கஸ்மிம்ஶ்சித்பாத்ரே பஞ்சதே³வபூஜாமாரபே⁴த்
தத்ராதௌ³ புஷ்பாஞ்ஜலிம் க்ருʼத்வா த்⁴யாயேத்।

ௐ ஸர்வஸ்தூ²லதநும் க³ஜேந்த்³ரவத³நம் லம்போ³த³ரம் ஸுந்த³ரம்
ப்ரஸ்பந்த³ம் மத³க³ந்த⁴லுப்³த⁴மது⁴பவ்யாலோலக³ண்ட³ஸ்த²லம் ।
த³ந்தாகா⁴தவிதா³ரிதாரிருதி⁴ரை: ஸிந்தூ³ரஶோபா⁴கரம்
வந்தே³ ஶைலஸுதாஸுதம் க³ணபதிம் ஸிதி⁴ப்ரத³ம் காமத³ம் ।

ௐ ப⁴க³வந் க³ணேஶ ஸ்வக³ணஸம்யுத இஹாக³ச்ச² இஹ
திஷ்ட² ஏதாம் பூஜாம் க்³ருʼஹாண் ।
இத்யாவஹ்ய இத³ம் பாத்³யம் இத³மர்க்⁴யம் இத³ம் ஸ்நாநீயமாசநியஞ்ச
ஜலம் ஸமர்பயாமி।
தத: ஸாயுதா⁴ய ஸவாஹநாய ஸபரிவாராய ௐ ப⁴க³வதே க³ணேஶாய நம: ।
இத³ம் சந்த³நமித³ம் ஸிந்தூ³ரமேதாநக்ஷதாம்ஶ்ச ஸமர்பயாமி ஸாயுதா⁴ய
ஸவாஹநாய ஸபரிவாராய ௐ ப⁴க³வதே க³ணேஶாய நம: ।
இத³ம் புஷ்பம்
து³ர்வாத³லம் தூ⁴பம் தீ³பஞ்ச ஸமர்பயாமி ஸாயுதா⁴ய ஸவாஹநாய
ஸபரிவாராய ௐ ப⁴க³வதே க³ணேஶாய நம: ।
இத³ம் நைவேத்³யம் புநராசமநீயம்
ஜலம் தாம்பூ³லம் பூகி³ப²லம் த³க்ஷிணாத்³ரவ்யஞ்ச ஸமர்பயாமி ஸாயுதா⁴ய
ஸவாஹநாய ஸபரிவாராய ௐ ப⁴க³வதே க³ணேஶாய நம: ।

ஏவம் ஸமஸ்ததே³வபூஜநம் கார்யம்
ததோ ஶ்ரதா⁴ஞ்ஜலி:

ௐ தே³வேந்த்³ர மௌலிமந்தா³ரமகரந்த³கணாருணா: ।
விக்⁴நம் ஹரந்து ஹேரம்ப³ சரணாம்பு³ஜரேணவ: ।

ப⁴க³வாந் க³ணேஶ: ஸம்பூஜித: ப்ரஸந்நோ ப⁴வது ।
இதி ப்ரணமேத் ।
புந: புஷ்பம் க்³ருʼஹீத்வா ।

ௐ ரக்தாப்³ஜயுக்³மாமயதா³நஹஸ்தம் கேயூர ஹாராங்க³த³
குண்ட³லாட்⁴யம் ।
மாணிக்யமௌலிம் தி³நநாத²மோட்⁴யம் ப³ந்து⁴ககாந்திம்
விலஸத் த்ரிநேத்ரம் ।

இதி த்⁴யாத்வா

ப⁴க³வாந் ஸூர்யநாராயண இஹாக³ச்ச² இஹ திஷ்ட²
மத்க²़்ருʼதா பூஜாம் க்³ருʼஹாண
இத்யாவாஹ்ய ।

பூர்வத்பூஜூபகரணாநி ஸமர்ப்யம்

ௐ நமஸ்ஸவித்ரே ஜக³தே³கசக்ஷுஷே ஜக³த்ப்ரஸூதிஸ்தி²திநாஶஹேதவே ।
த்ரயிமயாய த்ரிகு³ணாத்மதா⁴ரிணே விரஞ்சிநாராயண ஶங்கராத்மநே ॥

இதி ப்ரணமேத்
புந: புஷ்பமாதா³ய ।

ௐ ஶாந்தாகாரம் பு⁴ஜக³ஶயநம் பத்³மநாப⁴ம் ஸுரேஶம்
விஶ்வாதா⁴ரம் க³க³நஸத்³ருʼஶம் மேக⁴வர்ணம் ஶுபா⁴ங்க³ம் ।
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயநம் யோகி³பி⁴ர்த்⁴யாநக³ம்யம் வந்தே³
விஷ்ணும் ப⁴வப⁴யஹரம் ஸர்வலோகைகநாத²ம் ।

இதி த்⁴யாத்வா

ப⁴க³வந் விஷ்ணோ இஹாக³ச்ச² இஹ திஷ்ட² மத்க்ருʼதாம் பூஜாம் க்³ருʼஹாண
இத்யாவாஹநாதி³ பூர்வவத் ௐ விஷ்ணவே நம: ௐ நாராயணாய நம: ।

இதி பூஜோபகாரணாநி ஸமர்ப்ய

ௐ க்ருʼஷ்ணாய வாஸுதே³வாய ஹரயே பரமாத்மநே
ப்ரணதக்லேஶநாஶாய கோ³விந்தா³ய நமோ: நம: ।

இதி ப்ரணமேத் ।

புந: புஷ்பமாத³ய ।

ௐ த்⁴யாயேந்நித்யம் மஹேஶம் ரஜதகி³ரிநிப⁴ம் சாருசந்த்³ராவதம்ஸம்
ரத்நாகல்போஜ்ஜ்வலாங்க³ம் பரஶும்ருʼக³வராபி⁴திஹஸ்தம் ப்ரஸந்நம் ।
பத்³மாஸீநம் ஸமந்தாத்ஸ்துதமமரக³ணைர்வ்யாக்⁴ரக்ருʼதி வஸாநம் விஶ்வாத்³யம்
விஶ்வவந்த்³யம் நிகி²லப⁴யஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் ॥

இதி த்⁴யாத்வா

ப⁴க³வந் மஹாதே³வ இஹாக³ச்ச² இஹ திஷ்ட² மத்க்ருʼதா பூஜாம் க்³ருʼஹாண ।

இத்யாவாஹ்ய ஸம்பூஜ்ய

ௐ பா³ணேஶ்வராய நரகார்ணாவதாரநாய ஜ்ஞாநப்ரதா³ய கருணாமயஸாக³ராய ।
கர்பூரகுந்த³த⁴வளேந்து³ஜடாத⁴ராய தா³ரித்³ர்யது:³க²த³ஹநாய நம: ஶிவாய ॥

இதி ப்ரணமேத்

புந: புஷ்பமாத³ய

ௐ காலாப்⁴ராபா⁴ம் காடாக்ஷைரரிகுலப⁴யதா³ம் மௌலிப³த்³தே⁴ந்து³ரேகா²ம் ஶங்க²ம் சக்ரம்
க்ருʼபாணம் த்ரிஶிக²மபி கரைருத்³வஹந்தீம் த்ரிநேத்ராம் ।
ஸிம்ஹஸ்கந்தா⁴தி⁴ரூடா⁴ம் த்ரிபு⁴வநமகி²லம் தேஜஸா பூரயந்தீம் த்⁴யாயே து³ர்கா³ம் ஜயாக்²யாம்
த்ரித³ஶ: பரிவ்ருʼதாம் ஸேவிதாம் ஸிதி⁴காமை: ।

இதி த்⁴யாத்வா

ௐ ப⁴க³வதி து³ர்கே³ ஸ்வக³ணஸம்யுதே இஹாக³ச்ச² இஹா திஷ்ட² மத்க்ருʼதாம் பூஜாம்
க்³ருʼஹாண-இத்யாவாஹ்ய ஸாயுதா⁴யை ஸவாஹநாயை ஸபரிவாராயை ௐ ப⁴க³வத்யை
து³ர்கா³யை நம: ।

இதி புஜோபகரணாநி ஸமர்ப்ய

ௐ ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே கௌ³ரி நாராயணி நமோঽஸ்துதே।

இதி ப்ரணமேத்

புந: புஷ்பமாதா³ய

ௐ ஆக்ருʼஷ்ணேந ரஜஸாவர்தமாநோ நிவேஶயந்நம்ருʼதம் மர்த்யம் ச
ஹிரண்யேந ஸவிதா ரதே²நா தே³வோ யாதி பு⁴வநாநி பஶ்யந் ।
ௐ ப⁴க³வந்த: ஸுர்யாத³யோ நவக்³ரஹேந்த்³ராதி³லோகபாலா: க்³ராமதே³வதா:
குலதே³வதா ஸர்வதே³வ்யஶ்ச இஹாக³ச்ச²த அத்ர திஷ்டத மத்க்ருʼதாம் பூஜாம் க்³ருʼஹீத

இத்யாவாஹ்ய

இத³ம் பாத்³யம் இத³மர்க்⁴யம் ।
இத³ம் ஸ்நாநீயமித³ம் புநராசமநீயம் ஜலம் ச ஸமர்பயாமி ।
இத³ம் சந்த³நம் ஏதாநக்ஷதாம்ஶ்ச ஸமர்பயாமி ।
ஏதாணி புஷ்பாணி வில்வபத்ராணி தூ⁴பம்
தீ³பம் நைவேத்³யம் புநராசமநீயம் ஜலம் ச ஸமர்பயாமி ।
ௐ ஸூர்யாதி³ நவக்³ரஹேப்⁴யோ நம: ।
ௐ இந்த்³ராதி³ லோகபாலேப்⁴யோ நம: ।
ௐ க்³ராமதே³வேப்⁴யோ நம: ।
ௐ குலதே³வேப்⁴யோ நம: ।
ௐ இஷ்டதே³வேப்⁴யோ நம: ।
ஸர்வேப்⁴யோ: தே³வேப்⁴யஸ்ததா² ச ஸர்வாப்⁴யோ தே³வேப்⁴யோ நமோ: நம: –

இதி பூஜோபகரணாநி ஸமர்ப்யம்

ௐ ஸர்வே தே³வாஸ்ஸர்வா தே³வ்யஶ்ச பூஜிதா: ப்ரஸந்ந ப⁴வத ।

ஶிவஸ்ய க³ணபதேர்விஷ்ணோர்ஸூர்யஸ்ய து³ர்கா³யா வா ப்ரதா⁴நதே³வதாயா: பூர்வோக்த-த்⁴யாநவாக்யேந
த்⁴யாநம் த்⁴ருʼத்வா பூர்வத் ஆவாஹ்ய பூஜோபகரணாநி ஸமர்ப்ய ।
ௐ கர்பூரவர்திஸம்யுக்தம் கோ³க்⁴ருʼதேந ச பூரிதம் ।
நீராஜநம் மயா த³த்தம் க்³ருʼஹாண பரமேஶ்வர ॥

இதி நீராஜநம் நிவேத்³ய

ௐ அஜ்ஞாநாத்³விஸ்ம்ருʼதேர்ப்⁴ராந்த்யா யந்ந்யூநமதி⁴கம் க்ருʼதம் ।
விபரீதஞ்ச தத்ஸர்வம் க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வர ॥

ஆவாஹநம் ந ஜாநாமி ந ஜாநாமி விஸர்ஜநம் ।
பூஜாஞ்சைவ ந ஜாநாமி க்ஷம்யதாம் பரமேஶ்வர ॥

ௐ அபராத⁴ஸஹஸ்ராணி க்ரியந்தே ঽஹநிஶம் மயா ।
தா³ஸோঽயமிதி மாம் ஜ்ஞாத்வா க்ஷமஸ்வ ஜக³தீ³ஶ்வர ॥

இத்யபராத⁴மார்ஜநம் த்ரிபுஷ்பாஞ்ஜலிர்நிவேத்³ய ஶங்க²க⁴ண்டாவாத³நைர்தே³வாதி³கம் ஸ்துத்வா ப்ரணம்ய।

ௐ யாந்து தே³வக³ணாஸ்ஸர்வே பூஜாமாதா³ய மாமகீம் ।
பூஜாராத⁴நகாலேஷு புநராக³மநாய ச ॥

ௐ க³ச்ச்² க³ச்ச்² பரம் ஸ்தா²நம் ஸ்வம் தா⁴ம பரமேஶ்வர ।
ஆவாஹநஸ்ய ஸமயே யதா² ஸ்யாத்புநராக³ம: ॥

இதி ஸம்ஹார முத்³ரயா விஸர்ஜநம் க்ருʼத்வா ।

ௐ க்ருʼதைதத³முகதே³வதாபூஜநகர்மண: ஸாங்க³தாஸித்³த்⁴யர்த²ம் ப்³ராஹ்மணாய த³க்ஷிணாம் ஸம்ப்ரத³தே³ ।
இதி பஞ்சதே³வதா பூஜா பத்³த⁴தி ।

Add Comment

Click here to post a comment