108 - Shatanamavali Navagraha Mantras Surya Bhagavan Stotram

108 Names of Sri Surya Bhagawan | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Surya Deva Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅರ್ಯಮ್ಣೇ । ಭಗಾಯ । ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ । ಪೂಷ್ಣೇ । ಅರ್ಕಾಯ ।
ಸವಿತ್ರೇ । ರವಯೇ । ಗಭಸ್ತಿಮತೇ । ಅಜಾಯ । ಕಾಲಾಯ । ಮೃತ್ಯವೇ । ಧಾತ್ರೇ ।
ಪ್ರಭಾಕರಾಯ । ಪೃಥಿವ್ಯೈ । ತೇಜಸೇ । ಖಾಯ । ವಾಯವೇ । ಪರಾಯಣಾಯ ।
ಸೋಮಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ । ಶುಕ್ರಾಯ । ಬುಧಾಯ । ಅಂಗಾರಕಾಯ । ಇನ್ದ್ರಾಯ ।
ವಿವಸ್ವತೇ । ದೀಪ್ತಾಂಶವೇ । ಶುಚಯೇ । ಶೌರಯೇ । ಶನೈಶ್ಚರಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ವಿಷ್ಣವೇ । ರುದ್ರಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಾಯ । ವೈಶ್ರವಣಾಯ । ಯಮಾಯ । ವೈದ್ಯುತಾಯ ।
ಜಾಠರಾಯ । ಅಗ್ನಯೇ । ಐನ್ಧನಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ತೇಜಸಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । ಧರ್ಮಧ್ವಜಾಯ । ವೇದಕರ್ತ್ರೇ । ವೇದಾಂಗಾಯ ।
ವೇದವಾಹನಾಯ । ಕೃತಾಯ । ತ್ರಾತ್ರೇ । ದ್ವಾಪರಾಯ । ಕಲಯೇ ।
ಸರ್ವಾಮರಾಶ್ರಯಾಯ । ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾಯ । ಮುಹೂರ್ತಾಯ । ಪಕ್ಷಾಯ । ಮಾಸಾಯ ।
ಋತವೇ । ಸಂವತ್ಸರಕರಾಯ । ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ । ಕಾಲಚಕ್ರಾಯ । ವಿಭಾವಸವೇ ।
ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ । ಯೋಗಿನೇ । ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಸನಾತನಾಯ ।
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಪ್ರಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ । ತಮೋನುದಾಯ ।
ಕಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ವರುಣಾಯ । ಸಾಗರಾಯ । ಅಂಶವೇ । ಜೀಮೂತಾಯ । ಜೀವನಾಯ ।
ಅರಿಘ್ನೇ । ಭೂತಾಶ್ರಯಾಯ । ಭೂತಪತಯೇ । ಸರ್ವಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಾಯ । ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ।
ಸಂವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ವಹ್ನಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಸ್ಯಾದಯೇ । ಅಲೋಲುಪಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ಕಪಿಲಾಯ ।
ಭಾನವೇ । ಕಾಮದಾಯ । ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ । ಜಯಾಯ । ವಿಶಾಲಾಯ । ವರದಾಯ ।
ಸರ್ವಧಾತುನಿಷೇಚಿತ್ರೇ (ಸರ್ವಭೂತನಿಷೇವಿತಾಯ) । ಮನಸೇ । ಸುಪರ್ಣಾಯ ।
ಭೂತಾದಯೇ । ಶೀಘ್ರಗಾಯ । ಪ್ರಾಣಧಾರಣಾಯ । ಧನ್ವನ್ತರಯೇ । ಧೂಮಕೇತವೇ ।
ಆದಿದೇವಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಅದಿತೇಃ ಸುತಾಯ ನಮಃ । ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನೇ । ಅರವಿನ್ದಾಕ್ಷಾಯ । ಪಿತ್ರೇ ।
ಮಾತ್ರೇ । ಪಿತಾಮಹಾಯ । ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಾಯ । ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಾಯ । ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಾಯ ।
ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಯ । ದೇಹಕರ್ತ್ರೇ । ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ।
ಚರಾಚರಾತ್ಮನೇ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಮೈತ್ರೇಣವಪುಷಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ । 117 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಧೌಮ್ಯಸಂವಾದೇ ಆರಣ್ಯಕಪರ್ವಣಿ
ಸೂರ್ಯ (ಸೂರ್ಯವರದ) ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Aditya:

108 Names of Sri Surya Bhagawan | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil