Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Saraswati Stotram / Medha Suktam in English, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali

Medha Suktam in English, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali

3338 Views

Medha Suktam in Telugu

తైత్తిరీయారణ్యకమ్ – 4, ప్రపాఠకః – 10, అనువాకః – 41-44

ఓం యశ్ఛంద’సామృషభో విశ్వరూ’పః | ఛందోభ్యో‌உధ్యమృతా”థ్సంబభూవ’ | స మేంద్రో’ మేధయా” స్పృణోతు | అమృత’స్య దేవధార’ణో భూయాసమ్ | శరీ’రం మే విచ’ర్షణమ్ | జిహ్వా మే మధు’మత్తమా | కర్ణా”భ్యాం భూరివిశ్రు’వమ్ | బ్రహ్మ’ణః కోశో’‌உసి మేధయా పి’హితః | శ్రుతం మే’ గోపాయ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

ఓం మేధాదేవీ జుషమా’ణా న ఆగా”ద్విశ్వాచీ’ భద్రా సు’మనస్య మా’నా | త్వయా జుష్టా’ నుదమా’నా దురుక్తా”న్ బృహద్వ’దేమ విదథే’ సువీరా”ః | త్వయా జుష్ట’ ఋషిర్భ’వతి దేవి త్వయా బ్రహ్మా’‌உ‌உగతశ్రీ’రుత త్వయా” | త్వయా జుష్ట’శ్చిత్రం వి’ందతే వసు సా నో’ జుషస్వ ద్రవి’ణో న మేధే ||

మేధాం మ ఇంద్రో’ దదాతు మేధాం దేవీ సర’స్వతీ | మేధాం మే’ అశ్వినా’వుభా-వాధ’త్తాం పుష్క’రస్రజా | అప్సరాసు’ చ యా మేధా గం’ధర్వేషు’ చ యన్మనః’ | దైవీం” మేధా సర’స్వతీ సా మాం” మేధా సురభి’ర్జుషతాగ్ స్వాహా” ||

ఆమాం” మేధా సురభి’ర్విశ్వరూ’పా హిర’ణ్యవర్ణా జగ’తీ జగమ్యా | ఊర్జ’స్వతీ పయ’సా పిన్వ’మానా సా మాం” మేధా సుప్రతీ’కా జుషంతామ్ ||

మయి’ మేధాం మయి’ ప్రజాం మయ్యగ్నిస్తేజో’ దధాతు మయి’ మేధాం మయి’ ప్రజాం మయీంద్ర’ ఇంద్రియం ద’ధాతు మయి’ మేధాం మయి’ ప్రజాం మయి సూర్యో భ్రాజో’ దధాతు ||

ఓం హంస హంసాయ’ విద్మహే’ పరమహంసాయ’ ధీమహి | తన్నో’ హంసః ప్రచోదయా”త్ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

GODDESS Saraswati

Medha Suktam in English

taittirīyāraṇyakam – 4, prapāṭhakaḥ – 10, anuvākaḥ – 41-44

oṃ yaśchanda’sāmṛṣabho viśvarū’paḥ | chandobhyo‌உdhyamṛtā”thsambabhūva’ | sa mendro’ medhayā” spṛṇotu | amṛta’sya devadhāra’ṇo bhūyāsam | śarī’raṃ me vica’rṣaṇam | jihvā me madhu’mattamā | karṇā”bhyāṃ bhūriviśru’vam | brahma’ṇaḥ kośo’‌உsi medhayā pi’hitaḥ | śrutaṃ me’ gopāya ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

oṃ medhādevī juṣamā’ṇā na āgā”dviśvācī’ bhadrā su’manasya mā’nā | tvayā juṣṭā’ nudamā’nā duruktā”n bṛhadva’dema vidathe’ suvīrā”ḥ | tvayā juṣṭa’ ṛṣirbha’vati devi tvayā brahmā’‌உ‌உgataśrī’ruta tvayā” | tvayā juṣṭa’ścitraṃ vi’ndate vasu sā no’ juṣasva dravi’ṇo na medhe ||

medhāṃ ma indro’ dadātu medhāṃ devī sara’svatī | medhāṃ me’ aśvinā’vubhā-vādha’ttāṃ puṣka’rasrajā | apsarāsu’ ca yā medhā ga’ndharveṣu’ ca yanmana’ḥ | daivī”ṃ medhā sara’svatī sā mā”ṃ medhā surabhi’rjuṣatāg svāhā” ||

āmā”ṃ medhā surabhi’rviśvarū’pā hira’ṇyavarṇā jaga’tī jagamyā | ūrja’svatī paya’sā pinva’mānā sā mā”ṃ medhā supratī’kā juṣantām ||

mayi’ medhāṃ mayi’ prajāṃ mayyagnistejo’ dadhātu mayi’ medhāṃ mayi’ prajāṃ mayīndra’ indriyaṃ da’dhātu mayi’ medhāṃ mayi’ prajāṃ mayi sūryo bhrājo’ dadhātu ||

oṃ haṃsa haṃsāya’ vidmahe’ paramahaṃsāya’ dhīmahi | tanno’ haṃsaḥ pracodayā”t ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

Medha Suktam in Tamil

தைத்திரீயாரண்யகம் – 4, ப்ரபாடகஃ – 10, அனுவாகஃ – 41-44

ஓம் யஶ்சன்த’ஸாம்றுஷபோ விஶ்வரூ’பஃ | சன்தோப்யோ‌உத்யம்றுதா”த்ஸம்பபூவ’ | ஸ மேன்த்ரோ’ மேதயா” ஸ்ப்றுணோது | அம்றுத’ஸ்ய தேவதார’ணோ பூயாஸம் | ஶரீ’ரம் மே விச’ர்ஷணம் | ஜிஹ்வா மே மது’மத்தமா | கர்ணா”ப்யாம் பூரிவிஶ்ரு’வம் | ப்ரஹ்ம’ணஃ கோஶோ’‌உஸி மேதயா பி’ஹிதஃ | ஶ்ருதம் மே’ கோபாய ||

ஓம் ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ’ ||

ஓம் மேதாதேவீ ஜுஷமா’ணா ன ஆகா”த்விஶ்வாசீ’ பத்ரா ஸு’மனஸ்ய மா’னா | த்வயா ஜுஷ்டா’ னுதமா’னா துருக்தா”ன் ப்றுஹத்வ’தேம விததே’ ஸுவீரா”ஃ | த்வயா ஜுஷ்ட’ றுஷிர்ப’வதி தேவி த்வயா ப்ரஹ்மா’‌உ‌உகதஶ்ரீ’ருத த்வயா” | த்வயா ஜுஷ்ட’ஶ்சித்ரம் வி’ன்ததே வஸு ஸா னோ’ ஜுஷஸ்வ த்ரவி’ணோ ன மேதே ||

மேதாம் ம இம்த்ரோ’ ததாது மேதாம் தேவீ ஸர’ஸ்வதீ | மேதாம் மே’ அஶ்வினா’வுபா-வாத’த்தாம் புஷ்க’ரஸ்ரஜா | அப்ஸராஸு’ ச யா மேதா கம்’தர்வேஷு’ ச யன்மனஃ’ | தைவீம்” மேதா ஸர’ஸ்வதீ ஸா மாம்” மேதா ஸுரபி’ர்ஜுஷதாக் ஸ்வாஹா” ||

ஆமாம்” மேதா ஸுரபி’ர்விஶ்வரூ’பா ஹிர’ண்யவர்ணா ஜக’தீ ஜகம்யா | ஊர்ஜ’ஸ்வதீ பய’ஸா பின்வ’மானா ஸா மாம்” மேதா ஸுப்ரதீ’கா ஜுஷன்தாம் ||

மயி’ மேதாம் மயி’ ப்ரஜாம் மய்யக்னிஸ்தேஜோ’ ததாது மயி’ மேதாம் மயி’ ப்ரஜாம் மயீம்த்ர’ இம்த்ரியம் த’தாது மயி’ மேதாம் மயி’ ப்ரஜாம் மயி ஸூர்யோ ப்ராஜோ’ ததாது ||

ஓம் ஹம்ஸ ஹம்ஸாய’ வித்மஹே’ பரமஹம்ஸாய’ தீமஹி | தன்னோ’ ஹம்ஸஃ ப்ரசோதயா”த் ||

ஓம் ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ’ ||

Medha Suktam in Malayalam

തൈത്തിരീയാരണ്യകമ് – 4, പ്രപാഠകഃ – 10, അനുവാകഃ – 41-44

ഓം യശ്ഛന്ദ’സാമൃഷഭോ വിശ്വരൂ’പഃ | ഛന്ദോഭ്യോ‌உധ്യമൃതാ’ഥ്സമ്ബഭൂവ’ | സ മേന്ദ്രോ’ മേധയാ’ സ്പൃണോതു | അമൃത’സ്യ ദേവധാര’ണോ ഭൂയാസമ് | ശരീ’രം മേ വിച’ര്ഷണമ് | ജിഹ്വാ മേ മധു’മത്തമാ | കര്ണാ’ഭ്യാം ഭൂരിവിശ്രു’വമ് | ബ്രഹ്മ’ണഃ കോശോ’‌உസി മേധയാ പി’ഹിതഃ | ശ്രുതം മേ’ ഗോപായ ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||

ഓം മേധാദേവീ ജുഷമാ’ണാ ന ആഗാ’ദ്വിശ്വാചീ’ ഭദ്രാ സു’മനസ്യ മാ’നാ | ത്വയാ ജുഷ്ടാ’ നുദമാ’നാ ദുരുക്താ’ന് ബൃഹദ്വ’ദേമ വിദഥേ’ സുവീരാ’ഃ | ത്വയാ ജുഷ്ട’ ഋഷിര്ഭ’വതി ദേവി ത്വയാ ബ്രഹ്മാ’‌உ‌உഗതശ്രീ’രുത ത്വയാ’ | ത്വയാ ജുഷ്ട’ശ്ചിത്രം വി’ന്ദതേ വസു സാ നോ’ ജുഷസ്വ ദ്രവി’ണോ ന മേധേ ||

മേധാം മ ഇംദ്രോ’ ദദാതു മേധാം ദേവീ സര’സ്വതീ | മേധാം മേ’ അശ്വിനാ’വുഭാ-വാധ’ത്താം പുഷ്ക’രസ്രജാ | അപ്സരാസു’ ച യാ മേധാ ഗം’ധര്വേഷു’ ച യന്മനഃ’ | ദൈവീം’ മേധാ സര’സ്വതീ സാ മാം’ മേധാ സുരഭി’ര്ജുഷതാഗ് സ്വാഹാ’ ||

ആമാം’ മേധാ സുരഭി’ര്വിശ്വരൂ’പാ ഹിര’ണ്യവര്ണാ ജഗ’തീ ജഗമ്യാ | ഊര്ജ’സ്വതീ പയ’സാ പിന്വ’മാനാ സാ മാം’ മേധാ സുപ്രതീ’കാ ജുഷന്താമ് ||

മയി’ മേധാം മയി’ പ്രജാം മയ്യഗ്നിസ്തേജോ’ ദധാതു മയി’ മേധാം മയി’ പ്രജാം മയീംദ്ര’ ഇംദ്രിയം ദ’ധാതു മയി’ മേധാം മയി’ പ്രജാം മയി സൂര്യോ ഭ്രാജോ’ ദധാതു ||

ഓം ഹംസ ഹംസായ’ വിദ്മഹേ’ പരമഹംസായ’ ധീമഹി | തന്നോ’ ഹംസഃ പ്രചോദയാ’ത് ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||

Medha Suktam in Kannada

ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕಮ್ – 4, ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 10, ಅನುವಾಕಃ – 41-44

ಓಂ ಯಶ್ಛಂದ’ಸಾಮೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂ’ಪಃ | ಛಂದೋಭ್ಯೋ‌உಧ್ಯಮೃತಾ”ಥ್ಸಂಬಭೂವ’ | ಸ ಮೇಂದ್ರೋ’ ಮೇಧಯಾ” ಸ್ಪೃಣೋತು | ಅಮೃತ’ಸ್ಯ ದೇವಧಾರ’ಣೋ ಭೂಯಾಸಮ್ | ಶರೀ’ರಂ ಮೇ ವಿಚ’ರ್ಷಣಮ್ | ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧು’ಮತ್ತಮಾ | ಕರ್ಣಾ”ಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿವಿಶ್ರು’ವಮ್ | ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಃ ಕೋಶೋ’‌உಸಿ ಮೇಧಯಾ ಪಿ’ಹಿತಃ | ಶ್ರುತಂ ಮೇ’ ಗೋಪಾಯ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಮೇಧಾದೇವೀ ಜುಷಮಾ’ಣಾ ನ ಆಗಾ”ದ್ವಿಶ್ವಾಚೀ’ ಭದ್ರಾ ಸು’ಮನಸ್ಯ ಮಾ’ನಾ | ತ್ವಯಾ ಜುಷ್ಟಾ’ ನುದಮಾ’ನಾ ದುರುಕ್ತಾ”ನ್ ಬೃಹದ್ವ’ದೇಮ ವಿದಥೇ’ ಸುವೀರಾ”ಃ | ತ್ವಯಾ ಜುಷ್ಟ’ ಋಷಿರ್ಭ’ವತಿ ದೇವಿ ತ್ವಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ’‌உ‌உಗತಶ್ರೀ’ರುತ ತ್ವಯಾ” | ತ್ವಯಾ ಜುಷ್ಟ’ಶ್ಚಿತ್ರಂ ವಿ’ಂದತೇ ವಸು ಸಾ ನೋ’ ಜುಷಸ್ವ ದ್ರವಿ’ಣೋ ನ ಮೇಧೇ ||

ಮೇಧಾಂ ಮ ಇಂದ್ರೋ’ ದದಾತು ಮೇಧಾಂ ದೇವೀ ಸರ’ಸ್ವತೀ | ಮೇಧಾಂ ಮೇ’ ಅಶ್ವಿನಾ’ವುಭಾ-ವಾಧ’ತ್ತಾಂ ಪುಷ್ಕ’ರಸ್ರಜಾ | ಅಪ್ಸರಾಸು’ ಚ ಯಾ ಮೇಧಾ ಗಂ’ಧರ್ವೇಷು’ ಚ ಯನ್ಮನಃ’ | ದೈವೀಂ” ಮೇಧಾ ಸರ’ಸ್ವತೀ ಸಾ ಮಾಂ” ಮೇಧಾ ಸುರಭಿ’ರ್ಜುಷತಾಗ್ ಸ್ವಾಹಾ” ||

ಆಮಾಂ” ಮೇಧಾ ಸುರಭಿ’ರ್ವಿಶ್ವರೂ’ಪಾ ಹಿರ’ಣ್ಯವರ್ಣಾ ಜಗ’ತೀ ಜಗಮ್ಯಾ | ಊರ್ಜ’ಸ್ವತೀ ಪಯ’ಸಾ ಪಿನ್ವ’ಮಾನಾ ಸಾ ಮಾಂ” ಮೇಧಾ ಸುಪ್ರತೀ’ಕಾ ಜುಷಂತಾಮ್ ||

ಮಯಿ’ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ’ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯ್ಯಗ್ನಿಸ್ತೇಜೋ’ ದಧಾತು ಮಯಿ’ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ’ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯೀಂದ್ರ’ ಇಂದ್ರಿಯಂ ದ’ಧಾತು ಮಯಿ’ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ’ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯಿ ಸೂರ್ಯೋ ಭ್ರಾಜೋ’ ದಧಾತು ||

ಓಂ ಹಂಸ ಹಂಸಾಯ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ಪರಮಹಂಸಾಯ’ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ’ ಹಂಸಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Medha Suktam in Bengali

তৈত্তিরীয়ারণ্য়কম – 4, প্রপাঠকঃ – 1০, অনুবাকঃ – 41-44

ওং য়শ্ছন্দ’সামৃষভো বিশ্বরূ’পঃ | ছন্দোভ্য়ো‌உধ্য়মৃতা”থ্সম্বভূব’ | স মেন্দ্রো’ মেধয়া” স্পৃণোতু | অমৃত’স্য় দেবধার’ণো ভূয়াসম | শরী’রং মে বিচ’র্ষণম | জিহ্বা মে মধু’মত্তমা | কর্ণা”ভ্য়াং ভূরিবিশ্রু’বম | ব্রহ্ম’ণঃ কোশো’‌உসি মেধয়া পি’হিতঃ | শ্রুতং মে’ গোপায় ||

ওং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ’ ||

ওং মেধাদেবী জুষমা’ণা ন আগা”দ্বিশ্বাচী’ ভদ্রা সু’মনস্য় মা’না | ত্বয়া জুষ্টা’ নুদমা’না দুরুক্তা”ন বৃহদ্ব’দেম বিদথে’ সুবীরা”ঃ | ত্বয়া জুষ্ট’ ঋষির্ভ’বতি দেবি ত্বয়া ব্রহ্মা’‌உ‌உগতশ্রী’রুত ত্বয়া” | ত্বয়া জুষ্ট’শ্চিত্রং বি’ন্দতে বসু সা নো’ জুষস্ব দ্রবি’ণো ন মেধে ||

মেধাং ম ইংদ্রো’ দদাতু মেধাং দেবী সর’স্বতী | মেধাং মে’ অশ্বিনা’বুভা-বাধ’ত্তাং পুষ্ক’রস্রজা | অপ্সরাসু’ চ য়া মেধা গং’ধর্বেষু’ চ য়ন্মনঃ’ | দৈবীং” মেধা সর’স্বতী সা মাং” মেধা সুরভি’র্জুষতাগ স্বাহা” ||

আমাং” মেধা সুরভি’র্বিশ্বরূ’পা হির’ণ্য়বর্ণা জগ’তী জগম্য়া | ঊর্জ’স্বতী পয়’সা পিন্ব’মানা সা মাং” মেধা সুপ্রতী’কা জুষন্তাম ||

ময়ি’ মেধাং ময়ি’ প্রজাং ময়্য়গ্নিস্তেজো’ দধাতু ময়ি’ মেধাং ময়ি’ প্রজাং ময়ীংদ্র’ ইংদ্রিয়ং দ’ধাতু ময়ি’ মেধাং ময়ি’ প্রজাং ময়ি সূর্য়ো ভ্রাজো’ দধাতু ||
ওং হংস হংসায়’ বিদ্মহে’ পরমহংসায়’ ধীমহি | তন্নো’ হংসঃ প্রচোদয়া”ত ||

ওং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ’ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *