Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamacharya Sankeerthanalu Lyric Tamil

Annamayya Keerthana – Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa in Tamil With Meaning

Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa Lyrics in Tamil: யீ தகவு தீர்சவய்யா வேவேலகு னிதி வின்னபமய்யா || தனுவுன பொடமினததி னிம்த்ரியமுலு பொனிகி யெக்கடிகி போவுனயா | பெனகி தல்லிகட பிட்டலு புவிலோ யெனகொனி யெக்கடி கேகுதுரய்யா || பொடுகுசு மனமுன பொடமின யாஸலு அதன னெக்கடிகி னருகுனயா | வொதுகுசு ஜலமுலனும்டு மத்ஸ்யமுலு பதபடி யேகதி பாஸீனய்யா || லலி னொகடொகடிகி லம்கெலு னிவே அலருசு னேமனி யம்துனயா | பலு ஶ்ரீவேம்கடபதி னாயாத்மனு […]

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje in Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje Lyrics in Tamil: தேவ தேவம் பஜே திவ்யப்ரபாவம் | ராவணாஸுரவைரி ரணபும்கவம் || ராஜவரஶேகரம் ரவிகுலஸுதாகரம் ஆஜானுபாஹு னீலாப்ரகாயம் | ராஜாரி கோதம்ட ராஜ தீக்ஷாகுரும் ராஜீவலோசனம் ராமசம்த்ரம் || னீலஜீமூத ஸன்னிபஶரீரம் கனவி- ஶாலவக்ஷம் விமல ஜலஜனாபம் | தாலாஹினகஹரம் தர்மஸம்ஸ்தாபனம் பூலலனாதிபம் போகிஶயனம் || பம்கஜாஸனவினுத பரமனாராயணம் ஶம்கரார்ஜித ஜனக சாபதளனம் | லம்கா விஶோஷணம் லாலிதவிபீஷணம் வெம்கடேஶம் ஸாது விபுத வினுதம் || […]

Annamayya Keerthana – Rama Dasaratha Rama in Tamil

Rama Dasaratha Rama Lyrics in Tamil: ராம தஶரதராம னிஜ ஸத்ய- காம னமோ னமோ காகுத்த்ஸராம || கருணானிதி ராம கௌஸல்யானம்தன ராம பரம புருஷ ஸீதாபதிராம | ஶரதி பம்தன ராம ஸவன ரக்ஷக ராம குருதர ரவிவம்ஶ கோதம்ட ராம || தனுஜஹரண ராம தஶரதஸுத ராம வினுதாமர ஸ்தோத்ர விஜயராம | மனுஜாவதாரா ராம மஹனீய குணராம அனிலஜப்ரிய ராம அயோத்யராம || ஸுலலிதயஶ ராம ஸுக்ரீவ வரத ராம […]

Annamayya Keerthana – Daachuko Nee Paadaalaku in Tamil

Annamayya Keerthana – Daachuko Nee Paadaalaku Lyrics in Tamil: தாசுகோ னீபாதாலகுதக னே ஜேஸினபூஜ லிவி | பூசி னீகீரீதிரூபபுஷ்பமு லிவி யய்யா || வொக்க ஸம்கீர்தனெ சாலு வொத்திகை மம்மு ரக்ஷிம்சக | தக்கினவி பாம்டாரான தாசி வும்டனீ | வெக்கஸமகுனீ னாமமு வெல ஸுலபமு பல மதிகமு | திக்கை னன்னேலிதி விக னவி தீரனி னா தனமய்யா || னானாலிகபைனும்டி னானாஸம்கீர்தனலு | பூனி னாசே னின்னு பொகடிம்சிதிவி | […]

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa in Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa Lyrics in Tamil: சூடரம்ம ஸதுலாரா ஸோபான பாடரம்ம | கூடுன்னதி பதி சூடி குடுத னாம்சாரி || ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மியட ஸிம்காராலகே மருது | காமுனி தல்லியட சக்கதனாலகே மருது | ஸோமுனி தோபுட்டுவட ஸொம்புகளலகேமருது | கோமலாம்கி ஈ சூடி குடுத னாம்சாரி || கலஶாப்தி கூதுரட கம்பீரலகே மருது | தலபலோக மாதயட தய மரி ஏமருது | ஜலஜனிவாஸினியட சல்லதனமேமருது | கொலதிமீர ஈ சூடி […]

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku in Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku Lyrics in Tamil: சேரி யஶோதகு ஶிஶு விதடு தாருணி ப்ரஹ்மகு தம்ட்ரியு னிதடு || ஸொலஸி சூசினனு ஸூர்யசம்த்ருலனு லலி வெதசல்லெடுலக்ஷணுடு | னிலிசினனிலுவுன னிகிலதேவதல கலிகிம்சு ஸுரலகனிவோ யிதடு || மாடலாடினனு மரியஜாம்டமுலு கோடுலு வோடமேடிகுணராஶி | னீடகுனூர்புல னிகிலவேதமுலு சாடுவனூ ரேடிஸமுத்ர மிதடு || மும்கிட ஜொலஸின மோஹன மாத்மல பொம்கிம்சேகனபுருஷுடு | ஸம்கதி மாவம்டிஶரணாகதுலகு னம்கமு ஶ்ரீவேம்கடாதிபு டிதடு || Annamayya Keerthana – […]

Annamayya Keerthana – Chakkani Talliki in Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Chakkani Talliki Lyrics in Tamil: சக்கனி தல்லிகி சாம்குபளா தன சக்கெர மோவிகி சாம்குபளா || குலிகெடி முரிபெபு கும்மரிம்பு தன ஸளுபு ஜூபுலகு சாம்குபளா | பலுகுல ஸொம்புல பதிதோ கஸரெடி சலமுல யலுககு சாம்குபளா || கின்னெரதோ பதி கெலன னிலுசு தன சன்னு மெறுகுலகு சாம்குபளா | உன்னதி பதிபை னொரகி னிலுசு தன ஸன்னபு னடிமிகி சாம்குபளா || ஜம்தெபு முத்யபு ஸருலஹாரமுல சம்தன கம்திகி […]

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina in Tamil

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina Lyrics in Tamil: சதுவுலோனே ஹரினி ஜட்டிகொனவலெகாக | மதமுகப்பினமீத மகுட னதி கலதா || ஜடமதிகி ஸஹஜமே ஸம்ஸாரயாதன யிதி | கடு னிம்துலோ பரமு கடியிம்சவலெகாக | தொடரி காலப்புடு தூர்பெத்தக தானு | விடிசி மறசின வெனக வெதகிதே கலதா || பவபம்துனகு விதிபாபபுண்யபுலம்கெ | திவிரி யிம்துனே தெலிவி தெலுஸுகோவலெகாக | அவல வென்னெலலோனே அல்லுனேரே ள்லிம்தே | னிவிரி னின்னடிவுனிகி னேடிகி கலதா […]

Annamayya Keerthana – Chalada Harinama in Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Hari Naama Lyrics in Tamil: சாலதா ஹரி னாம ஸௌக்யாம்றுதமு தமகு | சாலதா ஹிதவைன சவுலெல்லனு னொஸக || இதி யொகடி ஹரி னாம மிம்தைன ஜாலதா | செதரகீ ஜன்மமுல செரலு விடிபிம்ச | மதினொகடெ ஹரினாம மம்த்ரமதி சாலதா | பதிவேல னரக கூபமுல வெடலிம்ச || கலதொகடி ஹரினாம கனகாத்ரி சாலதா | தொலகுமனி தாரித்ர்யதோஷம்பு செருச | தெலிவொகடி ஹரினாமதீப மதி சாலதா […]

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi in Tamil

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi Lyrics in Tamil: சாலதா ப்ரஹ்மமிதி ஸம்கீர்தனம் மீகு | ஜாலெல்ல னடகிம்சு ஸம்கீர்தனம் || ஸம்தோஷ கரமைன ஸம்கீர்தனம் | ஸம்தாப மணகிம்சு ஸம்கீர்தனம் | ஜம்துவுல ரக்ஷிம்சு ஸம்கீர்தனம் | ஸம்ததமு தலசுடீ ஸம்கீர்தனம் || ஸாமஜமு காம்சினதி ஸம்கீர்தனம் | ஸாமமுன கெக்குடீ ஸம்கீர்தனம் | ஸாமீப்ய மிம்தரிகி ஸம்கீர்தனம் | ஸாமான்யமா விஷ்ணு ஸம்கீர்தனம் || ஜமுபாரி விடிபிம்சு ஸம்கீர்தனம் | ஸம புத்தி […]

Scroll to top