Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Kannada Songs

Annamayya Keerthana – Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa in Kannada With Meaning

Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa Lyrics in Kannada: ದೇವ ಯೀ ತಗವು ದೀರ್ಚವಯ್ಯಾ ವೇವೇಲಕು ನಿದಿ ವಿನ್ನಪಮಯ್ಯಾ || ತನುವುನ ಬೊಡಮಿನತತಿ ನಿಂದ್ರಿಯಮುಲು ಪೊನಿಗಿ ಯೆಕ್ಕಡಿಕಿ ಬೋವುನಯಾ | ಪೆನಗಿ ತಲ್ಲಿಕಡ ಬಿಡ್ಡಲು ಭುವಿಲೋ ಯೆನಗೊನಿ ಯೆಕ್ಕಡಿ ಕೇಗುದುರಯ್ಯಾ || ಪೊಡುಗುಚು ಮನಮುನ ಬೊಡಮಿನ ಯಾಸಲು ಅದನ ನೆಕ್ಕಡಿಕಿ ನರುಗುನಯಾ | ವೊದುಗುಚು ಜಲಮುಲನುಂಡು ಮತ್ಸ್ಯಮುಲು ಪದಪಡಿ ಯೇಗತಿ ಬಾಸೀನಯ್ಯಾ || ಲಲಿ ನೊಕಟೊಕಟಿಕಿ ಲಂಕೆಲು ನಿವೇ ಅಲರುಚು ನೇಮನಿ ಯಂದುನಯಾ | ಬಲು ಶ್ರೀವೇಂಕಟಪತಿ […]

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje Lyrics in Kannada: ದೇವ ದೇವಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾವಮ್ | ರಾವಣಾಸುರವೈರಿ ರಣಪುಂಗವಮ್ || ರಾಜವರಶೇಖರಂ ರವಿಕುಲಸುಧಾಕರಂ ಆಜಾನುಬಾಹು ನೀಲಾಭ್ರಕಾಯಮ್ | ರಾಜಾರಿ ಕೋದಂಡ ರಾಜ ದೀಕ್ಷಾಗುರುಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಶರೀರಂ ಘನವಿ- ಶಾಲವಕ್ಷಂ ವಿಮಲ ಜಲಜನಾಭಮ್ | ತಾಲಾಹಿನಗಹರಂ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಂ ಭೂಲಲನಾಧಿಪಂ ಭೋಗಿಶಯನಮ್ || ಪಂಕಜಾಸನವಿನುತ ಪರಮನಾರಾಯಣಂ ಶಂಕರಾರ್ಜಿತ ಜನಕ ಚಾಪದಳನಮ್ | ಲಂಕಾ ವಿಶೋಷಣಂ ಲಾಲಿತವಿಭೀಷಣಂ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಸಾಧು ವಿಬುಧ ವಿನುತಮ್ || […]

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa Lyrics in Kannada: ಚೂಡರಮ್ಮ ಸತುಲಾರಾ ಸೋಬಾನ ಪಾಡರಮ್ಮ | ಕೂಡುನ್ನದಿ ಪತಿ ಚೂಡಿ ಕುಡುತ ನಾಂಚಾರಿ || ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಟ ಸಿಂಗಾರಾಲಕೇ ಮರುದು | ಕಾಮುನಿ ತಲ್ಲಿಯಟ ಚಕ್ಕದನಾಲಕೇ ಮರುದು | ಸೋಮುನಿ ತೋಬುಟ್ಟುವಟ ಸೊಂಪುಕಳಲಕೇಮರುದು | ಕೋಮಲಾಂಗಿ ಈ ಚೂಡಿ ಕುಡುತ ನಾಂಚಾರಿ || ಕಲಶಾಬ್ಧಿ ಕೂತುರಟ ಗಂಭೀರಲಕೇ ಮರುದು | ತಲಪಲೋಕ ಮಾತಯಟ ದಯ ಮರಿ ಏಮರುದು | ಜಲಜನಿವಾಸಿನಿಯಟ ಚಲ್ಲದನಮೇಮರುದು | ಕೊಲದಿಮೀರ ಈ ಚೂಡಿ […]

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku Lyrics in Kannada: ಚೇರಿ ಯಶೋದಕು ಶಿಶು ವಿತಡು ಧಾರುಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಕು ತಂಡ್ರಿಯು ನಿತಡು || ಸೊಲಸಿ ಚೂಚಿನನು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರುಲನು ಲಲಿ ವೆದಚಲ್ಲೆಡುಲಕ್ಷಣುಡು | ನಿಲಿಚಿನನಿಲುವುನ ನಿಖಿಲದೇವತಲ ಕಲಿಗಿಂಚು ಸುರಲಗನಿವೋ ಯಿತಡು || ಮಾಟಲಾಡಿನನು ಮರಿಯಜಾಂಡಮುಲು ಕೋಟುಲು ವೋಡಮೇಟಿಗುಣರಾಶಿ | ನೀಟಗುನೂರ್ಪುಲ ನಿಖಿಲವೇದಮುಲು ಚಾಟುವನೂ ರೇಟಿಸಮುದ್ರ ಮಿತಡು || ಮುಂಗಿಟ ಜೊಲಸಿನ ಮೋಹನ ಮಾತ್ಮಲ ಬೊಂಗಿಂಚೇಘನಪುರುಷುಡು | ಸಂಗತಿ ಮಾವಂಟಿಶರಣಾಗತುಲಕು ನಂಗಮು ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಧಿಪು ಡಿತಡು || Annamayya Keerthana – […]

Annamayya Keerthana – Chalada Harinama in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Hari Naama Lyrics in Kannada: ಚಾಲದಾ ಹರಿ ನಾಮ ಸೌಖ್ಯಾಮೃತಮು ದಮಕು | ಚಾಲದಾ ಹಿತವೈನ ಚವುಲೆಲ್ಲನು ನೊಸಗ || ಇದಿ ಯೊಕಟಿ ಹರಿ ನಾಮ ಮಿಂತೈನ ಜಾಲದಾ | ಚೆದರಕೀ ಜನ್ಮಮುಲ ಚೆರಲು ವಿಡಿಪಿಂಚ | ಮದಿನೊಕಟೆ ಹರಿನಾಮ ಮಂತ್ರಮದಿ ಚಾಲದಾ | ಪದಿವೇಲ ನರಕ ಕೂಪಮುಲ ವೆಡಲಿಂಚ || ಕಲದೊಕಟಿ ಹರಿನಾಮ ಕನಕಾದ್ರಿ ಚಾಲದಾ | ತೊಲಗುಮನಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯದೋಷಂಬು ಚೆರುಚ | ತೆಲಿವೊಕಟಿ ಹರಿನಾಮದೀಪ ಮದಿ ಚಾಲದಾ […]

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Kannada: ಭಾವಮುಲೋನಾ ಬಾಹ್ಯಮುನಂದುನು | ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಯನಿ ಕೊಲುವವೋ ಮನಸಾ || ಹರಿ ಯವತಾರಮುಲೇ ಯಖಿಲ ದೇವತಲು ಹರಿ ಲೋನಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂಬುಲು | ಹರಿ ನಾಮಮುಲೇ ಅನ್ನಿ ಮಂತ್ರಮುಲು ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿ ಯನವೋ ಮನಸಾ || ವಿಷ್ಣುನಿ ಮಹಿಮಲೇ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಮುಲು ವಿಷ್ಣುನಿ ಪೊಗಡೆಡಿ ವೇದಂಬುಲು | ವಿಷ್ಣುಡೊಕ್ಕಡೇ ವಿಶ್ವಾಂತರಾತ್ಮುಡು ವಿಷ್ಣುವು ವಿಷ್ಣುವನಿ ವೆದಕವೋ ಮನಸಾ || ಅಚ್ಯುತುಡಿತಡೇ ಆದಿಯು ನಂತ್ಯಮು ಅಚ್ಯುತುಡೇ ಯಸುರಾಂತಕುಡು […]

Annamayya Keerthana – Bhavayami Gopalabalam in Kannada With Meaning

Bhavayami Gopalabalam was wrote by Annamacharya. Bhavayami Gopalabalam Lyrics in Kannada: ಭಾವಯಾಮಿ ಗೋಪಾಲಬಾಲಂ ಮನ- ಸ್ಸೇವಿತಂ ತತ್ಪದಂ ಚಿಂತಯೇಹಂ ಸದಾ || ಕಟಿ ಘಟಿತ ಮೇಖಲಾ ಖಚಿತಮಣಿ ಘಂಟಿಕಾ- ಪಟಲ ನಿನದೇನ ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಮ್ | ಕುಟಿಲ ಪದ ಘಟಿತ ಸಂಕುಲ ಶಿಂಜಿತೇನತಂ ಚಟುಲ ನಟನಾ ಸಮುಜ್ಜ್ವಲ ವಿಲಾಸಮ್ || ನಿರತಕರ ಕಲಿತ ನವನೀತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸುರ ನಿಕರ ಭಾವನಾ ಶೋಭಿತ ಪದಮ್ | ತಿರುವೇಂಕಟಾಚಲ ಸ್ಥಿತಮ್ ಅನುಪಮಂ ಹರಿಂ ಪರಮ ಪುರುಷಂ ಗೋಪಾಲಬಾಲಮ್ […]

Annamayya Keerthana – Brahma Kadigina Padamu in Kannada With Meaning

Brahma Kadigina Padamu was wrote by Annamacharya. Brahma Kadigina Padamu Lyrics in Kannada: ಬ್ರಹ್ಮ ಕಡಿಗಿನ ಪಾದಮು ಬ್ರಹ್ಮಮು ದಾನೆ ನೀ ಪಾದಮು || ಚೆಲಗಿ ವಸುಧ ಗೊಲಿಚಿನ ನೀ ಪಾದಮು ಬಲಿ ತಲ ಮೋಪಿನ ಪಾದಮು | ತಲಕಗ ಗಗನಮು ತನ್ನಿನ ಪಾದಮು ಬಲರಿಪು ಗಾಚಿನ ಪಾದಮು || ಕಾಮಿನಿ ಪಾಪಮು ಕಡಿಗಿನ ಪಾದಮು ಪಾಮುತಲ ನಿಡಿನ ಪಾದಮು | ಪ್ರೇಮಪು ಶ್ರೀಸತಿ ಪಿಸಿಕೆಡಿ ಪಾದಮು ಪಾಮಿಡಿ ತುರಗಪು ಪಾದಮು || […]

Annamayya Keerthana – Jagadapu Chanavula in Kannada With Meaning

Jagadapu Chanavula was wrote by Annamacharya. Jagadapu Chanuvula Lyrics in Kannada: ಜಗಡಪು ಚನುವುಲ ಜಾಜರ ಸಗಿನಲ ಮಂಚಪು ಜಾಜರ || ಮೊಲ್ಲಲು ತುರುಮುಲ ಮುಡಿಚಿನ ಬರುವುನ ಮೊಲ್ಲಪು ಸರಸಪು ಮುರಿಪೆಮುನ | ಜಲ್ಲನ ಪುಪ್ಪೊಡಿ ಜಾರಗ ಪತಿಪೈ ಚಲ್ಲೇ ಪತಿಪೈ ಚಲ್ಲೇ ರತಿವಲು ಜಾಜರ || ಭಾರಪು ಕುಚಮುಲ ಪೈಪೈ ಕಡು ಸಿಂ- ಗಾರಮು ನೆರಪೇಟಿ ಗಂಧವೊಡಿ | ಚೇರುವ ಪತಿಪೈ ಚಿಂದಗ ಪಡತುಲು ಸಾರೆಕು ಚಲ್ಲೇರು ಜಾಜರ || ಬಿಂಕಪು ಕೂಟಮಿ […]

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda in Kannada

Jo Achyutananda Lyrics in Kannada: ಜೋ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಜೋಜೋ ಮುಕುಂದಾ ರಾವೆ ಪರಮಾನಂದ ರಾಮ ಗೋವಿಂದಾ || ಅಂಗಜುನಿ ಗನ್ನ ಮಾ ಯನ್ನ ಯಿಟು ರಾರಾ ಬಂಗಾರು ಗಿನ್ನೆಲೋ ಪಾಲು ಪೋಸೇರಾ | ದೊಂಗ ನೀವನಿ ಸತುಲು ಗೊಂಕುಚುನ್ನಾರಾ ಮುಂಗಿಟ ನಾಡರಾ ಮೋಹನಾಕಾರ || ಗೋವರ್ಧನಂಬೆಲ್ಲ ಗೊಡುಗುಗಾ ಪಟ್ಟಿ ಕಾವರಮ್ಮುನ ನುನ್ನ ಕಂಸುಪಡಗೊಟ್ಟಿ | ನೀವು ಮಧುರಾಪುರಮು ನೇಲಚೇಪಟ್ಟಿ ಠೀವಿತೋ ನೇಲಿನ ದೇವಕೀಪಟ್ಟಿ || ನಂದು ನಿಂಟನು ಜೇರಿ ನಯಮು ಮೀಱಂಗ ಚಂದ್ರವದನಲು ನೀಕು ಸೇವ […]

Scroll to top