Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthanas Emoko Chigurutadharamuna Hindi Lyrics

Annamayya Keerthana – Emoko Chigurutadharamuna in Hindi

Emoko Chigurutadharamuna Lyrics in Hindi: एमोको चिगुरुटधरमुन एडनेडकस्तूरि निण्डेनु । भामिनि विभुनकु व्रासिन पत्रिक कादु कदा ॥ कलिकि चकोराक्षिकि कडकन्नुलु केम्पैतोचिन । चेलुवम्बिप्पुडिदेमो चिन्तिम्परेचेलुलु । नलुवुन प्राणेश्वरुनिपै नाटिनयाकोनचूपुलु । निलुवुनपेरुकगनण्टिन नेत्तुरुकादुकदा ॥ पडतिकि चनुगवमेरुगुलु पैपै पय्येद वेलुपल । कडुमिञ्चिन विधमेमो कनुगोनरे चेलुलु । वुडुगनि वेडुकतो प्रियुडोत्तिन नखशशिरेखलु । वेडलगवेसविकालपु वेन्नेलकादुकदा ॥ मुद्दिय चेक्कुल केलकुल मुत्यपु […]

Scroll to top