Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ashtakam of Sri Kalabhairava Swamy

Kalabhairavashtakam Lyrics in Tamil With Meaning | ஶ்ரீகாலபை⁴ரவாஷ்டகம்

ஶ்ரீகாலபை⁴ரவாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: தே³வராஜஸேவ்யமாநபாவநாங்க்⁴ரிபங்கஜம் வ்யாலயஜ்ஞஸூத்ரமிந்து³ஶேக²ரம் க்ருʼபாகரம் । var பி³ந்து³ நாரதா³தி³யோகி³வ்ருʼந்த³வந்தி³தம் தி³க³ம்ப³ரம் காஶிகாபுராதி⁴நாத²காலபை⁴ரவம் ப⁴ஜே ॥ 1॥ பா⁴நுகோடிபா⁴ஸ்வரம் ப⁴வாப்³தி⁴தாரகம் பரம் நீலகண்ட²மீப்ஸிதார்த²தா³யகம் த்ரிலோசநம் । காலகாலமம்பு³ஜாக்ஷமக்ஷஶூலமக்ஷரம் காஶிகாபுராதி⁴நாத²காலபை⁴ரவம் ப⁴ஜே ॥ 2॥ ஶூலடங்கபாஶத³ண்ட³பாணிமாதி³காரணம் ஶ்யாமகாயமாதி³தே³வமக்ஷரம் நிராமயம் । பீ⁴மவிக்ரமம் ப்ரபு⁴ம் விசித்ரதாண்ட³வப்ரியம் காஶிகாபுராதி⁴நாத²காலபை⁴ரவம் ப⁴ஜே ॥ 3॥ பு⁴க்திமுக்திதா³யகம் ப்ரஶஸ்தசாருவிக்³ரஹம் ப⁴க்தவத்ஸலம் ஸ்தி²தம் ஸமஸ்தலோகவிக்³ரஹம் । var ஸ்தி²ரம் விநிக்வணந்மநோஜ்ஞஹேமகிங்கிணீலஸத்கடிம் var நிக்வணந் காஶிகாபுராதி⁴நாத²காலபை⁴ரவம் ப⁴ஜே ॥ 4॥ த⁴ர்மஸேதுபாலகம் த்வத⁴ர்மமார்க³நாஶகம் […]

Kalabhairavashtakam Lyrics in Telugu With Meaning | శ్రీకాలభైరవాష్టకం

శ్రీకాలభైరవాష్టకం Lyrics in Telugu: దేవరాజసేవ్యమానపావనాంఘ్రిపఙ్కజం వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిన్దుశేఖరం కృపాకరమ్ । var బిన్దు నారదాదియోగివృన్దవన్దితం దిగంబరం కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥ ౧॥ భానుకోటిభాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం నీలకణ్ఠమీప్సితార్థదాయకం త్రిలోచనమ్ । కాలకాలమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥ ౨॥ శూలటంకపాశదణ్డపాణిమాదికారణం శ్యామకాయమాదిదేవమక్షరం నిరామయమ్ । భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్రతాణ్డవప్రియం కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥ ౩॥ భుక్తిముక్తిదాయకం ప్రశస్తచారువిగ్రహం భక్తవత్సలం స్థితం సమస్తలోకవిగ్రహమ్ । var స్థిరమ్ వినిక్వణన్మనోజ్ఞహేమకిఙ్కిణీలసత్కటిం var నిక్వణన్ కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥ ౪॥ ధర్మసేతుపాలకం త్వధర్మమార్గనాశకం […]

Kalabhairavashtakam Lyrics in Oriya With Meaning| ଶ୍ରୀକାଲଭୈରଵାଷ୍ଟକଂ

ଶ୍ରୀକାଲଭୈରଵାଷ୍ଟକଂ Lyrics in Oriya: ଦେଵରାଜସେଵ୍ୟମାନପାଵନାଂଘ୍ରିପଙ୍କଜଂ ଵ୍ୟାଲୟଜ୍ଞସୂତ୍ରମିନ୍ଦୁଶେଖରଂ କୃପାକରମ୍ । var ବିନ୍ଦୁ ନାରଦାଦିୟୋଗିଵୃନ୍ଦଵନ୍ଦିତଂ ଦିଗଂବରଂ କାଶିକାପୁରାଧିନାଥକାଲଭୈରଵଂ ଭଜେ ॥ ୧॥ ଭାନୁକୋଟିଭାସ୍ଵରଂ ଭଵାବ୍ଧିତାରକଂ ପରଂ ନୀଲକଣ୍ଠମୀପ୍ସିତାର୍ଥଦାୟକଂ ତ୍ରିଲୋଚନମ୍ । କାଲକାଲମଂବୁଜାକ୍ଷମକ୍ଷଶୂଲମକ୍ଷରଂ କାଶିକାପୁରାଧିନାଥକାଲଭୈରଵଂ ଭଜେ ॥ ୨॥ ଶୂଲଟଂକପାଶଦଣ୍ଡପାଣିମାଦିକାରଣଂ ଶ୍ୟାମକାୟମାଦିଦେଵମକ୍ଷରଂ ନିରାମୟମ୍ । ଭୀମଵିକ୍ରମଂ ପ୍ରଭୁଂ ଵିଚିତ୍ରତାଣ୍ଡଵପ୍ରିୟଂ କାଶିକାପୁରାଧିନାଥକାଲଭୈରଵଂ ଭଜେ ॥ ୩॥ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଦାୟକଂ ପ୍ରଶସ୍ତଚାରୁଵିଗ୍ରହଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲଂ ସ୍ଥିତଂ ସମସ୍ତଲୋକଵିଗ୍ରହମ୍ । var ସ୍ଥିରମ୍ ଵିନିକ୍ଵଣନ୍ମନୋଜ୍ଞହେମକିଙ୍କିଣୀଲସତ୍କଟିଂ var ନିକ୍ଵଣନ୍ କାଶିକାପୁରାଧିନାଥକାଲଭୈରଵଂ ଭଜେ ॥ ୪॥ ଧର୍ମସେତୁପାଲକଂ ତ୍ଵଧର୍ମମାର୍ଗନାଶକଂ […]

Kalabhairavashtakam Lyrics in Malayalam With Meaning | ശ്രീകാലഭൈരവാഷ്ടകം

ശ്രീകാലഭൈരവാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ദേവരാജസേവ്യമാനപാവനാംഘ്രിപങ്കജം വ്യാലയജ്ഞസൂത്രമിന്ദുശേഖരം കൃപാകരം । var ബിന്ദു നാരദാദിയോഗിവൃന്ദവന്ദിതം ദിഗംബരം കാശികാപുരാധിനാഥകാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 1॥ ഭാനുകോടിഭാസ്വരം ഭവാബ്ധിതാരകം പരം നീലകണ്ഠമീപ്സിതാര്‍ഥദായകം ത്രിലോചനം । കാലകാലമംബുജാക്ഷമക്ഷശൂലമക്ഷരം കാശികാപുരാധിനാഥകാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 2॥ ശൂലടംകപാശദണ്ഡപാണിമാദികാരണം ശ്യാമകായമാദിദേവമക്ഷരം നിരാമയം । ഭീമവിക്രമം പ്രഭും വിചിത്രതാണ്ഡവപ്രിയം കാശികാപുരാധിനാഥകാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 3॥ ഭുക്തിമുക്തിദായകം പ്രശസ്തചാരുവിഗ്രഹം ഭക്തവത്സലം സ്ഥിതം സമസ്തലോകവിഗ്രഹം । var സ്ഥിരം വിനിക്വണന്‍മനോജ്ഞഹേമകിങ്കിണീലസത്കടിം var നിക്വണന്‍ കാശികാപുരാധിനാഥകാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 4॥ ധര്‍മസേതുപാലകം ത്വധര്‍മമാര്‍ഗനാശകം […]

Kalabhairavashtakam Lyrics in Kannada With Meaning | ಶ್ರೀಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ Lyrics in Kannada: ದೇವರಾಜಸೇವ್ಯಮಾನಪಾವನಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಂ ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞಸೂತ್ರಮಿನ್ದುಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಮ್ । var ಬಿನ್ದು ನಾರದಾದಿಯೋಗಿವೃನ್ದವನ್ದಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 1॥ ಭಾನುಕೋಟಿಭಾಸ್ವರಂ ಭವಾಬ್ಧಿತಾರಕಂ ಪರಂ ನೀಲಕಂಠಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ । ಕಾಲಕಾಲಮಂಬುಜಾಕ್ಷಮಕ್ಷಶೂಲಮಕ್ಷರಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 2॥ ಶೂಲಟಂಕಪಾಶದಂಡಪಾಣಿಮಾದಿಕಾರಣಂ ಶ್ಯಾಮಕಾಯಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಮ್ । ಭೀಮವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರತಾಂಡವಪ್ರಿಯಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 3॥ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ಪ್ರಶಸ್ತಚಾರುವಿಗ್ರಹಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕವಿಗ್ರಹಮ್ । var ಸ್ಥಿರಮ್ ವಿನಿಕ್ವಣನ್ಮನೋಜ್ಞಹೇಮಕಿಂಕಿಣೀಲಸತ್ಕಟಿಂ var ನಿಕ್ವಣನ್ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ ॥ 4॥ ಧರ್ಮಸೇತುಪಾಲಕಂ ತ್ವಧರ್ಮಮಾರ್ಗನಾಶಕಂ […]

Kalabhairavashtakam Lyrics in Punjabi With Meaning | ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਂ

ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਂ Lyrics in Punjabi: ਦੇਵਰਾਜਸੇਵ੍ਯਮਾਨਪਾਵਨਾਂਘ੍ਰਿਪਙ੍ਕਜਂ ਵ੍ਯਾਲਯਜ੍ਞਸੂਤ੍ਰਮਿਨ੍ਦੁਸ਼ੇਖਰਂ ਕਪਾਕਰਮ੍ । var ਬਿਨ੍ਦੁ ਨਾਰਦਾਦਿਯੋਗਿਵਨ੍ਦਵਨ੍ਦਿਤਂ ਦਿਗਂਬਰਂ ਕਾਸ਼ਿਕਾਪੁਰਾਧਿਨਾਥਕਾਲਭੈਰਵਂ ਭਜੇ ॥ ੧॥ ਭਾਨੁਕੋਟਿਭਾਸ੍ਵਰਂ ਭਵਾਬ੍ਧਿਤਾਰਕਂ ਪਰਂ ਨੀਲਕਣ੍ਠਮੀਪ੍ਸਿਤਾਰ੍ਥਦਾਯਕਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਮ੍ । ਕਾਲਕਾਲਮਂਬੁਜਾਕ੍ਸ਼ਮਕ੍ਸ਼ਸ਼ੂਲਮਕ੍ਸ਼ਰਂ ਕਾਸ਼ਿਕਾਪੁਰਾਧਿਨਾਥਕਾਲਭੈਰਵਂ ਭਜੇ ॥ ੨॥ ਸ਼ੂਲਟਂਕਪਾਸ਼ਦਣ੍ਡਪਾਣਿਮਾਦਿਕਾਰਣਂ ਸ਼੍ਯਾਮਕਾਯਮਾਦਿਦੇਵਮਕ੍ਸ਼ਰਂ ਨਿਰਾਮਯਮ੍ । ਭੀਮਵਿਕ੍ਰਮਂ ਪ੍ਰਭੁਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਤਾਣ੍ਡਵਪ੍ਰਿਯਂ ਕਾਸ਼ਿਕਾਪੁਰਾਧਿਨਾਥਕਾਲਭੈਰਵਂ ਭਜੇ ॥ ੩॥ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯਕਂ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਚਾਰੁਵਿਗ੍ਰਹਂ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਂ ਸ੍ਥਿਤਂ ਸਮਸ੍ਤਲੋਕਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ । var ਸ੍ਥਿਰਮ੍ ਵਿਨਿਕ੍ਵਣਨ੍ਮਨੋਜ੍ਞਹੇਮਕਿਙ੍ਕਿਣੀਲਸਤ੍ਕਟਿਂ var ਨਿਕ੍ਵਣਨ੍ ਕਾਸ਼ਿਕਾਪੁਰਾਧਿਨਾਥਕਾਲਭੈਰਵਂ ਭਜੇ ॥ ੪॥ ਧਰ੍ਮਸੇਤੁਪਾਲਕਂ ਤ੍ਵਧਰ੍ਮਮਾਰ੍ਗਨਾਸ਼ਕਂ […]

Kalabhairavashtakam Lyrics in Gujarati With Meaning | શ્રીકાલભૈરવાષ્ટકં

શ્રીકાલભૈરવાષ્ટકં Lyrics in Gujarati: દેવરાજસેવ્યમાનપાવનાંઘ્રિપઙ્કજં વ્યાલયજ્ઞસૂત્રમિન્દુશેખરં કૃપાકરમ્ । var બિન્દુ નારદાદિયોગિવૃન્દવન્દિતં દિગંબરં કાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે ॥ ૧॥ ભાનુકોટિભાસ્વરં ભવાબ્ધિતારકં પરં નીલકણ્ઠમીપ્સિતાર્થદાયકં ત્રિલોચનમ્ । કાલકાલમંબુજાક્ષમક્ષશૂલમક્ષરં કાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે ॥ ૨॥ શૂલટંકપાશદણ્ડપાણિમાદિકારણં શ્યામકાયમાદિદેવમક્ષરં નિરામયમ્ । ભીમવિક્રમં પ્રભું વિચિત્રતાણ્ડવપ્રિયં કાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે ॥ ૩॥ ભુક્તિમુક્તિદાયકં પ્રશસ્તચારુવિગ્રહં ભક્તવત્સલં સ્થિતં સમસ્તલોકવિગ્રહમ્ । var સ્થિરમ્ વિનિક્વણન્મનોજ્ઞહેમકિઙ્કિણીલસત્કટિં var નિક્વણન્ કાશિકાપુરાધિનાથકાલભૈરવં ભજે ॥ ૪॥ ધર્મસેતુપાલકં ત્વધર્મમાર્ગનાશકં […]

Kalabhairavashtakam Lyrics in Bengali With Meaning | শ্রীকালভৈরবাষ্টকং

শ্রীকালভৈরবাষ্টকং Lyrics in Bengali: দেবরাজসেব্যমানপাবনাংঘ্রিপঙ্কজং ব্যালয়জ্ঞসূত্রমিন্দুশেখরং কৃপাকরম্ । var বিন্দু নারদাদিয়োগিবৃন্দবন্দিতং দিগংবরং কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ১॥ ভানুকোটিভাস্বরং ভবাব্ধিতারকং পরং নীলকণ্ঠমীপ্সিতার্থদায়কং ত্রিলোচনম্ । কালকালমংবুজাক্ষমক্ষশূলমক্ষরং কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ২॥ শূলটংকপাশদণ্ডপাণিমাদিকারণং শ্যামকায়মাদিদেবমক্ষরং নিরাময়ম্ । ভীমবিক্রমং প্রভুং বিচিত্রতাণ্ডবপ্রিয়ং কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৩॥ ভুক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবিগ্রহং ভক্তবত্সলং স্থিতং সমস্তলোকবিগ্রহম্ । var স্থিরম্ বিনিক্বণন্মনোজ্ঞহেমকিঙ্কিণীলসত্কটিং var নিক্বণন্ কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ৪॥ ধর্মসেতুপালকং ত্বধর্মমার্গনাশকং […]

Kalabhairavashtakam Lyrics in English With Meaning

Lyrics in English: Deva-Raaja-Sevyamaana– Paavana-Angghri-Pangkajam Vyaal- a-Yajnya-Suutram-Indu-Shekhara- m Krpaakaram Naarada-[A]adi-Yogi– Vrnda-Vanditam Digambaram Kaashikaa-Pura-Adhin- aatha-Kaalabhairavam Bhaje || 1 || Bhaanu-Kotti-Bhaasvara- m Bhavaabdhi-Taarakam Param Niila-Kannttham-Iipsita-A- rtha-Daayakam Trilocanam Kaala-Kaalam-Ambuja– Akssam-Akssa-Shuulam-Akssaram K- aashikaa-Pura-Adhinaatha-Kaala- bhairavam Bhaje || 2 || Shuula-Ttangka-Paasha– Danndda-Paannim-Aadi-Kaarannam- Shyaama-Kaayam-Aadi-Devam-Akss- aram Nir-Aamayam Bhiimavikramam Prabhum Vicitra-Taannddava-Priyam Kaash- ikaa-Pura-Adhinaatha-Kaalabhai- ravam Bhaje || 3 || Bhukti-Mukti-Daayakam Prashasta-Caaru-Vigraham Bhakta- -Vatsalam Sthitam Samasta-Loka-Vigraham […]

Kalabhairavashtakam Lyrics in Hindi With Meaning | श्रीकालभैरवाष्टकं

श्रीकालभैरवाष्टकं Lyrics in : देवराजसेव्यमानपावनांघ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् । var बिन्दु नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ १॥ भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् । कालकालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ २॥ शूलटंकपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् । भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ३॥ भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् । var स्थिरम् विनिक्वणन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं var निक्वणन् काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ ४॥ धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं […]

Scroll to top