Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Ashtapadi Lyrics in Oriya

Home /

ଅଷ୍ଟପଦୀ Lyrics in Oriya: (ରାଗ ଭୈରଵ) ଜୟତି ନିଜଘୋଷଭୁଵି ଗୋପମଣିଭୂଷଣମ୍ । ୟୁଵତିକଲଧୌତରତିଜଟିତମଵିଦୂଷଣମ୍ ॥ ଧ୍ରୁଵପଦମ୍ ॥ ଵିକଚଶରଦମ୍ବୁରୁହରୁଚିରମୁଖତୋଽନିଶମ୍ । ଜିଘ୍ରତାଦମଲମଧୁମଦଶାଲିନୀ ଭୃଶମ୍ ॥ ୧॥ ତରଲଦଲସାପାଙ୍ଗଵିଭ୍ରମଭ୍ରାମିତମ୍ । ନିଃସ୍ଥିରୀଭଵିତୁମିଚ୍ଛତୁ ହୃଦିତକାମିତମ୍ ॥ ୨॥ ମଧୁରମୃଦୁହାସକଲିତାଧରଚ୍ୟୁତରସମ୍…