Tag - Bhedabhanggaabhidhaana Stotram Text in Kannada

Shiva Stotram

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram Lyrics in Kannada

Bhedabhanggaabhidhaana in Kannada: ॥ ಭೇದಭಙ್ಗಾಭಿಧಾನಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಚತುರ್ವಾಹನಾಭ್ಯಮ್ಬುಜಾದ್ಭೂತವನ್ತಂ ಭವನ್ತಂ ಭವಚ್ಛೇದಕರ್ತಾರಮುಗ್ರಮ್ | ಮುಖಾನಾಂ ಚತುಷ್ಕಂ ದಧಾನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಶಿವಂ...