Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram Text in Kannada

Bhedabhanggaabhidhaana Stotram Lyrics in Kannada

Bhedabhanggaabhidhaana in Kannada: ॥ ಭೇದಭಙ್ಗಾಭಿಧಾನಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಚತುರ್ವಾಹನಾಭ್ಯಮ್ಬುಜಾದ್ಭೂತವನ್ತಂ ಭವನ್ತಂ ಭವಚ್ಛೇದಕರ್ತಾರಮುಗ್ರಮ್ | ಮುಖಾನಾಂ ಚತುಷ್ಕಂ ದಧಾನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಶಿವಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ ೧ ॥ ಉಮಾಙ್ಕಶ್ರಿತಂ ಸ್ವಂ ಕರಂ ಚೋತ್ಕ್ಷಿಪನ್ತಂ ಗಿರೀಶೋತ್ತಮಾಙ್ಗಸ್ಥಚನ್ದ್ರಂ ದಿಧೀರ್ಷುಮ್ | ಮುಹುರ್ಗರ್ಜಿತಂ ಸಸ್ಮಿತಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಂ ಶಿವಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ ೨ ॥ ಸುಮೇರೋಃ ಸಮನ್ತಾತ್ಸದೈವಾಶು ಯನ್ತಂ ಸಹಸ್ರೋಸ್ರಭಾಸಾ ನಭೋ ಭಾಸಯನ್ತಮ್ | ಜಗದ್ಭದ್ರಹೇತೋರ್ಧೃತಾನೇಕರೂಪಂ ಶಿವಂ ವ್ಯಾಧಿಹರ್ತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ ೩ ॥ ರಮಾಜಾನಕೀರುಕ್ಮಿಣೀಜಾಮ್ಬವತ್ಯಾದ್ಯನೇಕಸ್ವಶಕ್ತಿಸ್ಫುರದ್ವಾಮಭಾಗಮ್ | ಹೃಷೀಕೇಶರಾಮಾಘಶಿತ್ರ್ವಾದಿಸಂಜ್ಞಂ ಶಿವಂ ಸರ್ವದಾತಾರಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ ೪ ॥ […]

Scroll to top