Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Ekash loki Ramaya Nama 2 Lyrics in Punjabi

Home /

॥ ਏਕਸ਼੍ਲੋਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ੨ ॥ ਰਾਮਾਦੌ ਜਨਨਂ ਕੁਮਾਰਗਮਨਂ ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਂ ਸ਼ਾਪਾਦੁਦ੍ਧਰਣਂ ਧਨੁਰ੍ਵਿਦਲਨਂ ਸੀਤਾਙ੍ਗਨੋਦ੍ਵਾਹਨਮ੍ । ਲਙ੍ਕਾਯਾ ਦਹਨਂ ਸਮੁਦ੍ਰਤਰਣਂ ਸੌਮਿਤ੍ਰਿਸਮ੍ਮੋਹਨਂ ਰਕ੍ਸ਼ਃ ਸਂਹਰਣਂ ਸ੍ਵਰਾਜ੍ਯਭਵਨਂ ਚੈਤਦ੍ਧਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ॥ ਇਤਿ ਏਕਸ਼੍ਲੋਕਿ ਰਾਮਾਯਣਂ (੨)…