Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Kalabhairava Ashtakam Lyrics in Hindi

Home /

श्रीभैरवाष्टकम् Lyrics in Hindi: ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः ॥ ॥ श्रीगुरवे नमः ॥ ॥ श्रीभैरवाय नमः ॥ सकलकलुषहारी धूर्तदुष्टान्तकारी सुचिरचरितचारी मुण्डमौञ्जीप्रचारी । करकलितकपाली कुण्डली…

श्रीकालभैरवाष्टकम् Lyrics in Hindi: अङ्गसुन्दरत्वनिन्दिताङ्गजातवैभवं भृङ्गसर्वगर्वहारिदेहकान्तिशोभितम् । मङ्गलौघदानदक्षपादपद्मसंस्मृतिं शृङ्गशैलवासिनं नमामि कालभैरवम् ॥ १॥ पादनम्रमूकलोकवाक्प्रदानदीक्षितं वेदवेद्यमीशमोदवार्धिशुभ्रदीधितिम् । आदरेण देवताभिरर्चिताङ्घ्रिपङ्कजं शृङ्गशैलवासिनं नमामि कालभैरवम् ॥ २॥ अम्बुजाक्षमिन्दुवक्त्रमिन्दिरेशनायकं कम्बुकण्ठमिष्टदानधूतकल्पपादपम् । अम्बरादिभूतरूपमम्बरायिताम्बरं…

श्रीकालभैरवाष्टकं Lyrics in : देवराजसेव्यमानपावनांघ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् । var बिन्दु नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ १॥ भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् । कालकालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ २॥…