Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kannada Shri Gokulesh Ashtakam 2

Shri Gokuleshashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 2

ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada: ಪ್ರಾಣಾಧಿಕಪ್ರೇಷ್ಠಭವಜ್ಜನಾನಾಂ ತ್ವದ್ವಿಪ್ರಯೋಗಾನಲತಾಪಿತಾನಾಮ್ । ಸಮಸ್ತಸನ್ತಾಪನಿವರ್ತಕಂ ಯದ್ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ ॥ 1॥ ಭವದ್ವಿಯೋಗೋರಗದಂಶಭಾಜಾಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಮುದ್ಯದ್ವಿಷಮೂರ್ಚ್ಛಿತಾನಾಮ್ । ಸಂಜೀವನಂ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ತಾವಕಾನಾಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ ॥ 2॥ ಆಕಸ್ಮಿಕತ್ವದ್ವಿರಹಾನ್ಧಕಾರಸಂಛಾದಿತಾಶೇಷನಿದರ್ಶನಾನಾಮ್ । ಪ್ರಕಾಶಕಂ ತ್ವಜ್ಜನಲೋಚನಾನಾಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ ॥ 3॥ ಸ್ವಮನ್ದಿರಾಸ್ತೀರ್ಣವಿಚಿತ್ರವರ್ಣಂ ಸುಸ್ಪರ್ಶಮೃದ್ವಾಸ್ತರಣೇ ನಿಷಣ್ಣಮ್ । ಪೃಥೂಪಧಾನಾಶ್ರಿತಪೃಷ್ಠಭಾಗಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ ॥ 4॥ ಸನ್ದರ್ಶನಾರ್ಥಾಗತಸರ್ವಲೋಕವಿಲೋಚನಾಸೇಚನಕಂ ಮನೋಜ್ಞಮ್ । ಕೃಪಾವಲೋಕಹಿತತತ್ಪ್ರಸಾದಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ […]

Scroll to top