Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Katyayani Mantrain Kannada

Katyayani Ashtakam Lyrics in Kannada | ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಅವರ್ಷಿಸಂಜ್ಞಂ ಪುರಮಸ್ತಿ ಲೋಕೇ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ತತ್ರ ವಿರಾಜತೇ ಯಾ । ಪ್ರಸಾದದಾ ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾ ತದೀಯಾ ಸಾ ಛತ್ರಪುರ್ಯಾಂ ಜಯತೀಹ ಗೇಯಾ ॥ 1॥ ತ್ವಮಸ್ಯ ಭಿನ್ನೈವ ವಿಭಾಸಿ ತಸ್ಯಾಸ್ತೇಜಸ್ವಿನೀ ದೀಪಜದೀಪಕಲ್ಪಾ । ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಸ್ವಾಶ್ರಿತದುಃಖಹರ್ತ್ರೀ ಪವಿತ್ರಗಾತ್ರೀ ಮತಿಮಾನದಾತ್ರೀ ॥ 2॥ ಬ್ರಹ್ಮೋರುವೇತಾಲಕಸಿಂಹದಾಢೋಸುಭೈರವೈರಗ್ನಿಗಣಾಭಿಧೇನ । ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಾ ಗಣಪತ್ಯಭಿಖ್ಯಾ ಯುಜಾ ಚ ದೇವಿ ಸ್ವಗಣೈರಿಹಾಸಿ ॥ 3॥ ಗೋತ್ರೇಷು ಜಾತೈರ್ಜಮದಗ್ನಿಭಾರದ್ವಾಜಾಽತ್ರಿಸತ್ಕಾಶ್ಯಪಕೌಶಿಕಾನಾಮ್ । ಕೌಂಡಿನ್ಯವತ್ಸಾನ್ವಯಜೈಶ್ಚ ವಿಪ್ರೈರ್ನಿಜೈರ್ನಿಷೇವ್ಯೇ ವರದೇ ನಮಸ್ತೇ ॥ […]

Scroll to top