Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kiratha Ashtakam Text in Kannada

Kiratha Ashtakam Lyrics in Kannada | ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ

ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಃ ॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಕಿರಾತಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ ಅಥ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ-ವ್ರಾತ-ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ-ರುಧಿರಸುರಾಪಾನಮತ್ತಾ ಪೃಷತ್ಕಂ ಚಾಪೇ ಸನ್ಧಾಯ ತಿಷ್ಠನ್ ಹೃದಯಸರಸಿಜೇ ಮಾಮಕೇ ತಾಪಹಂ ತಮ್ । ಪಿಮ್ಭೋತ್ತಂಸಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪಶುಪತಿತನಯೋ ನೀರದಾಭಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ದೇವಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ ಶಬರವಪುರಸೌ ಸಾವಧಾನಃ ಸದಾ ನಃ ॥ 1॥ ಆಖೇಟಾಯ ವನೇಚರಸ್ಯ ಗಿರಿಜಾಸಕ್ತಸ್ಯ ಶಮ್ಭೋಃ ಸುತಃ ತ್ರಾತುಂ ಯೋ ಭುವನಂ ಪುರಾ ಸಮಜನಿ ಖ್ಯಾತಃ ಕಿರಾತಾಕೃತಿಃ । ಕೋದಂಡಕ್ಷುರಿಕಾಧರೋ ಘನರವಃ ಪಿಂಛಾವತಂಸೋಜ್ಜ್ವಲಃ ಸ […]

Scroll to top